GRAFİK DÜZENLEYİCİLERİN İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE KATKISI

Author:

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 79
Number of pages: 21-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, “Grafik düzenleyicilerin okuduğunu anlama becerisinin gelişimine katkısı nedir?” sorusuna cevap aramaktır. Araştırmada karma model ve eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Uşak il merkezindeki ilkokul dördüncü sınıfa devam eden 28 öğrenciden oluşmaktadır. Örneklem seçim tekniği olarak kolay ulaşılabilir örneklem tekniği belirlenmiştir. Nicel veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan çalışma kâğıtları ile elde edilmiştir. Hazırlanan bu çalışma kâğıtları, ön test, son test ve kalıcılık testi olarak kullanılmıştır. Nitel veriler ise “Grafik Düzenleyicileri İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerine Katkısı Görüşme Formu” ile toplanmıştır. Uygulama, haftada iki saat olmak üzere, 10 hafta sürmüştür. Araştırmanın birinci alt problemi için elde edilen veriler, bağımlı gruplar t-testi ile ikinci alt problemi için elde edilen veriler ise içerik analizi ve tematik kodlama yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmanın ön test ve son test puanları arasında, 29,64 puanlık bir atış görülmektedir. Bu artış manidar bir artıştır. 10 haftalık bir uygulama sonunda, çalışma grubunun puanın düşük düzeyden, iyi düzeye çıkması, grafik düzenleyicilerle okuduğunu anlama çalışması uygulamasının, anlama becerilerine katkı sağlamıştır demek yanlış olmaz. Uygulamanın kalıcı yönünün yüksek olduğu söylenebilir. Çalışma grubundakilerin tamamına yakını uygulamayı beğendiklerini ve faydalı bulduklarını; bu uygulamaların Türkçe derslerinde kullanılmasını istediklerini belirtmişlerdir. Çoğu, okumaya ilişkin olumlu tutum değişikliğine sahip olduklarını söylemişlerdir.

Keywords

Abstract

This research aims to answer the question of “What is the contribution of graphic organizers to the development of reading comprehension?”. The mixed model and action research pattern were used in the research. The study group of the research consists of 28 students who attend the fourth grade of primary school in the city of Uşak. Easily accessible sampling technique was determined as the sample selection technique. Quantitative data were obtained with worksheets prepared by the researchers. These prepared worksheets were used as pre-test, post-test and permanence test. Qualitative data were collected through the entitled "Contribution of Graphic Organizers to Primary School Fourth Grade Students' Reading Comprehension Skills Interview Form".The application lasted 10 weeks, two hours a week. The data obtained for the first sub-problem of the research were analyzed by dependent groups t-test and the data obtained for the second sub-problem were analyzed by content analysis and thematic coding. Between the pre-test and post-test scores of the study, a shot of 29.64 points can be seen. This increase is a significant. At the end of a 10-week application, it would not be wrong to say that the study group's improvement from the low level to the good level and the application of reading comprehension with graphic organizers contributed to the comprehension skills. It can be said that the permanent aspect of the application is high. Almost all of those in the study group liked to practice and found it useful. It can be stated that they want these applications to be used in Turkish lessons. Most of them said that they had a positive attitude change about reading.

Keywords