DEĞERLER EĞİTİMİNDE SANAT, OYUN VE OTOTELOS TAVIR KAVRAMLARINA PARADİGMAL BİR YAKLAŞIM
PARADIGMATIC APPROACH TO CONCEPTS OF ART, GAME AND AUTOTELIC ATIITUDE IN VALUES EDUCATION

Author : Nazan DÜZ
Number of pages : 287-297

Abstract

Sosyal hayatı düzenleyen, bireyler arasındaki bağlılığı arttıran, insanların çoğunluğu tarafından üzerinde uzlaşılan ve paylaşılan gerçek davranış standartları olan değer kavramı toplumsal bir olgudur. Sevgi, saygı, yardımlaşma, adalet, dürüstlük, merhamet, hoşgörü, dostluk gibi değerler bir arada yaşayan insanların uzlaştıkları ve fikir birliğine vardıkları ortak toplumsal değerlerdir. Değerler eğitiminde sanatın ayrıcalıklı bir yeri vardır. Çünkü sanat, yüzyıllardır insanın düşünce ve değer yargılarını etkilemiş ya da bu düşünce ve değer yargılarından etkilenmiştir. Her sanat akımı, her sanat ekolü bu etki ve tepkimelerle toplumu şekillendirmiş veya şekillenmiştir. Sanatın değeri; sağladığı güzellik ve yararlılık olgusu ile onun insan yaşamındaki yeridir. Oyun akılla kurulan duygu ile şekillenen dolayısıyla yaratıcılığın sınırsız ve özgür bir biçimde kullanıldığı bir etkinliktir. Çocuğun oyun oynarken, sanatçının ise yapıtını ortaya koyarken gösterdiği yaratıcılık ototelos bir tavırdır. Ototelos tavır, ereği kendi içinde olan tavırdır. Çocuk yaşamı bir oyun gibi görür ve yaşamla oyun içinde iletişim kurar. Oyun çocuğu özgürleştirir ve onun varoluşunu sağlar. Çocuk oynadığı sürece vardır. Oyun çok keyiflidir, haz vericidir ve bu nedenle güzel’dir. Aynı şekilde sanat da sanatçının dilidir. Sanatçı yapıtını üretirken bir oyun içindedir ve özgürdür. Yapıt ürettiği sürece, vardır. Çocuk oyunda, sanatçı yapıt üretiminde güzel’i oynamaktadır. Sanat yolu ile eğitimle duyular ve duygular eğitilirken aynı zamanda zihinsel yetiler de gelişmektedir. Böylece birey duygu, düşünce, izlenim ve görüşlerini sistemli bir şekilde anlatabilme yeteneği kazanarak yaratıcılığını malzemeye verdiği şekil veya yüzey üzerine yaptığı sanatsal faaliyetler ile estetik bir düzeye ulaştırabilme yetisine sahip olmaktadır. Bu araştırmanın amacı; bireyin toplumsal değerleri kazanımında, toplumsal yaşama uyumunda istenen ve beklenen davranışları kazanımında zekâya dayalı duyuların ve sezgilerin eğitimi olan sanat eğitiminde oyun ve ototelos tavır kavramlarını paradigmal bir yaklaşımla ele almak irdelemek ve önemini ortaya koymaktır.

Keywords

Değer, Değerler Eğitimi, Sanat, Oyun, Ototelos Tavır

Read:519

Download: 181

Atıf Bulunamadı