SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 82
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-12 00:30:24.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilgiler ve Eğitimi
Number of pages: 1-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tarih öğretimine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Veri toplama ve yorumlama sürecinde nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018- 2019 eğitim -öğretim yılı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü 4.sınıf öğretmen adayları oluşturmuştur. Çalışmaya 19’u kadın, 14’ü erkek olmak üzere 4.sınıf düzeyinde toplam 33 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme yoluyla elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler, mantıklı bir biçimde betimlenerek, sonra da alıntılarla yorumlanarak neden-sonuç ilişkilerine ulaşılmıştır. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının tarih öğretimine ilişkin görüşleri betimlendikten sonra, elde edilen bu veriler ışığında değerlendirmeler yapılmıştır. Bulgular sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adayları, tarih öğretimini vatandaşlık bilinci açısından çok önemli gördüklerini, Tarih dersinin farklı yöntem ve tekniklerle anlatılmamasının tarih öğretiminde yaşanan büyük bir sorun olduğunu ifade etmişlerdir. Tarih dersinin anlatıma dayalı olması alışılagelmiş bir durum olarak görülmektedir. Tarih derslerinde yaşanan bu sorunlar için farklı yöntem ve teknikler kullanılmasının önemli bir çözüm yolu olduğunu, dersin ilgi çekiciliği açısından da eğitim materyallerinin, eğitici oyunların ve mekân gezilerinin tercih edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.Öğretmen adayları tarih dersinin sıkıcı bir ders olarak görülmekten kurtarılmasını hedeflemektedirler. Yaşanan bu sorunlar çözüm bulduğu takdirde tarih dersinin seyri de değişecektir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to determine the opinions of candidate social studies teachers as to history teaching. Phenomenology, one of the qualitative research methods, was used in the process of data collection and interpretation. The study group of the study consisted of 4th grade teacher candidates from the Social Sciences Teaching Department of the Faculty of Education at Abant İzzet Baysal University in the 2018-2019 academic year. A total of 33 candidate teachers, 19 of whom were female and 14 of whom were male, participated in the study. Datas were collected through a semi-structured interview form. Descriptive analysis technique was used to analyze the data obtained through interviews. Reason-result relationships were obtained by describing the obtained datas logically and then interpreting it with quotations. After describing the views of candidate social studies teachers as to history teaching, evaluations were made in the light of these datas. As a result of the findings, candidate social studies teachers stated that history education is very important in terms of citizenship awareness and that not teaching History lesson with different methods and techniques is a big problem in history teaching.The fact that the history lesson is based on narration is seen as a customary situation. They stated that the use of different methods and techniques is an important solution for these problems in the history lessons and that educational materials, educational games and field trips should be preferred for the attractiveness of the lessons. If these problems are resolved, the course of history will also change.

Keywords


 • Akdemir, S. (2006). Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanaklarına Göre Lise Tarih Derslerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (2001–2005). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara: Gazi üniversitesi

 • Aslan E. (2008). Türkiye’de Tarih Eğitiminin Sorunları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 106-114.

 • Bal, M. S. (2011). Türkiye’de Tarih Öğretiminin Sorunları ve Çözüm Yolları Konusunda Öğretmen Adayı ve Öğretmen Görüşlerinin Karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 371-387.

 • Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative Research Designs: Selection and Implementation. The Ccounseling Psychologist, 35(2), 236-264.

 • Delen, S. (2007). İlköğretim ve Ortaöğretimde Öğretmen Görüşlerine Göre Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi

 • Demircioğlu, İ. H. (1999). Türkiye’de ve İngiltere’de Ortaokul Tarih Öğretmenlerinin Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulmuş bildiri.

 • Demircioğlu, İ.H. (2010). Tarih Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar, Anı Yayıncılık.Ankara.

 • Department of Education and Science (DES). (1990). National Curriculum History Working Group: Final Report, HMSO, London.

 • Dewey, J. (2000). Temel Eğitiminde Tarihin Amacı. (Çev: B. Ata). Milli Eğitim Dergisi, 147.

 • Dilek, D. (2002). Tarih Derslerinde Öğrenme ve Düşünce Gelişimi, Pegem Yayınları, Ankara.

 • Dilek, D., ve Yapıcı, G. S. (2005). Öykülerle Tarih Öğretimi Yaklaşımı. Dokuz Eylül üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (18).

 • Dinç, E. (2004). Tarih Öğretmen Adayı, Öğretmen ve Eğitimcilerinin, Mevcut Lise Tarih Müfredat Programı ve Tarih Öğretiminin Amaçları Hakkındaki Görüşleri”. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya. 1-15.

 • Gökkaya, A. K. (2002). Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin (lisans) Tarih Bilinci Üzerine Bir Anket Değerlendirmesi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 2: 231-244.

 • Koca, F., ve Şimşek, A. (2011). Liselerde Kültürler Arası Bir Uygulama Örneği Olarak Kanada Programı: Tarih Dersleri Üzerine Öğrenci Görüşleri. Kalem Eğitim Ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 155-187.

 • Levstik, L. ve Keith B. (2005). Doing History: Investigating with Children in Elementary and Middle Schools (3rd edition). Lawrence Erlbaum, New Jersey.

 • İskender, P. (2007). Öğretmen Adaylarının Tarih Dersine İlişkin Tutumları. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi. 15 (2), 631-638.

 • Nihol, J. (1996). Tarih Eğitimi. (Çev: M. Safran). Çağrı Matbaası, Ankara.

 • Öner, G. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Okul Dışı Tarih Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 4(1), 89-121.

 • Özbaran, S. (1992). Tarih ve Öğretimi. İstanbul: Cem Yayınevi.

 • Özdemir, K. (2017). Tarih Dersi Öğretim Programının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 2(4), 240-257.

 • Öztaş, S. (2015). Tarih Öğretiminde Tarihî Film ve Tarihî Dizilerin Kullanılmasına İlişkin Tarih Bölümü Öğrencilerinin Görüşleri (Kırklareli Üniversitesi örneği). Turkish History Education Journal, 4(2), 1-37.

 • Öztürk, M. (2003). “Türkiye’de Tarih Eğitiminin Temel Sorunları”. (Ed: O. Köymen), Tarih Eğitimine Eleştirel Yaklaşımlar. İstanbul: Tarih Vakfı, 142-153.

 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods (3rd ed). Sage Publications. Thousands Oaks, CA.

 • Safran, M. (1993). Ortaöğretim Kurumlarında Tarih Öğretiminin Yapı ve Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma, Ankara: Yayımlanmamış Araştırma.

 • Safran, M. (2009). “Türkiyede Tarih Öğretimi ve Meseleleri”. (Ed: M. Demirel, & İ. Turan), Tarih Öğretim Yöntemleri, Ankara: Nobel Yayın. s. 8-21.

 • Şimşek, A. (2001). Tarih Eğitiminde Efsane ve Destanların Rolü. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(3).

 • Şimşek, A. (2002). İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Hikaye Anlatım Yönteminin Etkililiği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 495-509.

 • Şimşek, A. (2010). Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarih Öğretimine İlişkin Tutumları. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1).

 • Şimşek, A. (2011). Geçmişin Nesnesini Arayan Bilim Arkeoloji: Türkiye'de Tarih Öğretimindeki Durumu. Electronic Turkish Studies, 6(2).

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Yıldız, Ö. (2003). Türkiye’de Tarih Öğretiminin Sorunları ve Çağdaş Çözüm Önerileri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (2), 181-190.

 • Yılmaz, K. (2007). Postmodernist Approach to the Discipline of History. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (2), 176-188.

                                                                                                    
 • Article Statistics