PİYANO EĞİTİMİNDE DİZİ ÇALIŞMALARINA YÖNELİK HAZIRLIK ALIŞTIRMALARI

Author:

Number of pages: 307-322
Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 80

Abstract

Piyano eğitiminde en sık kullanılan teknik çalışmalardan biri olan dizi çalışmalarına ilişkin pedagoglar tarafından pek çok çalışma önerileri sunulmuş, bu çalışmalar egzersiz ve etüt kitaplarında farklı biçimlerde ele alınmıştır. 18. Yüzyılla birlikte baş parmağın aktif kullanılmasının bir sonucu olarak özellikle dizi icralarındaki belirleyici rolü, bu çalışmalara hazırlık alıştırmalarının gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. İlgili literatür tarandığında dizi çalışmalarına hazırlık alıştırmalarına yönelik bir çalışmanın bulunmaması ile belirlenen problem durumu doğrultusunda, bu araştırmada teknik çalışmalara yönelik piyano egzersiz kitaplarında bulunan dizi çalışmalarına hazırlık alıştırmalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın, dizi çalışmalarına hazırlık alıştırmalarına yönelik çalışma örnekleri ve kitapları sunması bakımından piyano eğitimcileri ve öğrencilerine bilgi kaynağı olması yönü ile önemli olduğu düşünülmektedir. Betimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bu araştırma, nitel bir çalışma olup, nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasına örnektir. Araştırmanın çalışma eserlerini, piyanoda teknik çalışmalar için yazılmış egzersiz kitapları oluşturmaktadır. Dizi çalışmalarına yönelik hazırlayıcı alıştırmaların yer almadığı egzersiz kitapları araştırma kapsamından çıkarılarak incelenecek çalışma eserleri belirlenmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin toplanmasında doküman inceleme yolu ile literatür taranmış, egzersiz kitaplarına ve bilimsel yayınlara ulaşılmıştır. Ulaşılan kaynaklardan elde edilen veriler ise betimsel analiz yöntemi ile incelenerek analiz edilmiş ve araştırmanın amacı doğrultusunda dizi çalışmalarına hazırlık alıştırmalarından örnekler verilerek açıklamalar yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda bu çalışmaların nasıl yapılacağına ilişkin çalışma önerileri sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Many practise suggestions were presented by pedagogues regarding the scale studies, which is one of the most frequently used technical works on piano, and it was handled in different forms in exercise and etude books. As a result of the active use of the thumb with the 18th century, the decisive role especially in the performance of the series brought along the necessity of preparation for these studies. When the literature is examined, in line with the problem situation determined by the absence of a study examining the preparatory exercises for the scale studies, in this study, it was aimed to examine the preparatory exercises for the scale studies in the piano exercise books for technical studies. The research is thought to be important as a source of information for piano educators and student in terms of presenting exercises examples and books on preparation for scale work. This research, which uses descriptive research methods and techniques, is a qualitative study and an example of a case study from qualitative research patterns. The study group of the research consists of exercise books written for technical studies on the piano. Exercise books, which did not include preparatory exercises for scale studies, were excluded from the scope of the research and the remaining books formed the study group of the research. In the collection of the data obtained within the scope of the research, the literature was scanned through document analysis, exercise books and scientific publications were reached. Data obtained from the sources reached analyzed by descriptive analysis method, explanations were made by giving examples from the preparatory exercises for scale studies and in line with the results obtained. In line with the results obtained, study suggestions on how to do these studies are presented.

Keywords