GİRESUN İLİ ÖZEL HASTANE ÇALIŞANLARINDA AÇIK ETME (WHİSTLEBLOWİNG) VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ

Author:

Number of pages: 371-382
Year-Number: 2019-Number: 78

Abstract

Globalleşmeyle birlikte her alanda değişme ve gelişme yaşandığı gibi işletmeler de hızla değişime uğramaktadır. Ulaşım, iletişim, bilgi ve teknolojik gelişimler birçok alanda değişimi zorunlu hale getirmiştir. Bu süreçte yaşanan zorlayıcı rekabet ortamı, daha az maliyetle daha fazla üretim düşüncesi ve başka belirsizlikler etik ya da yasa dışı davranmayı ortaya çıkarabilmektedir. Açık etme (whistleblowing) etik veya yasa dışı bu davranışların açığa çıkarılmasında oldukça önemlidir. Açık etme (whistleblowing) kavramı, kurumlarda etik/ahlaki olmayan veya yasa dışı davranışların kurum içinde ve/veya kurum dışında duyurulması olarak ifade edilmektedir. Örgütsel bağlılık ise çalışanların işletmenin hedef ve değerlerine yüksek seviyede inanması ve kabul etmesi anlamına gelmektedir. Bireysel, örgütsel ve toplumsal fayda düşünüldüğünde, açık etme kavramı çok önem arz etmektedir. Hastanelerde insan hayatı söz konusu olduğundan hataların asgari düzeye indirilmesi ve alınacak önlemler konusunda açık etmenin yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışma Giresun ili merkezinde hizmet vermekte olan 2 özel hastane çalışanları üzerinde anket yöntemi ile yapılmıştır. Çalışmada açık etme ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmaya toplam 196 hastane çalışanı katılmıştır. Anket sonucu elden edilen veriler SPSS programı kullanılarak, korelasyon analizi ve regresyon analizleri yapılmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre; açık etme boyutlarının tamamı ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre ise; açık etme boyutlarının tamamının örgütsel bağlılığı olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

With globalization, changes and developments are experienced in every field and businesses are also changing rapidly. Transport, communication, information and technological developments have made changes in many areas compulsory. A compelling competitive environment, greater production considerations at lower costs, and other uncertainties can lead to ethical or illegal behavior. Whistleblowing is very important in revealing these ethical or illegal behaviors. Whistleblowing is defined as reporting non-ethical, immoral and/or unlawful behaviour inside and/or outside an institution. Organizational commitment implies a worker’s high level of belief and acceptance of the institution’s goals and values. When we think of the individual or organizational and social benefits the whistleblowing function is very important. When it comes to hospitals, human life is the main concern. Whistleblowing can help in preventing bad outcomes. This study is conducted by surveying workers of two private hospitals located in central Giresun. This study examines the relationship between whistleblowing and an organizations commitment to its’ values. 196 hospital workers participated in this survey. Correlation analysis and regression analysis was performed by using data obtained from questionnaire with SPSS program. According to correlation analysis, it was determined that a significant positive relationship between all dimensions of whistleblowing and organizational commitment. According to the results of regression analysis; it was determined that a positive effect of all dimensions of whistleblowing on organizational commitment.

Keywords