JAPON HALK DİNİ GELENEĞİNDE KAMİ KÜLTÜ
THE KAMI CULT IN THE JAPANESE FOLK RELIGIOUS TRADITION

Author : Hüsamettin KARATAŞ
Number of pages : 307-319

Abstract

Japonların kadim dini geleneği Şintoizm, bir başka ifadeyle Kami-no miçi, Japon halkının dini inanışları ve uygulamaları çerçevesinde şekillenen bir yapıya sahiptir. Bu gelenek esas itibariyle Japonlara özgü milli bir din niteliğindedir. Japon halk dini geleneğinin bir ifadesi olarak Şintoizm, atalar kültüne önem atfeden; politeist, natüralist ve antropomorfik karakterleri bünyesinde barındıran bir dindir. Japonlar için Kamilere inanmak aslında onların iradesine uygun davranmaktır. Bu durum Japonlar için geleneğin ötesinde maneviyatla açıklanabilecek bir haldir. Nitekim Japonlar için “Kami Kültü” hayatın her alanında yer alan bir olgudur. Bu yüzden Kamilere inanmak ve onların istedikleri gibi bir hayat sürmek en büyük idealdir. Bu idealin sonunda elbette Kami kadar yüce olmak ya da olağanüstü varlıklar kadar saygı görmek de olasıdır. Bu çalışmada Japon halk dini geleneğindeki “Kami kültü” bazı açılardan ele alınıp incelenmiştir. Bu çerçevede özellikle Japonların korkuyla karışık saygı duydukları Kamileri nasıl anladıkları ve ne şekilde anlamlandırdıkları üzerinde durulmuştur. Zira Kamiler veya Kamisel âlemler, insanoğlunu hayranlığa ve hayrete düşürecek unsurları bünyesinde barındırmaktadır. Bununla birlikte Kamiler, insanların merakını cezbeden esrarengiz olguların, korkunç doğa olaylarının merkezi figürüdür. Aynı zamanda Japonlar için Kamiler ilksel ve doğaüstü varlıklar olmanın ötesinde saygının, bağlılığın, tabasbusun ve tapınmanın bir diğer adıdır.

Keywords

Japonya, Kami, Şinto, Şintoizm, Kami Kültü, Atalar Kültü, Halk İnancı, Halk Kültürü

Read: 675

Download: 215