ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİĞE İLİŞKİN ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIKLARI İLE BAZI ORTAM ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 84
Number of pages: 495-506
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde oldukça sık kullanılan inovasyon/yenilik kavramları sadece yeni ürün değil aynı zamanda ticarileşebilir, para kazandıran yeni ürün anlamına gelmektedir. Yenilikçi girişimcilik ülkelerin gelişmesinde oldukça önemli rol oynamaktadır. Yenilikçi girişimciler yeni ürün, yeni pazar, yeni üretim süreçleri veya yeni organizasyonlar gibi sürekli yenilik geliştirirler. Yenilikçi girişimciliğe ilişkin üst bilişsel farkındalık, bu konuyla ilgili kişinin kendi düşünme süreçlerinin farkında olması ve bu süreçleri yönetebilmesidir. Üst bilişsel farkındalık yüksek oldukça kişinin bu konudaki eğilimi de artacaktır. Bu sebeple ortam özelliklerini yenilikçi girişimciliğe ilişkin farkındalığı destekler şekilde düzenlemek gerekmektedir. Bu bilgiler çalışmamızın çıkış noktası olmuştur. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yenilikçi girişimciliğe ilişkin üst bilişsel farkındalıkları ile içinde bulundukları ortam özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışmada ortam özellikleri destekler ve engeller olmak üzere iki alt faktörde incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca yenilikçi girişimciliğe ilişkin üst bilişsel farkındalığı belirlemeye yönelik kullanılan ölçek ise tahmin etme, planlama, izleme ve değerlendirme olmak üzere dört alt boyutta ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmaya Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yer alan 10 ildeki 12 üniversitede okuyan 1660 lisans son sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada toplanan verilerin analiz sonuçlarına göre araştırmanın değişkenlerinin korelasyon katsayılarına bakıldığında, yenilikçi girişimciliğe ilişkin üst bilişsel farkındalık ölçeği ile ortam özelliklerini belirlemeye yönelik ölçek arasında, istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü, orta düzeyde (r=0.408; p<0.05) bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca bu çalışma neticesinde üniversite öğrencilerinin yenilikçi girişimciliğe ilişkin üst bilişsel farkındalıklarını arttırmak için çevrelerinde yer alan destekleyici faktörleri arttırmamız gerektiği sonucuna da varılmıştır.

Keywords

Abstract

Innovation concept, which is used frequently today, mean not only new products but also commercializable, money-saving new products. Innovative entrepreneurship play an important role in the development of countries. Innovative entrepreneurs constantly develop innovation, such as new products, new markets, new production processes or new organizations. Metacognitive awareness of innovative entrepreneurship is the awareness of one's own thinking processes and managing these processes. As the metacognitive awareness is high, the tendency of the person on this issue will increase. For this reason, it is necessary to regulate the media features in a way that supports awareness of innovative entrepreneurship. This information has been the starting point of our study. The purpose of this study is to examine the relationship between university students' metacognitive awareness of innovative entrepreneurship and their environment characteristics. In this study, environment features were tried to investigate in two sub-factors as supports and obstacles. In addition, the scale used to determine metacognitive awareness of innovative entrepreneurship was tried to be measured in four sub-dimensions as estimation, planning, monitoring and evaluation. 1660 senior students studying at 12 universities in 10 provinces in various regions of Turkey have participated to the research. The data obtained in the study were analyzed by using the SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 25.0 program. According to the analysis results of the data collected in the research, when the correlation coefficients of the research variables were analyzed, it was found that there was a statistically significant and positively correlated (r = 0.408; p <0.05) relationship between the metacognitive awareness scale of innovative entrepreneurship and the scale for determining the environment characteristics. As a result of this study, it was concluded that we should increase the supporting factors in their environment in order to increase the metacognitive awareness of university students on innovative entrepreneurship.

Keywords