PİYANO EĞİTİMİNDE DİZİ ÇALIŞMALARINA YÖNELİK HAZIRLIK ALIŞTIRMALARI
PREPARATORY EXERCISES FOR SCALE STUDIES IN PIANO EDUCATION

Author : Tuğba ÇAĞLAK EKER
Number of pages : 307-322

Abstract

Piyano eğitiminde en sık kullanılan teknik çalışmalardan biri olan dizi çalışmalarına ilişkin pedagoglar tarafından pek çok çalışma önerileri sunulmuş, bu çalışmalar egzersiz ve etüt kitaplarında farklı biçimlerde ele alınmıştır. 18. Yüzyılla birlikte baş parmağın aktif kullanılmasının bir sonucu olarak özellikle dizi icralarındaki belirleyici rolü, bu çalışmalara hazırlık alıştırmalarının gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. İlgili literatür tarandığında dizi çalışmalarına hazırlık alıştırmalarına yönelik bir çalışmanın bulunmaması ile belirlenen problem durumu doğrultusunda, bu araştırmada teknik çalışmalara yönelik piyano egzersiz kitaplarında bulunan dizi çalışmalarına hazırlık alıştırmalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın, dizi çalışmalarına hazırlık alıştırmalarına yönelik çalışma örnekleri ve kitapları sunması bakımından piyano eğitimcileri ve öğrencilerine bilgi kaynağı olması yönü ile önemli olduğu düşünülmektedir. Betimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bu araştırma, nitel bir çalışma olup, nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasına örnektir. Araştırmanın çalışma eserlerini, piyanoda teknik çalışmalar için yazılmış egzersiz kitapları oluşturmaktadır. Dizi çalışmalarına yönelik hazırlayıcı alıştırmaların yer almadığı egzersiz kitapları araştırma kapsamından çıkarılarak incelenecek çalışma eserleri belirlenmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin toplanmasında doküman inceleme yolu ile literatür taranmış, egzersiz kitaplarına ve bilimsel yayınlara ulaşılmıştır. Ulaşılan kaynaklardan elde edilen veriler ise betimsel analiz yöntemi ile incelenerek analiz edilmiş ve araştırmanın amacı doğrultusunda dizi çalışmalarına hazırlık alıştırmalarından örnekler verilerek açıklamalar yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda bu çalışmaların nasıl yapılacağına ilişkin çalışma önerileri sunulmuştur.

Keywords

Piyano, Piyano Eğitimi, Dizi, Egzersiz, Hazırlık Alıştırmaları

Read:538

Download: 183

Atıf Bulunamadı