GRAFİK TASARIM EĞİTİMİNDE YARATICI TİPOGRAFİ UYGULAMALARININ ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ
IMPACT OF CREATIVE TYPOGRAPHY PRACTICES HIGHER ORDER THINKING SKILLS OF STUDENTS IN GRAPHIC DESIGN EDUCATION

Author : BURAK ERHAN TARLAKAZAN - Serap BUYURGAN
Number of pages : 275-286

Abstract

Araştırmanın amacı; Grafik tasarım eğitiminde yaratıcı tipografi uygulamalarının öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine etkisi var mıdır? Sorusuna yanıt aramaktır. Araştırma, G.Ü. Ankara Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programında, 50 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Müfredat ders programı etkinliklerinin işlendiği sınıf kontrol grubu, yaratıcı tipografi uygulamalarının işlendiği sınıf deney grubu olarak adlandırılmıştır. Araştırma verileri, SPSS 20 istatistik programıyla çözümlenerek yorumlanmıştır. Eleştirel düşünce ve yaratıcı düşünce testlerinden elde edilen nicel veriler çözümlenirken, guruplar arası ön test son test değer farklılığını tespit etmek üzere F testi analizi yapılmıştır. Araştırma bulgu sonuçları özetlendiğinde: Yapılan uygulama neticesinde California Eleştirel Düşünce Eğilimi Ölçeği (CCTDI) ön test puanları değerlendirildiğinde, son test puanları açısından; iki grup arasında, deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Torrance Yaratıcı Düşünce Eğilimi Ölçeği (TYDT) ön test puanları değerlendirildiğinde, son test puanları açısından; iki grup arasında, deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur.

Keywords

Grafik Tasarım, Tipografi, Yaratıcı Düşünce, Eleştirel Düşünce

Read:563

Download: 190

Atıf Bulunamadı