PROF. DR. İHSAN SÜREYYA SIRMA’NIN BAZI ESERLERİNDEN ÖNEMLİ ANEKDOTLAR VE ONUN TARİH METODOLOJİSİNE GENEL BİR BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 83
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-30 12:11:22.0
Language : Türkçe
Konu : İslam Tarihi
Number of pages: 393-408
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İhsan Süreyya Sırma 1944 yılında Siirt’in Pervari İlçesinde doğdu. İlkokulu kendi ilçesinde, ortaokulu ve liseyi Siirt’te tamamladı. 1966 yılında Ankara İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra doktora yapmak üzere Paris’e gitti. 1973 yılında doktor unvanını aldı. 1974 yılında Atatürk Üniversitesinde Asistan doktor olarak göreve başladı. Aynı üniversitede 1980 yılında doçent ve 1989 yılında ise profesör oldu. İhsan Süreyya Sırma İslam Tarihi üzerine yoğunlaştı ve bu konuda 35 kitap ve çok sayıda makale yazdı ve çeşitli sempozyumlarda bildiri sundu. İhsan Süreyya Sırma’nın tarihçiliğini, tarihi metodolojisini ve tarihi olayları nasıl yorumladığını ve tarihçinin objektif olup olamayacağı gibi konulara onun penceresinden bakmaya çalıştık. İhsan Süreyya Sırma, yazdığı eserlerinde hep olayları ana kaynaklara ve belgelere dayandırarak ele almakta ve her olayın yorumunu yaparken okuyucuya da ayrı bir ufuk açmakta olduğunu gördük. O’na göre tarih, günümüze kadar cereyan etmiş tüm olayların, bütün boyutlarıyla irdelenmesi, soruşturulması ve değerlendirilmesi gereken bir konudur.İhsan Süreyya Sırmaya göre tarih, ancak zaman olgusuyla bilinir. Başka bir ifadeyle zaman, tarihi hadiselerin adeta bir arenasıdır. İbn Haldun Tarihi,’’ aziz bir yolu olan ve sayısız faydalar içeren, onurlu ve gayesi olan bir bilimdir. O bize, gelip geçen kavimlerin hal ve ahlaklarını, Peygamberlerin siretlerini, hükümdarları ve idare ettikleri devletlerin durumunu ve takip etmiş oldukları siyaseti öğretir ki, bunlardan iyi olanını kendimize örnek alalım; dinimiz ve dünyamız için kullanalım.’’ tanımlamaktadır.

Keywords

Abstract

İhsan Süreyya Sırma was born in 1944 in the Pervari district of Siirt. He completed his primary education in his own district, and completed his secondary and high school education in Siirt. After graduating from the Faculty of Theology in Ankara in 1966, he went to Paris to do his doctorate. In 1973 he received the title of doctor. In 1974, he started to work as an assistant doctor at Atatürk University. He became an associate professor in 1980 and a professor in 1989 at the same university. İhsan Süreyya Sırma focused on Islamic History and presented 35 books and numerous articles and papers on this subject. We tried to look at İhsan Süreyya Sırma's historiography, historical methodology and the understanding of history of non-Muslims by İhsan Süreyya Sırma. İhsan Süreyya Sırma does not look at history as a observer. In his works, he always handles the events based on the main sources and documents, makes comments on each event and tries to open a horizon to the reader. According to his point to history, all events that have taken place to the present day, should be examined, investigated and evaluated in all dimensions. According to İhsan Süreyya Sırma, history is known only for the phenomenon of time. In other words, time is an arena of the historical events. Ibn Khaldun defines history as "a science that has a precious way, contains numerous benefits, and that is honorable and purposeful. It teaches us the situations and morals of the societies that have come and gone, the biographies of the prophets, the rulers, the situations of the states they govern and the politics they follow due to the fact that we take examples for ourselves and use it for our religion and world."

Keywords


 • Baş, E. (2011). Bir Akademik Disiplin Olarak İslam Tarihi. Dini Araştırmalar C./S. 14(39): 20-49.

 • Demircan, A. (2018). İhsan Süreyya Sırma Kitabı Pervari’den Paris’e, (1. Baskı). İstanbul: Beyan Yayınları.

 • es-Sehavî, Muhammed b. Abdurrahman (1989). el-İ‘lan bi’tevbih li-men zemme ehle’t-tarih. (thk. M. Osman el-Huşt). Kahire: Daru-l Kutubi’l-İlmiyye.

 • İbn Haldun (2006). Kitabu’l-‘İber. Beyrut: Dâru’l-Fikri’l-Muâsır. Kurt, H. (2008). Taberi’nin Tarih Anlayışı. İslami İlimler Dergisi, C./S. 3(2): 89-103.

 • Kütükoğlu, S. M. (1991). Tarih Araştırmalarında Usül. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

 • Öz, Ş. (2016). İslam Tarihi Metodolojisi, (3. Baskı). İstanbul: İz Yayıncılık.

 • Sırma, İ. S. (1977). İslam Tarihine Giriş. Diyanet İlmi Dergi (Diyanet Dergisi), C./S. XVI (5): 299.

 • Sırma, İ. S. (2015). Çin Müslümanları ve Çin’e Seyahat, (2. Baskı). İstanbul: Beyan Yayınları.

 • Sırma, İ. S. (2015). Osmanlı Devleti’nin Yıkılışında Yemen İsyanları, (5. Baskı). İstanbul: Beyan Yayınları.

 • Sırma, İ. S. (2016). Bir Garip Tarih, (6. Baskı). İstanbul: Beyan Yayınları.

 • Sırma, İ. S. (2016). Hilafetten Saltanata Emeviler Dönemi, (21. Baskı). İstanbul: Beyan Yayınları.

 • Sırma, İ. S. (2016). İslam ve Tarih, (10. Baskı). İstanbul: Beyan Yayınları.

 • Sırma, İ. S. (2016). İslami Tebliğin Medine Dönemi ve Cihad, (46. Baskı). İstanbul: Beyan Yayınları.

 • Sırma, İ. S. (2017). Tarih Şuuru, (7. Baskı). İstanbul: Beyan Yayınları.

 • Sırma, İ. S. (2018). İslami Tebliğin Örnek Halifeler Dönemi, (27. Baskı). İstanbul: Beyan Yayınları.

 • Sırma, İ. S. (2018). Müslümanlarda Yanlış Din Anlayışları. İstanbul: Beyan Yayınları.

 • Sırma, İ. S. (2019). II. Abdülhamid’in İslam Birliği Siyaseti, (14. Baskı). İstanbul: Beyan Yayınları.

 • Sırma, İ. S. (2019). İslami Tebliğin Mekke Dönemi ve İşkence, (62. Baskı). İstanbul: Beyan Yayınları.

 • Togan, Z. V. (1985). Tarihte Usül. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

 • Yiğit, İ. (2014). “Kur’an ve Siretü’n-Nebi”. Bir Bilim Olarak Siyer ve Kaynakları. İstanbul: Siyer Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics