SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE UYGULANAN DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN DÜRÜSTLÜK DEĞERİNİ KAZANMALARINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 85
Number of pages: 63-85
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değer yozlaşması, dünyada son yıllarda küreselleşmenin bir etkisi olarak karşımıza bir sorun olarak çıkmıştır.  Eğitimciler de   bu sorun üzerine araştırma yapmayı zorunlu bir ihtiyaç olarak görmüşlerdir. Değerler hiyerarşisi alanında yapılan birçok araştırmada dürüstlük değeri en önemli değerlerden biri olarak görülürken öğrencilere dürüstlük değerini kazandırmaya yönelik çalışmaların olmaması ilginçtir. Bu araştırmanın amacı, ortaokul 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde uygulanacak olan değer eğitimi yaklaşımlarının öğrencilerin “dürüstlük” değerini bilişsel düzeyde kazanmalarına etkisini belirlemektir. Araştırma, ön test – son test kontrol gruplu deneme modelinde olup araştırmada,  nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016–2017 eğitim-öğretim yılında Giresun ili merkez ilçede, Çınarlar Mahallesi’nde MEB’na bağlı olan bir ortaokulun   5-A ve 5-H sınıfları oluşturmuştur. Grupların denklikleri incelenerek  bu şubelerden birisi deney, diğeri kontrol grubu olarak seçilmiştir. 19 kişi deney grubunu, 23 kişi kontrol grubunu oluşturmaktadır. Uygulamadan önce ve sonra  veri elde etmek için, ön test ve son test olarak,  araştırmacı tarafından geliştirilen  bilişsel düzey ölçeği   uygulanmıştır. Deney grubunda 8 hafta boyunca sosyal bilgiler dersi ile bütünleştirilerek ve değer eğitimi yaklaşımlarına uygun olarak hazırlanan program uygulanmıştır. Kontrol grubu ile deney grubu  arasındaki ön test ve son test sonuçları karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.    Veri elde etmek için   kullanılan bilişsel ölçek nitel araştırma tekniklerinden içerik  analizi tekniği  ile analiz edilmiştir.  Elde edilen bilgiler frekans ve yüzdelerle desteklenmiştir.  Araştırmanın sonucunda değerler eğitimi programının uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin dürüstlük değerini kazanma düzeyleri, kontrol grubu öğrencilerinden daha fazla artış göstermiştir.  Bu sonuca göre okullarda uygulanan değer eğitimi uygulamalarının  öğrencilerin davranışlarında istendik yönde değişiklikler yapmaktadır.

Keywords

Abstract

Degeneration of values has emerged as a problem in recent years as an effect of globalization in the world.  Educators also considered doing research on this problem as a vital necessity. While the value of honesty is considered as one of the most important values in many researches conducted in the field of the hierarchy of values, it is interesting that there are no studies aiming at bringing in the value of honesty to students. The aim of this research is to determine the effect of value education to be applied in 5th grade Social Studies course on students' gaining the value of "honesty" at a cognitive level. The research had the pretest-posttest trial model with control group and qualitative research method was used in the research. The study group of the research consisted of two 5th grade classes of a secondary school, affiliated to the Ministry of National Education in Çınarlar District of Giresun province central district in the 2016-2017 academic year. One of these branches was selected as experiment and the other as control group by examining the equivalence of groups. 19 people form the experimental group and 23 people the control group. To obtain data before and after the application, the cognitive level scale developed by the researcher was applied as pretest and posttest. In the experimental group, the program integrated into the social studies course for 8 weeks and prepared according to the value education approaches was used. The pretest and posttest results between the control and experimental groups were analyzed comparatively.    The cognitive scale used to obtain data was analyzed by content analysis technique, one of the qualitative research techniques.  The information obtained was supported by frequencies and percentages.  As a result of the research, the students' level of gaining the value of honesty was found to be significantly higher in the experimental group in which the values education program was applied compared to the students in the control group.  According to this result, value education practices applied in schools make changes in students' behaviors in the desired direction.

Keywords