LÜKSE KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM

Author:

Number of pages: 435-446
Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 80

Abstract

İhtiyaç olsun olmasın lüks arabalar, çantalar, saatler ve mücevherler başta olmak üzere her ürünün bir lüks kategorisi bulunmaktadır. Gelir düzeyinin artmasının insanların tüketim alışkanlıklarını etkilemesi, birçok ülkede geniş kitlelerin lüks ürünlere sahip olmasını da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, lüks kavramı üzerine yapılan çalışmaları incelemek, lüksün tarihsel gelişimini ele alarak lüks ürünlere bakış açılarının zaman içerisindeki değişimini ortaya koymak ve aynı zamanda lüks pazarı hakkındaki güncel verileri paylaşmaktır. Bu bağlamda çalışma için alanyazın taraması ile ikincil verilere ulaşılmış ve lüks üzerine çalışma yapan kurum ve işletmelerin çevrimiçi web sayfalarındaki verilerin de değerlendirilmesine gidilmiştir. Çalışma sonucunda, lükse bakış açısının ülkeden ülkeye ve kişiden kişiye değiştiği, lüksün giderek demokratikleştiği ve erişilebilir olduğu anlaşılmıştır. Lüks ürünlere sahip olmanın, yerini giderek lüksü deneyimlemeye ve “kendini gerçekleştirmiş olmaya” bıraktığı belirlenmiştir. İşletme bazında bakıldığında ise lüks pazarını şekillendiren ve yönlendirenlerin lüks ürün üreten aile işletmeleri, uluslararası ve geniş bir ürün yelpazesi sunan şirket grupları olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca maddi lüks ürünlerdeki gelişimin lüks ürün üreten işletmeler tarafından turizmde, yani hizmet sektöründe de görülmeye başlandığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda Bvlgari, Louis Vuitton ve Ritz-Carlton gibi lüks segmette ürün ve hizmet sunan birçok markanın da tanınırlığını ve güvenirliğini, gelişen farklı lüks segmentlere, özellikle de otelciliğe kaydırdığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Regardless of whether you need luxury cars, bags, watches and jewelery or not, every product has a luxury category. The fact that the increase in the income level affects the consumption habits of people leads to the fact that the large masses have luxury products in many countries. The aim of this study is to examine the studies on the concept of luxury, to investigate the historical development of luxury, to investigate the change of viewpoints of luxury products over time and to share the current data about the luxury market. In this context, secondary data was obtained through literature research for the study and the data was evaluated on the online websites of institutions and companies active in the luxury sector. The study found that the perspective of luxury changed from country to country and from person to person, and luxury became increasingly democratized and accessible. It was found that luxury products were gradually being replaced by luxury experiences and "self-fulfillment". Businesses are understood to mean that those who shape and direct the luxury market are family-owned companies that produce luxury goods and groups of companies offering a wide range of international products. It has also been noted that the development of luxury luxury products has been tackled by companies producing luxury products in tourism, ie in the services sector. In this context, it has been determined that many brands that offer products and services in the luxury segment such as Bvlgari, Louis Vuitton and Ritz-Carlton have shifted their recognition and reliability to different developing luxury segments, especially hotel management.

Keywords