DANIŞAN VE PSİKOLOJİK DANIŞMANIN PENCERESİNDEN TERAPÖTİK İŞBİRLİĞİ: ÇEVRİMİÇİ, YÜZ YÜZE VE PLASEBO GRUPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 81
Number of pages: 139-152
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada yüz yüze ve çevrimiçi psikolojik danışma sürecinde, danışanların ve psikolojik danışmanların terapötik işbirliği düzeyleri incelenmiştir. Araştırmaya, 61 birey (25 danışan yüz yüze, 21 danışan çevrimiçi ve 15 katılımcı plasebo grubundadır) ve altı psikolojik danışman katılmıştır. Psikolojik danışmanlar her bir gruba hizmet vermiştir. Veri toplama aracı olarak Terapötik İttifak Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Danışanlar ile psikolojik danışmanların terapötik işbirliği düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Spearman Brown korelasyon analizi ve grupların terapötik işbirliği düzeylerini karşılaştırmak için Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda yüz yüze ve çevrimiçi danışanlar ile psikolojik danışmanların terapötik işbirliği (amaç, görev ve bağ boyutları) düzeyleri arasında pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Plasebo grubunda ise katılımcılar ile psikolojik danışmanların terapötik işbirliği düzeyleri arasında ilişki bulunmamıştır. Ayrıca yüz yüze ve çevrimiçi gruplarda danışanların ve psikolojik danışmanların terapötik işbirliği düzeylerinde gruplar arasında farklılık bulunmamıştır. Plasebo grubunda ise psikolojik danışmanların terapötik işbirliği (amaç, görev ve bağ boyutları) düzeyleri yüz yüze ve çevrimiçi gruplara göre anlamlı olarak daha düşük bulunmuşken, plasebo grubundaki katılımcılar için terapötik işbirliğinde sadece amaç alt boyutu anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur.

Keywords

Abstract

In this research clients and psychological counselors’ therapeutic alliance levels during face to face and online counseling process were examined. 61 individuals (25 clients at face to face group, 21 clients at online group, and 15 participants at placebo group) and six psychological counselors were participated in the study. Psychological counselors offered service to each group. Working Alliance Inventory and Personal Information Form were used as data collection tools. Spearman Brown correlation analysis was used to examine correlations between clients and psychological counselors’ therapeutic alliance levels and Kruskal Wallis test was used to compare therapeutic alliance levels among the groups. As a result of the study there were positive relationships between clients and psychological counselors’ therapeutic alliance (goal, task, and bond factors) at face to face and online group. There was no relationship between participants and psychological counselors’ therapeutic alliance at placebo group. The result of the study revealed no significant differences among face to face and online groups in terms of clients and psychological counselors’ therapeutic alliance. Besides psychological counselors’ therapeutic alliance (goal, task, and bond factors) level in placebo group found significantly lower than face to face and online groups but participants’ goal factors found significantly lower.

Keywords