ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYA GRUPLARINI KULLANMA DURUMLARINA GÖRE ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN ALGILARI
STUDENT TEACHERS’ PERCEPTIONS OF MULTICULTURAL EDUCATION BASED ON THEIR USE CASES OF SOCIAL MEDIA GROUPS

Author : Nesrin HARK SÖYLEMEZ - Behçet ORAL
Number of pages : 33-48

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı eğitim fakültesi lisans programlarının son sınıflarında öğrenim gören öğretmen adaylarının sosyal medya gruplarını kullanma durumlarına göre çok kültürlü eğitime ilişkin algılarını değerlendirmektir. Bu amaca uygun olarak araştırmada nedensel karşılaştırma deseninden yararlanılmıştır. Araştırma küme örnekleme yöntemiyle, 2016-2017 öğretim yılının güz döneminde Türkiye’nin her coğrafi bölgesinden seçilen 10 devlet üniversitesinin eğitim fakültelerinin son sınıflarında öğrenim gören 2152 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu araştırmada veri toplama aracı olarak Sosyal Medya Kullanım Anketi ve Çok Kültürlü Eğitime İlişkin Algı Ölçeği (ÇEİAÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde kestirisel istatistik yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan sonuçlar aşağıdaki gibidir: • Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitimin sonuçlarına ilişkin algılarının en fazla zaman geçirilen sosyal medya grubunun içeriğine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. • Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının üniversite eğitiminin çok kültürlü eğitime etkisine ilişkin algılarının sosyal medya sitelerinde üyesi olunan grup/topluluk sayısına, en fazla zaman geçirilen sosyal medya grubunun içeriğine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. • Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının eşitlik ve adalet algılarının en fazla zaman geçirilen sosyal medya grubunun içeriğine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Keywords

Sosyal Medya Grupları, Çok Kültürlülük, Çok Kültürlü Eğitim, Öğretmen Adayları

Read:735

Download: 270

Atıf Bulunamadı