GRAFİK TASARIM EĞİTİMİNDE YARATICI TİPOGRAFİ UYGULAMALARININ ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ

Author:

Number of pages: 275-286
Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 80

Abstract

Araştırmanın amacı; Grafik tasarım eğitiminde yaratıcı tipografi uygulamalarının öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine etkisi var mıdır? Sorusuna yanıt aramaktır. Araştırma, G.Ü. Ankara Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programında, 50 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Müfredat ders programı etkinliklerinin işlendiği sınıf kontrol grubu, yaratıcı tipografi uygulamalarının işlendiği sınıf deney grubu olarak adlandırılmıştır. Araştırma verileri, SPSS 20 istatistik programıyla çözümlenerek yorumlanmıştır. Eleştirel düşünce ve yaratıcı düşünce testlerinden elde edilen nicel veriler çözümlenirken, guruplar arası ön test son test değer farklılığını tespit etmek üzere F testi analizi yapılmıştır. Araştırma bulgu sonuçları özetlendiğinde: Yapılan uygulama neticesinde California Eleştirel Düşünce Eğilimi Ölçeği (CCTDI) ön test puanları değerlendirildiğinde, son test puanları açısından; iki grup arasında, deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Torrance Yaratıcı Düşünce Eğilimi Ölçeği (TYDT) ön test puanları değerlendirildiğinde, son test puanları açısından; iki grup arasında, deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The objective of the research is to seek an answer to the question of “ Does creative typography practices have an effect on stundets’ high level cogitation skills?” The study was conducted on 50 students from Gazi University, Ankara vocational high school, Graphic Design Program. The class where activities of the already available curriculum were taught is named the “control group”, and where creative typography practices were carried out is named the “experimental group”. Data obtained during the study has been analyzed using SPSS 20 statistics software program. During the analysis of quantitative data obtained from critical thinking and creative thinking tests, F-test analysis has been used to determine whether or not there is a difference between the preliminary and final test scores of control and experiment groups. The data obtained from student products has been interpreted using ANCOVA, Single Factor Analysis of Covariance. Results obtained from study findings can be summarized as follows: When California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI) preliminary test scores of the experimental and control groups were reviewed, a significant difference has been discovered in terms of final test scores between the experimental and control groups in favor of the experimental group. When Torrance Creative Thinking Disposition Inventory (TYDT) preliminary test scores of the experimental and control groups were reviewed, a significant difference has been discovered in terms of final test scores between the experimental and control groups in favor of the experiment group.

Keywords