FEN BİLİMLERİ DERSİNDE STEM UYGULAMALARI SÜRECİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
STUDENTS' VIEWS ON STEM APLICATIONS PROCESS IN SCIENCE COURSE

Author : Özge CEYLAN - Aslıhan DEMİR - Ünsal UMDU TOPSAKAL
Number of pages : 87-99

Abstract

BBu araştırma, 6. sınıf öğrencilerinin STEM temelli ders etkinlikleri uygulama sürecine ilişkin görüşlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2018- 2019 eğitim öğretim yılında 6. sınıfına devam eden dokuz ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması uygulanmış ve açık uçlu sorulardan oluşan veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından literatür taraması yapılmasının ardından geliştirilen sorulara uzman görüşü alınmış ve nihai hali verilmiştir. Açık uçlu soru formları uygulama öncesi ve sonrasında kullanılmıştır. Ön test olarak kullanılan açık uçlu soru formu dört sorudan oluşmaktadır. Son test olarak kullanılan açık uçlu soru formuna ön teste ek olarak dört açık uçlu soru daha eklenerek toplam sekiz soru ile veri toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiş ve frekans değerleri elde edilmiştir. Öğrencilere, araştırma sürecinde STEM yaklaşımı, sabit süratli hareket ve ısı yalıtımı konularıyla ilgili ön bilgi verilmiş ve ardından iki konuya ait STEM uygulamaları yapılmıştır. Ön test bulgularına bakıldığında, öğrencilerin fen bilimlerinde deney yapmaktan hoşlandıkları ve daha çok uygulama yapmak istedikleri ortaya çıkmış ayrıca STEM ile ilgili hiçbir bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür. Son test bulgularında ise öğrencilerin tümünün STEM hakkında bilgi edindikleri; STEM’i eğlenceli buldukları ve STEM’in birçok disiplini içerdiğini farkettikleri görülmüştür. Ayrıca öğrenciler uygulamalara çok istekli olmuşlar ve sürece merakla yaklaşmışlardır. Süreç sonunda tasarımlarına eleştirel yaklaşmış, eksiklik ya da hatalarını fark etmişlerdir. Öğrencilerin fen bilimleri dersine ilgilerini arttırmak ve sürekli kılmak, üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek, eğlenerek kalıcı öğrenme yaşantıları edinmelerini sağlamak amacıyla öğretmenlerin STEM etkinliklerine daha sık yer vermeleri önerilmektedir.

Keywords

STEM, Etkinlik Tasarımı, Fen Bilimleri Dersi, Ortaokul Öğrencileri

Read:742

Download: 294

Atıf Bulunamadı