CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA KIRSAL KALKINMA VE GENELCİ SOSYAL HİZMET UYGULAMASI
RURAL DEVELOPMENT AND GENERALIST SOCIAL WORK PRACTICE DURING THE FIRST YEARS OF TURKISH REPUBLIC

Author : Murat BAYAR - Esra SOĞANCI
Number of pages : 539-554

Abstract

Bu çalışma, Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında kırsal kalkınma pratiğine odaklanmaktadır. Bu doğrultuda kırsal alan ve kırsal kalkınma olguları tartışılmakta, kırsal kalkınma sürecinde bütüncül ve çok boyutlu müdahale ihtiyacına cevap veren genelci sosyal hizmet uygulamasına ve bir uygulama örneği olarak köy enstitülerine değinilmektedir. Belirli bir alanda yaşayan nüfusun çalışma, dayanışma ve örgütlenme şekline etki eden kırsallık için tek bir tanımlamadan bahsedilemese de Türkiye kırsalının çeşitli dezavantajlar ile karakterize olduğu kabul edilmektedir. Bahsedilen dezavantajların yok edilmesi, yoksulluk ve yoksunların azaltılmasına yönelik kırsal kalkınma faaliyetleri yürütülmektedir. Kırsal kalkınma; kırsal alanda yaşayan bireylerin yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik ekonomik, sosyal ve beşeri unsurları barındıran ve kaynakların istismarına neden olmadan uygulanabilir ve sürdürülebilirlik unsurlarını gözeten faaliyetlerdir. Bu süreçte verimli sonuçların elde edilmesi; yapı ve ihtiyaçlara uygun hizmetlerin sağlanması ile süreçten fayda elde etmesi beklenen hedef kitlenin katılımının sağlanması ile mümkündür. Kırsal kalkınma alanında; sorunların, imkân ve potansiyellerin bütüncül şekilde ele alınması ile planlı müdahale gerekliliği sosyal hizmetin rol ve sorumluluklarıyla karşılanabilmektedir. Kırsal alanlarda genelci sosyal hizmet uygulaması tercih edilmekte ve bu tercihte bütüncül bakış ve çoklu bilgi gövdelerine duyulan ihtiyaç ile özelleştirilmiş hizmetlerin yetersizliği gibi hususlar etkili olmaktadır. Ayrıca kırsal alanda güçlü bir sosyal hizmet müdahalesinin kurgulanması için geçmiş uygulamaların değerlendirilmesine gerek duyulmaktadır. Bu nedenle çalışmanın son kısmında Cumhuriyetin ilk yıllarında kırsal kalkınma pratiğine ve genelci bir sosyal hizmet uygulama örneği olarak köy enstitülerine yer verilmiştir. Sonuç olarak; Köy enstitüleri, Cumhuriyetin ilk yıllarında geniş alanda faaliyet gösteren bütüncül bir kırsal kalkınma pratiği ve genelci sosyal hizmet uygulaması olarak değerlendirilmektedir.

Keywords

Kırsal Alan, Kalkınma, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma, Genelci Sosyal Hizmet

Read:1482

Download: 863

Atıf Bulunamadı