İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MODEL OLUŞTURMA ETKİNLİĞİ TASARLAMA DENEYİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 1-16
Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 80

Abstract

Model oluşturma etkinlikleri matematiğin yoğun olarak kullanıldığı bilim dallarında ve ticaret, mühendislik, spor gibi çeşitli alanlarda karşılaşılan gerçek yaşam problemlerinden esinlenerek geliştirilmiştir. Bu etkinliklerin matematik sınıflarında kullanımıyla öğrencilerin matematik derslerinde bilim insanlarına benzer biçimde matematik yapmaları, gerçek yaşam problem durumlarının çözümünde matematikten yararlanmaları hedeflenmektedir. Ancak etkili model oluşturma etkinlikleri tasarlamak için dikkate alınması gereken bazı prensipler vardır. Bunlar gerçeklik, model oluşturma, öz değerlendirme, modeli belgelendirme, modeli genelleme ve etkili prototip prensipleridir. Bu prensipler doğrultusunda hazırlanan model oluşturma etkinlikleri öğrencilerin kendi düşünce yollarını ifade etme, test etme, revize etme aracılığıyla gerçeği matematikleştirmeye etmeye teşvik edildiği öğrenme etkinlikleridir. Çalışmamızda, bu altı özel prensibe uygun biçimde model oluşturma etkinliklerini tasarlama göreviyle meşgul olan öğretmen adaylarının bu deneyimlerine ilişkin görüşlerini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla bir devlet üniversitesi eğitim fakültesinin ilköğretim matematik öğretmenliği 3.sınıfına devam etmekte olan 35 öğretmen adayına model oluşturma etkinlikleri hakkında verilen eğitim sonrasında bu prensiplere uygun olacak şekilde birer model oluşturma etkinliği tasarlama görevi verilmiştir. Görevin tamamlanmasının ardından gönüllü 11 öğretmen adayı ile görüşmeler düzenlenmiştir. Görüşmelerden elde edilen verilerin analizi sonucu öğretmen adaylarının etkinlik tasarımı sürecindeki önemli yaşantıları, zorlandıkları noktalar, bu görevin onlara sağladığı katkılar, tasarlanan etkinliklerin bağlamları gibi konular hakkında bilgiler sunan temalara ulaşılmış ve bu doğrultuda öğretmen yetiştirme üzerine bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Model eliciting activities have been developed by inspiring from real life problems encountered in science field where mathematics is used extensively and various fields such as trade, engineering, and sports. With the use of these activities in math classes, it is aimed that students do mathematics in mathematics lessons similar to scientists and benefit from mathematics in solving real life problem situations. However, there are some principles to consider when designing effective model eliciting activities. These are reality, modeling, self-evaluation, model certification, model generalization and effective prototype principles. Modeling eliciting activities prepared in line with these principles are learning activities in which students are encouraged to mathematize the reality through expressing, testing, revising their own ways of thinking. In our study, it was aimed to examine the opinions of pre-service teachers, who are deal in the task of designing model eliciting activities in accordance with these six special principles. Within the scope of the study, 35 pre-service mathematics teachers who continue their 3rd year, have been given the task of designing an activity in accordance with these principles after training on model eliciting activities. Following the completion of task, interviews were held with 11 volunteer pre-service teachers. As a result of the analysis of the data obtained from the interviews, the themes that provide information about the important experiences of prospective teachers in the activity design process, their difficulties, the task's contribution to them, the contexts of the designed activities were reached and some suggestions were made on teacher training in this direction.

Keywords