TÜRKİYE’DE SERAMİK SANATI ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERE DAİR DEĞERLENDİRMELER (1987-2020)

Author:

Number of pages: 291-313
Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 83

Abstract

Bilindiği üzere seramik sanatının geçmişi oldukça eskiye dayanmaktadır. Anadolu toprakları birçok medeniyet ve topluluğa ev sahipliği yapmıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak seramik sanatıda, gelişimini sürdürürken bu birikimden etkilenmiştir. Uzun dönemler çömlekçilik şeklinde varlığını sürdüren bu sanat, Osmanlının son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren, Avrupadan da etkilerek Çağdaş Seramik Sanatı formuna dönüşmüştür. Cumhururiyetin ilk yıllarında Avrupai tarzda mekteplerin açılması, bu sanata öncülük yapacak önemli seramik sanatçılarının yetişmesine ve bunun bir sonucu olarakta seramik sanatının hızlı şekilde gelişime katkı sağlamıştır. Özellikle 1980’lerin başından itibaren, üniversitelerde ön lisans ve lisans eğitimi için meslek yüksekokulları ve fakültelerin bünyesinde seramik bölümlerinin açılması çok önemli bir aşamadır. Daha sonra ise üniversitelerin Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Enstitüleri bünyesinde açılan programlarda, yüksek lisans ve sanatta yeterlilik eğitiminin yaptırıldığı bilinmektedir. Bu çalışmada, Türkiyede seramik sanatı üzerine yapılmış lisansüstü tezler esas alınarak, bir takım çıkarımlar yapılmıştır. Giriş kısmında seramik sanatının tarihçesi, Cumhruriyetin ilk yılları ve 1980 sonrası durunama genel hatlarıyla değinilmiştir. İkinci kısımda Yüksek Öğrenim Kurumu Ulusal Tez Merkezinde kayıtlı bulunan seramik sanatı alanında yapılmış olan lisansüstü tezlerin tespiti yapılmış ve incelenmiştir. Lisansüstü tezlerin yıllara ve üniversitelere göre dağılımı tespit edilmiştir. Seramik sanatına dair tez çalışmaları, tablo ve grafikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuç kısmında ise metin içerisinde bahsedilen bir takım çıkarımlar, genel hatlarıyla ortaya konulmuştur. Ekler kısmında lisansüstü tezler tablolar haline getirilmiştir.

Keywords

Abstract

As it is known, the history of ceramic art goes back to old times. Anatolian lands hosted many civilizations and communities. As a natural consequence of this, ceramic art has been affected by this accumulation while continuing its development. This art, which continued its existence in the form of pottery for long periods, has been transformed into a form of Contemporary Ceramic Art since the last period of the Ottoman Empire and the first years of the Republic, by being influenced by Europe. The opening of European schools in the early years of the republic contributed to the development of important ceramic artists who will lead this art and as a result of the rapid development of ceramic art. Especially since the early 1980’s opening ceramic departments within vocational schools and faculties is an important step for associate and undergraduate education at universities. Later, it is known that graduate and arts proficiency training is done in the programs opened within the Social Sciences and Fine Arts Institutes of universities. In this study, graduate theses made on the basis of ceramic art in Turkey, has made a number of conclusions. In the introduction part, the history of the art of ceramics, the first years of the Republic and the situation after 1980 are mentioned in general terms. In the second part, postgraduate theses in the field of ceramic art registered in the Higher Education Institution National Thesis Center were determined and examined. Distribution of graduate theses by years and universities has been revealed. Thesis studies on ceramic art have been evaluated by using tables and graphics. In the conclusion part, a number of inferences mentioned in the text are presented in general terms. In the Annexes, graduate theses are turned into tables.

Keywords