YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN DİNDARLIK EĞİLİMİ İLE SPİRİTÜEL İYİ OLUŞ SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE MANEVİYATIN ARACI ROLÜNÜN İNCELEMESİ

Author:

Number of pages: 31-40
Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 79

Abstract

Türkiye, gün geçtikçe yabancı uyruklu öğrencilerin daha çok tercih ettiği bir eğitim ülkesi haline gelmektedir. Bu süreçte ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere yönelik politika geliştirilmesi ve ilgili tedbirlerin alınması için gerekli bilimsel çalışmalara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Farklı kültür ve dinî yapılardan gelen yabancı uyruklu öğrencilerin anlaşılmasına manevî açıdan bakılan bu araştırmada, yabancı uyruklu öğrencilerin dindarlık eğilimi seviyeleri ile spiritüel iyi oluşları arasındaki ilişkide maneviyatın aracı rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma betimsel tarama deseninde dizayn edilmiş olup çalışmanın örneklemini farklı ülkelerden eğitim almak amacıyla Türkiye’ye gelmiş olan 201 öğrenci oluşturmaktadır. Örnekleme kartopu örneklem yöntemi ile ulaşılmıştır. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Dindarlık Eğilim Ölçeği, Spiritüel İyi Oluş Ölçeği ve Maneviyat Ölçeği veri toplama amacıyla kullanılmıştır. Veriler SPSS 20 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları incelendiğinde dindarlık eğilimi arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki; maneviyat ile spiritüel iyi oluş arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki; spiritüel iyi oluş ile dindarlık eğilimi arasında ise pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda maneviyatın dindarlık eğilimi ve spiritüel iyi oluş arasındaki ilişkide aracı değişken olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bulguya göre yabancı uyruklu öğrencilerin dinî inanışları ne olursa olsun spiritüel iyi oluşlarının geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilecek çalışmalarda maneviyatın önemli bir değişken olarak ele alınması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Turkey day by day is becoming a country where students choose for education. In this process, more scientific studies are needed to develop policies and take necessary measures for foreign students coming to our country. The aim of this study is to examine the moderating role of spirituality in the relationship between religious tendency and spiritual well-being of foreign students. The descriptive survey research was designed in order to investigate the study patterns. Sample of the study constitutes 201 high school students who came to Turkey from different countries. Sampling was reached by snowball sampling method. Personal Information Form, Religious Tendency Scale, Spiritual Well-being Scale and Spirituality Scale were used for data collection. Data were analyzed using SPSS 20 statistical program. When the findings of the study were examined, there was a positive and high-level relationship between religious disposition; a positive and highly significant relationship between spirituality and spiritual well-being; a positive and moderate relationship was found between spiritual well-being and religious disposition. As a result of the regression analysis, it was concluded that spirituality was a mediating variable in the relationship between religious tendency and spiritual well-being. According to this finding, regardless of the religious beliefs of foreign students, spirituality is suggested to be considered as an important variable in the studies that will be carried out to improve their spiritual well-being.

Keywords