METİN GÖSTERGEBİLİMİ İLE YETKİN ÇEVİRMEN KİMLİĞİNE ULAŞMA
ATTAINING THE IDENTITY OF COMPETENT TRANSLATOR THROUGH THE SEMIOTICS OF TEXT

Author : Alize CAN RENÇBERLER
Number of pages : 141-150

Abstract

Yazın alanında okuru merkeze alan alımlama estetiğinden hareketle alımlama göstergebilimi kuramını geliştirmiş, bu kuram dah sonar yerini metin göstergebilimine bırakmıştır. Metin göstergebilimi doğrultusunda, metin karşısında pasif olan okur artık anlam üreten, metindeki boşlukları dolduran ve yaptığı yorumlar ile metni yeniden yazan aktif bir özne konumuna gelmiştir. Okurlar, önceden okudukları metinler, bilgi ve kültür bagajları ile beraber metinle kurdukları işbirliği sonucunda çoğul yorumlar ortaya çıkarırlar.. Bu çalışmada, yazın çevirisi eğitimi ile metin göstergebilimi aynı çatı altında buluşturulmuş ve sadece örnek okur kimliğine sahip çevirmenlerin metnin tuzaklarından sıyrılarak yetkin çevirmen olabileceği öne sürülmüştür. Yazınsal özgün bir metnin anlamını, tınısını ve iletisini çeviri metnine aktarmakla yükümlü olan yazın çevirmeni öncelikle özgün metnin yapısını ve anlam evrenini çözümleme, erek dil ve kültürde yeniden yapılandırma gibi önemli görevlerden sorumludur. Buna düşünceye paralel olarak, bir yazın çevirmeninin hem yaratıcı olması hem de erek kültür özelliklerini ve bağlamını iyi bilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bilinçli çeviri kararları alabilen yazın çevirmenlerinin yetiştirilmesi için akademik çeviri eğitimi veren kurumlara da sorumluluklar düşmektedir. Bu bağlamda, metin göstergebilimi ışığında yazın çevirisi dersleri hazırlanabilir, öğretim yöntemleri uygulamaya sokulabilir ve yazın çevirisinde yetkin çevirmenler yetiştirmek için ilk adımlar atılabilir.

Keywords

Yazın Çevirisi, Metin Göstergebilimi, Yetkin Çevirmen, Çevirmen Kimliği

Read: 1,077

Download: 372