MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN YETERLİLİKLERİ İLE İŞLETMELERİN BU ÖĞRENCİLERDEN BEKLENTİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2019-Number: 77
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 355-369
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üniversiteler, işletmelerin ihtiyaç duydukları kalifiye insan kaynaklarını, büyük oranda önlisans veya lisans düzeyinde belirli bir yeterlilik ile mezun etmektedir. Önlisans düzeyinde mezun olan öğrenciler, meslek yüksekokullarında eğitim görmüş ve daha çok ara eleman sıfatı ile mezun edilerek ilgili sektörlere kazandırılmaktadır. Meslek yüksekokullarının Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programları da işletmelerin ve muhasebe bürolarının gereksinim duyduğu muhasebe ara elemanı veya ön muhasebe elemanı ihtiyacını karşılamaktadır. Bu programdan belirli bir yeterlilik ile mezun olan öğrenciler sektörel bir ayrım gözetilmeksizin her işletmede istihdam edilerek, ticaret hayatının önemli bir ihtiyacına cevap vermektedir. İşletmelerin ve muhasebe bürolarının istihdam ettiği bu personellerden beklediği belirli bir yeterlilik bulunmaktadır. Ancak, bu programlardan mezun olan/olacak öğrencilerin hangi yeterlilikler ile mezun oldukları, işletmelerin bu personellerden beklentilerinin neler olduğu ve ne ölçüde karşılanabildiği hala tam olarak belirlenememiştir. Bu araştırmada Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından mezun olmaya hak kazanmış önlisans öğrencilerinin mesleki yeterlilikleri tespit edilerek bu öğrencileri istihdam edecek iş dünyasının beklentileri karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre; daha önceden bir iş deneyimine sahip olan öğrencilerin yasal defter ve belgeleri daha iyi tanıma, beyanname düzenleyebilme, aktif ve pasif hesapları tanıma ve kaydetme becerisine sahip olduklarını ve muhasebe paket programlarını daha iyi kullanabildikleri görülmüştür. Bu çalışma ile önlisans öğrencilerinin mesleki yeterliliklerinin, işverenlerin beklentilerini yeterince karşılayabilecek şekilde daha çok uygulamalı eğitime yönlendirilmeleri gereği ortaya çıkmaktadır

Keywords

Abstract

Universities graduate the qualified human resources required by the enterprises with a certain qualification at the level of associate degree or bachelor degree. Students who are graduated from associate degree level are educated in vocational schools and are graduated as more intermediate staff. Accounting and Tax Applications Programs of vocational colleges also meet the requirement of accounting intermediary or pre-accounting personnel required by enterprises and accounting offices. Students graduating from this program with a certain qualification are employed in every enterprise without any sectoral distinction and respond to an important need of business life. There is a certain qualification expected from these employees employed by enterprises and accounting offices. However, the qualifications of the students who graduated / will be graduated from these programs, the expectations of the enterprises from these personnel and the extent to which they can be met are still not fully determined. In this research, the professional qualifications of associate degree students who are entitled to graduate from Accounting and Tax Applications Program are determined and the expectations of the business world that will employ these students are compared. According to the results of the research; It is seen that students who have previous work experience have the ability to better recognize legal books and documents, to prepare declarations, to recognize and record active and passive accounts and to use accounting package programs better. With this study, it is necessary that the vocational qualifications of associate degree students should be directed to applied education in order to meet the expectations of employers sufficiently.

Keywords


 • Akın, O., Özdaşlı, K. (2014). Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Faaliyetlerinde Uymaları Gereken Etik İlkelere Uyma Düzeyine Yönelik Meslek Mensupları İle Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Algıları Muhasebe ve Finansman Dergisi,C/S. 63:59-74

 • Albez, A., Bilici, B., (2012). Meslek Yüksekokulları Muhasebe Öğrencilerinin Mesleğe Bakışları: Atatürk Üniversitesi’nde Bir Araştırma Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C/S.16(3): 383-398

 • Alkan, G.,(2015). İşletmelerin Önlisans Muhasebe Eğitiminden Beklentileri: İzmir’de Bir Araştırma Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, C/S.17 (1):137-158

 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi(Gözden Geçirilmiş 23.Baskı), Ankara, PegemA Yayıncılık

 • Coşkun, S., Kır, A., Özbay, F., (2017). Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açılarının Ve Mesleki Eğitimden Beklentilerinin Değerlendirilmesi Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı: 314-329

 • Ertuğrul, A. E., (2016). İşletmelerin, Önlisans Muhasebe Bölümü Mezunlarından Beklentileri ve Ankara Organize Sanayi Bölgesi'nde Bir Araştırma Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, C/S14(2):133-147

 • Ezin,Y., Bilen, A., Aslan, R., (2017). Üniversitelerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Muhasebe Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, C/S5(47): 468

 • Gençtürk, M., (2006). Alınan Eğitimin Meslek Yaşamındaki Yeterlilik Düzeyinin İşletmelerin Muhasebe – Finans Bölümünde Çalışanlar Üzerinde Tespitine Yönelik Bir Alan Çalışması: Isparta, Burdur, Denizli ve Antalya Organize Sanayi Bölgeleri Örneği Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi C/S 2(12) :55-82

 • Güneş, E., Yüksel, M., Kaya, H.,P., (2017). Muhasebe Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi C/S 18(1):367-382

 • Karasioğlu F., Duman , H., (2011) Meslek Yüksekokullarında Muhasebe Eğitimi Ve Kalitesi Üzerine Bir Not Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C/S 10(1): 165-180

 • Önal, S., Kılıç, İ., (2019), “Önlisans Öğrencilerinin Staj Eğitimi Sonrasında Mesleki Yeterliliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma” Çukurova 3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Sözlü Bildiri, 3-6 Ekim 2019,Adana

 • Önal, S., Gedik, İ., Mat,M., (2017). İşyeri Eğitimi Gören Ticaret Meslek Lisesi Öğrencilerinin İşverenlerin Bakış Açısıyla Mesleki Yeterliliklerinin İncelenmesi: Osmaniye İlinde Bir Uygulama International Journal of Academic Value Studies C/S3 (10): 45-55

 • Terim, B., Öztürk, A., (2009). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Gördes Meslek Yüksekokulunda Bir Uygulama Celal Bayar Üniversitesi S.B.E.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi C/S :7(2):153-168

 • Tugay, O., Ömürbek, V., (2014). Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Derslerinin Uygulamada Kullanılma Düzeyi ve Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi C/S7(3):53 - 74

 • Yürekli, E., Gönen, S. (2015) Muhasebe Meslek Mensuplarının Nitelikli Meslek Mensubu Yetiştirilmesine Yönelik Önlisans Programından Beklentileri KAÜ İİBF Dergisi, C/S6(10):301316.

                                                                                                    
 • Article Statistics