ÖĞRETMENLERDE VE OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARINDA MUTLULUĞUN YORDAYICILARI: İŞ DOYUMU VE İŞ YERİNDE YALNIZLIK

Author:

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 82
Number of pages: 113-130
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin ve okul psikolojik danışmanlarının iş doyumlarının ve iş yerindeki yalnızlıklarının, mutluluklarını ne derece yordadığını incelemektir. Araştırmaya İstanbul ilinde yaşayan, 173 kadın ve 104 erkek olmak üzere toplam 277 kişi katılmıştır. Veriler Oxford Mutluluk Ölçeği-Kısa Formu, İş Doyumu Ölçeği ve İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde, bağımsız örneklemler için t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve aşamalı çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin ve psikolojik danışmanların okul ortamındaki mutluluk düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, yaş, kıdem ve branşa göre anlamlı bir farklılık göstermediği ve iş doyumunun tek başına mutluluğun %19’unu, iş yerinde yalnızlığın alt boyutlarından biri olan duygusal yoksunluk ile birlikte ise mutluluktaki varyansın %24’ünü yordadığı bulunmuştur. Araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin ve psikolojik danışmanların okul ortamındaki mutlulukları ile iş doyumları arasında ilişki olduğu görülmektedir. Bu sonuç doğrultusunda okul ortamında öğretmenlerin mutluluk düzeylerini yükseltmek için iş doyumunu olumsuz yönde etkileyen faktörlerin belirlenmesi önerilebilir. Öğretmenlerin ve psikolojik danışmanların iş doyumunu arttırmak için kariyer psikolojik danışmanlığı hizmeti sunulabilir. Araştırmada öğretmenlerin ve psikolojik danışmanların okul ortamındaki mutluluk düzeyleri ile iş yerinde yalnızlıkları arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu sonuç doğrultusunda, iş yerinde yalnızlık hissetmelerine sebep olan faktörler araştırılabilir ve bu konuda yönetimsel çalışmalar yapılabilir. 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the extent to which teachers and school counselors' job satisfaction and their loneliness in the workplace predicts their happiness. The study was conducted on 277 (173 of them were female and 104 of them were male) people living in Istanbul province. Data was collected using the Oxford Happiness Questionnaire-Short Form, the Job Satisfaction Scale, and the Loneliness in the Workplace Scale. The independent samples t-test and one-way analysis of variance (ANOVA), and stepwise multiple regression analysis were used in the analysis of the data. The results of this study showed that the level of happiness of teachers and school counselors did not differ significantly according to age, gender, and marital status, and that job satisfaction alone predicted 19% of happiness. On the other hand, job satisfaction together with emotional deprivation, a sub-dimension of loneliness in the workplace, predicted 24% of the variance in happiness. In the research, it was found that there is a relationship between happiness and job satisfaction of teachers and psychological counselors in the school environment. Accordingly, factors that negatively affect job satisfaction can be determined in order to increase teachers' happiness levels. Career psychological counseling services can be offered to increase the job satisfaction of teachers and psychological counselors. In the study, it was found that there was a significant relationship between the happiness levels of teachers and psychological counselors in the school environment and their loneliness in the workplace.

Keywords