KÜLTÜR VE MİRAS ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI VE DEĞERLENDİRME SORULARININ BLOOM TAKSONOMİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF CULTURE AND HERITAGE OUTCOMES AND EVALUATION QUESTIONS BASED ON BLOOM TAXONOMY

Author : Adem KARACA -Mehmet Ali ÇAKMAK
Number of pages : 59-72

Abstract

Sosyal bilgiler dersinde yer alan Kültür ve Miras öğrenme alanı; kültürel mirasa duyarlılık, vatanseverlik ve estetik gibi değerlerle ve zaman-kronolojiyi algılama, değişim ve sürekliliği algılama, araştırma, kanıt kullanma gibi becerilerle ilişkilendirilmiştir. Bu değer ve beceriler bireylerin doğrudan öğrendikleri bilgileri eyleme dönüştürebilecekleri, yaşantılarında kullanabilecekleri ve analitik düşünebilecekleri türdendir. Dolayısıyla öğrencilerin bir bilgiyi önce öğrenmesi daha sonra ise bu bilgiyi işe koşmalarını temin edebilecek bir süreç oluşturmak önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı MEB tarafından 2018 yılında yayımlanan sosyal bilgiler öğretim programında kültür ve miras öğrenme alanında yer alan kazanımlar ile 4, 5, 6, ve 7. sınıflarda okutulan ders kitaplarındaki ilgili öğrenme alanında yer alan değerlendirme sorularının Bloom taksonomisi açısından karşılaştırmalı olarak analiz edilmesidir. Araştırmada öğretim programındaki kazanımlarla birlikte konu sonunda yer alan değerlendirme soruları analiz edilerek ölçülmek istenen bilişsel alan basamağı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu çalışma doküman incelemesine dayalı nitel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Öğretim programında Kültür ve Miras öğrenme alanında yer alan 19 kazanım ve ders kitabında ilgili öğrenme alanındaki toplam 112 değerlendirme sorusu analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulguların yorumlanması sonucunda; sosyal bilgiler dersi kapsamında temelde tarih odaklı olan ve öğrencilerde kültürel mirasın korunarak millî bilincin oluşmasının hedeflendiği Kültür ve Miras öğrenme alanında, öğretim programında yer alan kazanımların çoğunluk olarak üst düzey bilişsel basamakta yer aldığı, ders kitaplarında yer alan değerlendirme sorularının ise çoğunluğunun alt düzey bilişsel alan basamağında bulunduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Kültür ve Miras, Öğretim Programı, Ölçme ve Değerlendirme, Bloom Taksonomisi, Sosyal Bilgiler

Read: 1,703

Download: 567