MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN PİYANO DERSİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
RESEARCH ON SELF SUFFICIENCY OF THE STUDENTS FOR PIANO COURSES IN PROFESSIONAL MUSIC EDUCATION IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES

Author : Damla BULUT -Betül ÜNAL
Number of pages : 1-18

Abstract

Araştırmanın amacı, mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin piyano dersine yönelik öz yeterliklerini farklı değişkenler açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada eğitim fakültesi, devlet konservatuvarı ve güzel sanatlar fakültelerinin ilgili programlarında mesleki müzik eğitimi alan 1., 2., 3. ve 4. sınıf düzeyindeki öğrencilerin piyano dersine yönelik öz yeterliklerinin öğrenim görülen üniversite, fakülte, yaş, cinsiyet ve mezun olunan lise türü değişkenleri açısından farklılık gösterme durumu tespit edilmiştir. Araştırma tarama modelinde, betimsel bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de mesleki müzik eğitimi veren üniversitelerin 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri, örneklemini ise 2017-2018 eğitim öğretim yılında basit rastgele örneklem seçme yöntemiyle belirlenen Niğde Ömer Halisdemir, Yüzüncü Yıl ve Harran Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dallarının; Akdeniz, Atatürk ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültelerinin; Afyon Kocatepe, Selçuk, Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarlarının 1., 2., 3. ve 4. sınıf düzeylerinde müzik eğitimi alan 550 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma ile ilgili veriler Kurtuldu ve Bulut (2016) tarafından geliştirilen “Piyano Dersine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırma bulguları doğrultusunda mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin öz yeterlik puanları ile ölçeğin alt boyutuna yönelik öz yeterlik puanlarının öğrenim görülen üniversite, yaş, cinsiyet ve mezun olunan lise türü değişkeni açısından anlamsal farklılık gösterdiği; öğrenim görülen fakülte, öğrenim görülen sınıf düzeyi değişkeni açısından anlamsal farklılık göstermediği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Mesleki Müzik Eğitimi, Müzik Eğitimi, Piyano, Piyano Eğitimi, Öz Yeterlik

Read: 1,183

Download: 424