ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİVİLLEŞME DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 83
Number of pages: 125-136
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Üniversite öğrencilerinin sivilleşmeye yönelik algılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nicel paradigma kapsamında tarama metoduna dayalı betimsel bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak “Sivilleşme Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri 2019-2020 eğitim, öğretim yılında Kırgız Türk Manas Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 156 erkek ve 198 kadın olmak üzere toplamda 354 üniversite öğrencisinden toplanmıştır. Araştırma grubunun belirlenmesinde tüm örnekleme birimlerinin eşit katılım olasılığına sahip olduğu basit seçkisiz örnekleme tekniğinden yararlanılmıştır. Bu çalışma grubu üzerinde çalışılması, sivil kültürü topluma yayma açısından üniversitelerin büyük bir sorumluluğa sahip olduğunun düşünülmesinden kaynaklanmıştır.  Çalışmada öğrencilerin cinsiyet, yaş, sınıf, bölüm ve büyüdüğü yer değişkenlerine göre sivilleşme algılarının tanımlaması yapılmıştır. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin sivilleşme algılarının olumlu olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin sivilleşme algılarının cinsiyet, yaş, sınıf değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı, ancak öğrencilerin büyüdükleri yer ve bölümlerine göre anlamlı olarak farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu farkın PDR öğrencileri ile Besyo ve Kimya Mühendisliği öğrencileri, Besyo öğrencileri ile Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği öğrencileri ile Kimya öğrencileri arasında olduğu belirlenmiştir. Ölçme aracının alt boyutlarında ise, cinsiyet değişkenine göre Sivilleşme Karşıtlığı altboyutunda erkek öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılığın bulunduğu görülmüştür. Öğrencilerin sivilleşme algıları yaş değişkenine göre Duygusal-eylemsel Sivilleşme altboyutunda 17-18 yaş grubu öğrencilerin lehine olarak 21-22 yaş grubu öğrenciler ile sivilleşme düzeylerinin anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir. sınıf değişkenine göre öğrencilerin sivilleşme algılarında Sivilleşme Karşıtlığı altboyutunda 1 ile 2. sınıflarda okuyan öğrenciler ile 1 ile 3. sınıflarda okuyan öğrenciler arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to examine the perceptions of university students towards civilization according to some variables. The research is a descriptive study based on the scanning method within the scope of the quantitative paradigm. The “Civilization Perception Scale” developed by Yeşil (2018) was used as a data collection tool. The data of the research were collected from a total of 354 university students, including 156 men and 198 women studying at Kyrgyz Turkish Manas University in the 2019-2020 academic year. The simple random sampling technique, in which all sampling units have the possibility of equal participation, was used in determining the research group. The study of this working group has resulted from the thought that universities have a great responsibility in spreading the civil culture to the society. In the study, the students' definition of civilization according to gender, age, class, department and the place where they grew up was defined. As a result of the research, it was determined that university students' perception of civilization is positive. It was concluded that students' perceptions of civilization did not differ significantly in terms of gender, age, and classroom variables, but differed significantly depending on the location and departments where students grew up. It is determined that this difference is between PDR students, Besyo and Chemical Engineering students, Besyo students, Electrical Electronics Engineering, Electronics Engineering students and Chemistry students. In the sub-dimensions of the measurement tool, it was observed that there was a significant difference in favor of male students according to gender variable. According to the age variable, the students' perceptions of civilization differed significantly in the Emotional-Operational Civilization subscale in favor of the students in the age group of 17-18 with the students in the age group of. According to the class variable, there was a significant difference in students' perceptions of civilization between the students studying at the 1st and 2nd grades and the students studying at the 1st and 3rd grades under the Anti-Civilization sub-dimension.

Keywords