TEKNOLOJİ VE ÖĞRETME: ÖĞRETMENLERİN VAR OLAN UYGULAMALARI VE GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 84
Number of pages: 483-494
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Problem Durumu ve Amaç: Artık çocuklar farklı deneyimler ve fırsatlarla sonuçlanacak siber bir dünyaya gözlerini açmaktadır. Bu da erken çocukluk döneminden itibaren artık, çocukların teknolojiyi aktif bir şekilde kullandığı anlamına gelmektedir. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda, erken çocukluk döneminde sınıflarda teknoloji kullanımı ve entegrasyonu hakkında öğretmen düşüncelerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin teknoloji kullanımı ve sınıfta teknolojinin entegrasyonu konusundaki düşüncelerini incelemektir. Yöntem: Bu araştırmada uygun veriler elde edebilmek amacıyla nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Çalışma Ankara’da belirlenen anaokullarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Genel Bilgi Formu ve ‘Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknoloji Entegrasyonuna İlişkin Görüş Formu’ kullanılmıştır. Veriler SPSS 20 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin istatistiğinde betimsel analizlere yer verilmiştir. Bulgular: Araştırmanın bulgularına bakıldığında, öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun sınıf içi teknoloji kullanımı ve entegrasyonu ile ilgili herhangi bir eğitim almadığı, ancak yine de büyük çoğunluğunun etkinliklerinde teknolojik cihazlardan faydalandığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin çoğu etkinlik hazırlarken herhangi bir program kullanmazken yine de sınıf içi internet bağlantısına ihtiyaç duymaktadır. Öğretmenlerin teknolojik araçlardan en çok bilgisayara ihtiyaç duydukları belirlenmiştir. Öğretmenler teknoloji kullanımını çocukların öğrenmeleri ve gelişimleri için gerekli bulmalarına rağmen çocukların teknoloji ile iç içe olmalarını sakıncalı bulmaktadır. İleriye Dönük Araştırma ve Uygulama İçin Öneriler: Bu araştırmanın eğitimcilerin çocuklarla dijital teknolojinin kullanımı ve entegrasyonu hakkında neler düşündüklerini ortaya koyarak sağlıklı teknoloji kullanılmasının teşvik edilmesinde önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir. Ayrıca yapılan bu çalışmanın belirli öğrenme hedeflerini gerçekleştirmede sınıf içi teknolojilerin kullanılması ile ilgili gelecek araştırmalara yön verebileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Purpose: Now children open their eyes to a cyber-world that will result in different experiences and opportunities. This means that children have been actively using technology since early childhood. Considering these, the importance of teachers' thoughts about the use and integration of technology in the classroom in early childhood is emerging. The aim of this study is to examine the ideas of teachers working in preschool education institutions about technology usage and integration of technology in the classroom. Method: In this study, in order to obtain appropriate data, a quantitative research method was used. The study was conducted with preschool teachers working in preschools in Ankara. General Information Form and Technology Integration Opinion Form of Preschool Teachers' were used as data collection tools. Data were analyzed using SPSS 20 software. Descriptive analysis is used in the statistics of data. Findings: When the findings of the study were examined, it was found that the majority of the teachers did not receive any training about the use and integration of technology in the classroom, but the majority of them used technological devices in their activities. While most teachers do not use any program to prepare activities, they still need an in-class internet connection. It was determined that teachers needed computers most of the technological tools. Although teachers find the use of technology necessary for children's learning and development, they find it inconvenient that children are intertwined with technology. Implications for Research and Practice: It is thought that this research will play an important role in promoting the use of healthy technology by revealing what educators think about the use and integration of digital technology with children. It is also thought that this study can guide future research on the use of in-class technologies to achieve certain learning objectives.

Keywords