GİRESUN İLİ ÖZEL HASTANE ÇALIŞANLARINDA AÇIK ETME (WHİSTLEBLOWİNG) VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN WHISTLEBLOWING AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT AMOUNG GIRESUN PRIVATE HOSPITAL EMPLOYEES

Author : Murat AYAR -Reyhan Ayşen WOLFF
Number of pages : 371-382

Abstract

Globalleşmeyle birlikte her alanda değişme ve gelişme yaşandığı gibi işletmeler de hızla değişime uğramaktadır. Ulaşım, iletişim, bilgi ve teknolojik gelişimler birçok alanda değişimi zorunlu hale getirmiştir. Bu süreçte yaşanan zorlayıcı rekabet ortamı, daha az maliyetle daha fazla üretim düşüncesi ve başka belirsizlikler etik ya da yasa dışı davranmayı ortaya çıkarabilmektedir. Açık etme (whistleblowing) etik veya yasa dışı bu davranışların açığa çıkarılmasında oldukça önemlidir. Açık etme (whistleblowing) kavramı, kurumlarda etik/ahlaki olmayan veya yasa dışı davranışların kurum içinde ve/veya kurum dışında duyurulması olarak ifade edilmektedir. Örgütsel bağlılık ise çalışanların işletmenin hedef ve değerlerine yüksek seviyede inanması ve kabul etmesi anlamına gelmektedir. Bireysel, örgütsel ve toplumsal fayda düşünüldüğünde, açık etme kavramı çok önem arz etmektedir. Hastanelerde insan hayatı söz konusu olduğundan hataların asgari düzeye indirilmesi ve alınacak önlemler konusunda açık etmenin yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışma Giresun ili merkezinde hizmet vermekte olan 2 özel hastane çalışanları üzerinde anket yöntemi ile yapılmıştır. Çalışmada açık etme ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmaya toplam 196 hastane çalışanı katılmıştır. Anket sonucu elden edilen veriler SPSS programı kullanılarak, korelasyon analizi ve regresyon analizleri yapılmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre; açık etme boyutlarının tamamı ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre ise; açık etme boyutlarının tamamının örgütsel bağlılığı olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.

Keywords

Açık Etme, İçsel Açık Etme, Dışsal Açık Etme, Örgütsel Bağlılık

Read: 1,399

Download: 529