DANIŞAN VE PSİKOLOJİK DANIŞMANIN PENCERESİNDEN TERAPÖTİK İŞBİRLİĞİ: ÇEVRİMİÇİ, YÜZ YÜZE VE PLASEBO GRUPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
CLIENT’S AND PSYCHOLOGICAL COUNSELORS’ PERSPECTIVE ON THERAPEUTIC ALLIANCE: COMPARISON OF ONLINE, FACE TO FACE, AND PLASEBO GROUPS

Author : Seher Merve ERUS -Şerife Gonca ZEREN
Number of pages : 139-152

Abstract

Bu araştırmada yüz yüze ve çevrimiçi psikolojik danışma sürecinde, danışanların ve psikolojik danışmanların terapötik işbirliği düzeyleri incelenmiştir. Araştırmaya, 61 birey (25 danışan yüz yüze, 21 danışan çevrimiçi ve 15 katılımcı plasebo grubundadır) ve altı psikolojik danışman katılmıştır. Psikolojik danışmanlar her bir gruba hizmet vermiştir. Veri toplama aracı olarak Terapötik İttifak Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Danışanlar ile psikolojik danışmanların terapötik işbirliği düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Spearman Brown korelasyon analizi ve grupların terapötik işbirliği düzeylerini karşılaştırmak için Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda yüz yüze ve çevrimiçi danışanlar ile psikolojik danışmanların terapötik işbirliği (amaç, görev ve bağ boyutları) düzeyleri arasında pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Plasebo grubunda ise katılımcılar ile psikolojik danışmanların terapötik işbirliği düzeyleri arasında ilişki bulunmamıştır. Ayrıca yüz yüze ve çevrimiçi gruplarda danışanların ve psikolojik danışmanların terapötik işbirliği düzeylerinde gruplar arasında farklılık bulunmamıştır. Plasebo grubunda ise psikolojik danışmanların terapötik işbirliği (amaç, görev ve bağ boyutları) düzeyleri yüz yüze ve çevrimiçi gruplara göre anlamlı olarak daha düşük bulunmuşken, plasebo grubundaki katılımcılar için terapötik işbirliğinde sadece amaç alt boyutu anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur.

Keywords

Terapötik İşbirliği, Terapötik İttifak, Çevrimiçi Psikolojik Danışma

Read: 154

Download: 54