ÇANKIRI'DA GÜNÜMÜZE GELMİŞ BİR KONUT YAPISI ÖRNEĞİ: DİLBER YEŞİLDAĞ EVİ
AN EXAMPLE OF HOUSING STRUCTURE IN ÇANKIRI: DILBER YEŞILDAG HOUSE

Author : Uğur DEMİRBAĞ
Number of pages : 377-394

Abstract

Geleneksel konutlar yöreye özgü değerleriyle önemli kılan kültür varlıklarıdır. Konut bir kentin ve yörenin kültürel kimliğini oluşturmaktadır. Kente, yerele ve yöreye göre değişen geçmişe ait izler ile kültür varlıkları o kentin kendine özgü dokusunun oluşmasını sağlamaktadır. Tarihsel süreç içerisinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu toprakları buna bağlı olarak dünyanın önde gelen eski ve zengin kültürel mirasını da topraklarında barındırmaktadır. Medeniyetlerden günümüze bu birikimlerin yaşatılması ve korunarak gelecek kuşaklara aktarılması tüm toplumların önemli görevleri arasında yer almaktadır. Çankırı’da yapılan arkeolojik kazılar Paleolitik dönemden bu yana kesintisiz bir yerleşim yerinin varlığını ortaya koymaktadır. İç Anadolu Bölgesi’nin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Çankırı şehri de kendine özgü sivil mimariye sahiptir. Çankırı, tarihsel süreç içerisinde birtakım medeniyetlerin birbirleri ile olan ilişkilerin ve kültürlerin yaşandığı önemli bir merkez olmuştur. Antik döneme ait höyük, tümülüs, kaya mezar ve yerleşmeleri, yerüstü yerleşim ve nekropol alanlarını yanı sıra alanda can güvenliği sağlamak ve ibadet amacıyla yapıldığı düşünülen yer altı yerleşmelerine de rastlanmakta, İslami döneme ait cami, mescit, türbe, han, hamam, köprü ve çeşmeler ile dini ve sivil mimari eserler bölgeyi tarihsel ve kültürel açıdan oldukça zenginleştirmektedir. Çankırı merkez ilçedeki sivil mimari Çankırı Kalesi’nin eteklerinden başlayarak ovaya doğru bir açılım göstererek doğu - batı aksında birbiri içerisine geçen, kısmen birbirini kesen çıkmaz sokakların da oluşturduğu sokaklara mahallelere ve caddelere açılan evlerden oluşmaktadır. Ancak Çankırı kenti son yıllarda büyük bir yapılanmaya dönüşmüş, bu yapılanma içinde özgünlüğünü kaybeden sivil yapılar bir bir yok edilerek, kısmen de olsa tescil edilerek korunmaya çalışılan sivil mimariye dönüştürülmüştür.

Keywords

Çankırı, Dilber Yeşildağ Evi, Mimari, Bezeme, Teknik

Read:520

Download: 179

Atıf Bulunamadı