HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENCİLERİNİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE NASIL FARKLILAŞMAKTADIR?

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 84
Number of pages: 427-438
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç:

Bu çalışma, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü öğrencilerinin algılarının sınıf, yaş, cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini ve Türkiye İş Bankası'nın yeni projelerini bilip bilmediklerini ölçmeyi amaçlamıştır.

Tasarım / Metodoloji / Yaklaşım:

Halkla İlişkiler öğrencilerinin KSS algılarını ölçmek için Türkiye İş Bankası seçilmiştir. Bu çalışmada amaçlı örnekleme kullanılmıştır. Çalışma kapsamında kantitatif analiz yöntemi t testi, ve tek yönlü Anova testi kullanılmıştır.

Bulgular:

Verilerin değerlendirilmesi sonucunda, halkla ilişkiler öğrencilerinin kurum tarafından yürütülen faaliyetlerden haberdar olmasına rağmen, 2018 yılı sosyal sorumluluk projelerinde ilk proje hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca, halkla ilişkiler öğrencilerinin kuruma yönelik algıları çeşitli değişkenler açısından farklılık göstermiştir. Bu fark şu şekildedir: öğrencilerin kurum hakkındaki algıları, sınıf ile kurumun yeni projesi hakkındaki farkındalıklarına göre farklılık gösterse de, cinsiyet ve yaşa göre algılarında farklılık bulunmamıştır.

Özgünlük / Değeri:

Bu çalışmanın değeri, genç tüketicilerin yüksek düzeyde sosyal sorumluluk bilincine sahip olabileceği varsayımına dayanarak üniversite gençliği üzerinde gerçekleştirilmesidir.

Keywords

Abstract

Purpose:

This study aimed to measure whether the perceptions of public relations and publicity department students differ by class, age, gender and whether they know Turkey Isbank’s new projects or not.

Findings: As a result of the evaluation of the data, it has been revealed that public relations students, despite being aware of the activities carried out by the institution, did not have enough information about the first project within the social responsibility projects of 2018. In addition, the perceptions of public relations students towards the institution differed in terms of various variables. This difference is as follows: while students' perceptions about the institution differed according to their awareness of the new project of the class and the institution, there was no difference in their perceptions according to gender and age.

Originality/value: The value of this study is that it is carried out on university youth based on the assumption that young consumers may have a high level of social responsibility awareness.

Keywords