ÖĞRETMENLERDE VE OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARINDA MUTLULUĞUN YORDAYICILARI: İŞ DOYUMU VE İŞ YERİNDE YALNIZLIK

Author :  

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 82
Yayımlanma Tarihi: 2020-11-06 15:53:07.0
Language : İngilizce
Konu : Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Number of pages: 113-130
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin ve okul psikolojik danışmanlarının iş doyumlarının ve iş yerindeki yalnızlıklarının, mutluluklarını ne derece yordadığını incelemektir. Araştırmaya İstanbul ilinde yaşayan, 173 kadın ve 104 erkek olmak üzere toplam 277 kişi katılmıştır. Veriler Oxford Mutluluk Ölçeği-Kısa Formu, İş Doyumu Ölçeği ve İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde, bağımsız örneklemler için t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve aşamalı çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin ve psikolojik danışmanların okul ortamındaki mutluluk düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, yaş, kıdem ve branşa göre anlamlı bir farklılık göstermediği ve iş doyumunun tek başına mutluluğun %19’unu, iş yerinde yalnızlığın alt boyutlarından biri olan duygusal yoksunluk ile birlikte ise mutluluktaki varyansın %24’ünü yordadığı bulunmuştur. Araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin ve psikolojik danışmanların okul ortamındaki mutlulukları ile iş doyumları arasında ilişki olduğu görülmektedir. Bu sonuç doğrultusunda okul ortamında öğretmenlerin mutluluk düzeylerini yükseltmek için iş doyumunu olumsuz yönde etkileyen faktörlerin belirlenmesi önerilebilir. Öğretmenlerin ve psikolojik danışmanların iş doyumunu arttırmak için kariyer psikolojik danışmanlığı hizmeti sunulabilir. Araştırmada öğretmenlerin ve psikolojik danışmanların okul ortamındaki mutluluk düzeyleri ile iş yerinde yalnızlıkları arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu sonuç doğrultusunda, iş yerinde yalnızlık hissetmelerine sebep olan faktörler araştırılabilir ve bu konuda yönetimsel çalışmalar yapılabilir. 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the extent to which teachers and school counselors' job satisfaction and their loneliness in the workplace predicts their happiness. The study was conducted on 277 (173 of them were female and 104 of them were male) people living in Istanbul province. Data was collected using the Oxford Happiness Questionnaire-Short Form, the Job Satisfaction Scale, and the Loneliness in the Workplace Scale. The independent samples t-test and one-way analysis of variance (ANOVA), and stepwise multiple regression analysis were used in the analysis of the data. The results of this study showed that the level of happiness of teachers and school counselors did not differ significantly according to age, gender, and marital status, and that job satisfaction alone predicted 19% of happiness. On the other hand, job satisfaction together with emotional deprivation, a sub-dimension of loneliness in the workplace, predicted 24% of the variance in happiness. In the research, it was found that there is a relationship between happiness and job satisfaction of teachers and psychological counselors in the school environment. Accordingly, factors that negatively affect job satisfaction can be determined in order to increase teachers' happiness levels. Career psychological counseling services can be offered to increase the job satisfaction of teachers and psychological counselors. In the study, it was found that there was a significant relationship between the happiness levels of teachers and psychological counselors in the school environment and their loneliness in the workplace.

Keywords


 • Akın, H. B., & Şentürk, E. (2012). Bireylerin mutluluk düzeylerinin ordinal lojistik regresyon analizi ile incelenmesi [Analysing levels of happiness of individuals with ordinal logistic analysis]. Öneri Dergisi, 10(37), 183-193.

 • Arslan, H. (2018). Psikolojik danışmanların mutluluk, psikolojik sağlamlık ve bağımlılık durumları arasındaki ilişkiler [The relationship between happiness, resilience and addiction conditions of psychological consultants]. Sağlık Bilimlerinde Eğitim Dergisi, 1(1), 17-35.

 • Avşaroğlu, S., Deniz, M.E., & Kahraman, A. (2005). Teknik öğretmenlerde yaşam doyumu iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 115-129.

 • Bilge, F., Sayan, A., & Kabakçı, Ö. F. (2009). Aile mahkemesi uzmanlarının meslek doyumları, yaşam doyumları ve ilişkilere yönelik inançlarının incelenmesi [Family court experts’ job and life satisfaction and beliefs about relationships]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(32), 20-31.

 • Blanchflower, D. G., & Oswald, A. J. (2008). Is well-being U-shaped over the life cycle? Social Science & Medicine, 66(8), 1733-1749.

 • Boysan, M. (2012). Üniversite öğrencilerinde erken dönem uyumsuz şemalar, başa çıkma stilleri ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkilere yönelik bir model sınaması [Testing a model of associations between early maladaptive schemas, coping styles, and subjective well-being in university students]. (Doctoral dissertation). Ankara University, Ankara, Turkey.

 • Bulut, N. (2007). Relations between school psychological counselors’ life satisfaction, strategies of coping with stress and negative automatic thoughts. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(27), 1-13.

 • Bülbül, S., & Giray, S. (2011). Sosyodemografik özellikler ile mutluluk algısı arasındaki ilişki yapısının analizi [Analysis of the relationship structure between socio-demographic features and happiness sensation]. Ege Akademik Bakış, 11, 113-123.

 • Cenkseven, F., & Akbaş, T. (2007). Examining the predictors of subjective and psychological well-being of university students. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 3(27), 43-65.

 • Chan, S.H., & Qiu, H. H. (2011). Loneliness, job satisfaction, and organizational commitment of migrantworkers: Empirical evidence from China. The International Journal of Human Resource Management, 22(5), 1109-1127.

 • Christoph, B., & Noll, H. H. (2003). Subjective well-being in the European Union during the 90s. Social Indicators Research, 64(3), 521-546.

 • Cooper, H., Okamura, L., & Mcneil, P. (1995). Situation and personality correlates of psychological well- being: Social activity and personal control. Journal of Research inPersonality, 29, 395-417.

 • Crossman, A., & Harris, P. (2006). Job satisfaction of secondary school teachers. Educational Management Administration and Leadership, 34, 29-46.

 • Çağlayan-Tunç, A. (2015). Sporun üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı ve öznel iyi oluş düzeylerine etkisi [Effects of sports on social anxiety and subjective well-being levels of University students]. (Doctoral dissertation). Selçuk University, Konya, Turkey.

 • Çetin, H., Zetter, S.A., Taş, S., & Çaylak, M. (2013). İş doyumu ve çalışanların demografik özellikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi: Antalya Atatürk Devlet Hastanesi örneği [Determining the relationships between job satisfaction and the demographic characteristics of the employess: the case of Antalya State Hospital]. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 26, 145-163.

 • Çifçi, T., & Dikmenli, Y. (2015). Coğrafya öğretmenlerinin iş doyumu ve iş yaşamında yalnızlık düzeylerinin incelenmesi [An examination of geography teachers’ job satisfaction and loneliness in work life levels]. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(21), 142-160.

 • Çoban, F. (2017). Kamu ve özel kurumlarda çalışan kişilerin mesleki doyum ve yaşam doyumlarının karşılaştırılması [Comparison of occupational satisfaction and life satisfaction of people working in public and private institutions]. (Unpublished master’s thesis). Nişantaşı University, İstanbul, Turkey.

 • Dağdelen, M. (2008). Üretim ve hizmet sektöründe çalışan işçilerde ruhsal sağlık düzeyi, ruhsal belirti dağılımı, algılanan sağlık, iş doyumu, yaşam doyumu ve sosyo demografik özelliklerinin karşılaştırılması. (Unpublished master’s thesis). İnönü University, Malatya, Turkey.

 • Deneve, K., & Cooper, H. (1998). The happy personality a meta analysis of personality traits and subjective well-being. Psychological Bulletin, 124, 197-229.

 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542- 575.http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.95.3.542.

 • Diener, E. (2006). Guidelines for national indicators of subjective well-being and ill-being. Journal of Happiness Studies, 7(4), 397-404.

 • Diener, E., & Diener, M. (1995). Cross-cultural correlates of life satisfactionand self esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 653-663.

 • Diener, E., Suh, E., & Oishi, S. (1997). Recent findings on subjective well-being. Indian Journal of Clinical Psychology, 24, 25–41.

 • DiTommaso, E., & Spinner, B. (1997). Social and emotional loneliness: A reexamination of Weiss’ typology of loneliness. Personality and Individual Differences, 22(3), 417-427.

 • Doğan, T., & Akıncı-Çötok, N. (2011). Oxford Mutluluk Ölçeği kısa formunun Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Adaptation of the short form of the Oxford Happiness Questionnaire into Turkish: A validity and reliability study]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(36), 165-172.

 • Doğan, T., Çetin, B., & Sungur, M. Z. (2009). İş Yaşamında Yalnızlık ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması [Reliability and validity of the Turkish version of Loneliness at Work Scale]. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 271-277.

 • Duman, S. (2014). Öğretmen adaylarında özgünlük ve öz-duyarlığın mutluluk ile ilişkisinin incelenmesi. (Unpublished master’s thesis). Karadeniz Teknik University, Trabzon, Türkiye.

 • Duman, S. (2016). Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş ve benlik saygısının stresle başa çıkma tarzlarıyla ilişkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

 • Efeoğlu, İ. E., & Özgen, H. (2007). İş aile yaşam çatışmasının iş stresi iş doyumu ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkileri: İlaç sektöründe bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (2), 237-254.

 • Eker, G. (2006). Örgütsel adalet algısı boyutları ve iş doyumu üzerindeki etkileri [The Dimensions of organizational justice and their effects on job satisfaction]. (Doctoral dissertation). Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey.

 • Erdil, O., & Ertosun, Ö. G. (2011). The relationship between social climate and loneliness in the workplace and effects on employee well-being. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 505525.

 • Erdil, O., Keskin, H., İmamoğlu S. Z., & Erat, S. (2004). Yönetim tarzı ve çalışma koşulları, arkadaşlık ortamı ve takdir edilme duygusu ile iş tatmini arasındaki ilişkiler: Tekstil sektöründe bir uygulama [The relationship between supervision style, working conditions, co-workers behavior, recognition, and job satisfaction: A field research on textile fırms]. Gebze Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5(1), 17-26.

 • Ertosun, Ö. G., & Erdil, O. (2012). The effects of loneliness on employees’ commitment and intention to leave. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 41, 469-476.

 • Ertürk, E., & Keçecioğlu, T. (2012). Çalışanların iş doyumları ile mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiler: Öğretmenler üzerine örnek bir uygulama [Relations between the levels of employees job satisfaction and burnout: A sample application on the teachers]. Ege Akademik Bakış, 12(1), 39-52.

 • Eryılmaz, A., & Ercan, L. (2011). Öznel iyi oluşun cinsiyet, yaş grupları ve kişilik özellikleri açısından incelenmesi [Investigating of the subjective well-being based on gender, age and personality traits]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(36), 139-149.

 • Farber, B. A. (1984). Stress and burnout in suburban teachers. The Journal of Educational Research, 77(6), 325-331.

 • Field, A. (2009). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics: and sex and drugs and rock’n’roll (3th ed.). London: Sage.

 • Frijters, P., Haisken-DeNew, J., & Shields, A. M. (2004). Investigating the Pattern and Determinants of Life Satisfaction in Germany Following Reunification. Journal of Human Resources, 39 (3), 649

 • Gümüş, H. (2006). Farklı mesleklerde çalışanların iş ve yaşam doyumlarının tükenmişlik düzeyleri açısından karşılaştırılması [.The comparison of work and life satistifaction of people from varies professions in terms of burnout levels]. (Doctoral dissertation). Atatürk University, Erzurum, Türkiye.

 • Gün, F. (2006). Kent kültüründe yalnızlık duygusu [Loneliness in urban culture]. (Unpublished master’s thesis). Ankara University, Ankara, Turkey.

 • Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1975). Development of the Job Diagnostic Survey. Journal of Applied Psychology, 60(2), 159-170.

 • Hills, P., & Argyle, M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: A compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences, 33(7), 1073-1082.

 • Kalafat, S. (1996). Depresyon ve mutlulukta otomatik düşüncelerin rolü. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, Türkiye.

 • Kaplan, M. S. (2011). Öğretmenlerin iş yerinde yalnızlık duygularının okullardaki örgütsel güven düzeyi ve bazı değişkenler açısından incelenmesi [Examining the senses of loneliness in workplace of teachers ın terms of organizational reliance level and some variables]. (Unpublished master’s thesis). Selçuk University, Konya, Turkey.

 • Kara, M. M. (2010). İş tatmini ile mutluluk ve başarı arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Unpublished master’s thesis). Marmara University, İstanbul, Turkey.

 • Karadağ, N. (2013). Tükenmişlik ve iş doyumu: Kırklareli Devlet Hastanesi hemşireleri örneği [Burnout and job satisfaction: Kırklareli State Hospital nurses sample]. (Unpublished master’s thesis). Beykent University, İstanbul, Turkey.

 • Katja, R., Paivi, A. K., Marja-Terttu, T., & Pekka, L. (2002). Relationshisp among adolescent subjective well-being, health behavior and school satisfaction. Journal of School Health, 72(6), 243-250.

 • Kaymaz, K., Eroğlu, U., & Sayılar, Y. (2014). Effect of loneliness at work on the employees’ intention to leave. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 16(1), 38-53.

 • Keser, A. (2005). İş doyumu ve yaşam doyumu ilişkisi: Otomotiv sektöründe bir uygulama. Çalışma ve Toplum, 4(1), 77-95.

 • Keser, A., & Karaduman, M. (2014). İş yaşamında yalnızlık algısının örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisi ve öğretmenler üzerinde bir araştırma [The correlation between loneliness at work-life and organizational citizenship and a research on teachers]. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum

 • Kimball, M., & Willis, R. (2006). Utility and happiness. University of Michigan. Retrieved from http://www.econ.yale.edu/~shiller/behmacro/2006-11/kimball-willis.pdf

 • Kousha, M., & Mohseni, N. (2000). Are Iranians happy? A comparative study between Iran and the United States. Social Indicators Research, 52(3), 259-289.

 • Kuyumcu, B. (2012). Türk ve İngiliz üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş, duygusal farkındalık ve duygularını ifade etmelerinin ülke ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi [The relationship between the emotional awareness expression of emotion and psychological wellbeing of Turkish and English university students]. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 1-24.

 • Linn, L. S., Yager, J., & Cope, D. (1985). Health status, job sat-isfaction, job stress and life satisfaction among academic andclinical faculty. JAMA, 254(19): 2775-2782.

 • Lucas, R. E., & Gohm, C. L. (2000). Age and sex differences in subjective well-being across cultures. Culture and Subjective Well-Being, 3(2), 91-317.

 • Mellor D., Stokes M., Firth L., Hayashi Y., & Cummins R. (2008). Need for belonging, relationship satisfaction, loneliness and life satisfaction. Personality and Individual Differences 45(3), 213-218.

 • Myers, D. G., & Diener, E. (1995). Who is happy? Psychological Science, 6(1), 10-19.

 • Oymak, Y. C. (2017). Psikolojik iyi oluş ile iş doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi [Analyzing the relation between psychological well-being and job satisfaction]. (Unpublished master’s thesis). Haliç

 • Pallant, J. (2011). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS (4th ed.). Australia: Allen and Unwin.

 • Park, N. (2004). The role of subjective well-being in positive youth development. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 591(1), 25-39.

 • Recepoğlu, E. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam doyumları ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Analyzing the relationship between prospective teachers’ life satisfaction and attitudes concerning teaching profession]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel(1), 311-326.

 • Recepoğlu, E., & Tümlü, G. Ü. (2015). Üniversite akademik personelinin mesleki ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Analyzing the relationship between life and job satisfaction of university academic staff]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1851-1868.

 • Ryff, C.D. (1995). Psychological well-being in adult life. Current Directions in Psychological Science, 4(4),

 • Ryff, C. D., & Singer, B. (1996). Psychological well-being: meaning, measurent, and implication for psychotherapy research. Psychotherapy and Psychosomotics, 65, 14-23.

 • Saygın, Y. (2008). Üniversite öğrencilerinin sosyal destek, benlik saygısı ve öznel iyi oluş düzeylerinin incelenmesi [Investigating socil support, self-esteem and subjectiwe well-being levels of university students]. (Doctoral dissertation). Selçuk University, Konya, Turkey.

 • Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55(1), 5-14.

 • Sevindik, D. (2015). Orta yaş dönemi bireylerde dindarlık-mutluluk ilişkisi: Denizli örneği [The relationship between religiosity and happiness of middle age: Denizli sample]. (Doctoral dissertation). Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey.

 • Sezen, G. (2014). Öğretmenlerin işle bütünleşme ve iş yaşamında yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examination of the relationship between teachers' work engagement and loneliness at work levels]. (Unpublished master’s thesis). Sakarya University, Sakarya, Turkey.

 • Suhail, K., & Chaudhry, H. R. (2004). Predictors of subjective well-being in an Eastern Muslim culture. Journal of Social and Clinical Psychology, 23(3), 359-376.

 • Şahin, G. N. (2011). Üniversite öğrencilerinin kendini açma, öznel iyi oluş ve algıladıkları sosyal destek düzeylerinin karşılaştırılması [Comparison of levels pertain to self disclosure, subjective well-being and perceived social support of university students]. (Doctoral dissertation). Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey.

 • Şahin, İ. (2013). Öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri [Job satisfaction levels of teachers]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 142-167.

 • Şeker, B. D., & Zırhlıoğlu, G. (2009). Van emniyet müdürlüğü kadrosunda çalışan polislerin tükenmişlik, iş doyumu ve yaşam doyumları arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi. Polis Bilimleri Dergisi, 11(4), 1-26.

 • Şentürk, E. (2011). Mutluluk düzeyinin sosyo-demografik özelliklerle lojistik regresyon analizi aracılığıyla incelenmesi ve Türkiye için bir uygulama [Socio demographic analysis of individual's happiness level using logistic regression model: An application for Turkey]. (Unpublished master’s thesis). Marmara

 • Şişman, M., & Turan, S. (2004). Bazı örgütsel değişkenler açısından çalışanların iş doyumu ve sosyal- duygusal yalnızlık düzeyleri: MEB şube müdür adayları üzerinde bir araştırma [A study of correlation between job satisfaction and social-emotional loneness of educational administrators in Turkish public schools]. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 117-128.

 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Boston: Pearson.

 • Taşdan, M. (2008). Kamu ve özel ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin değer, iş doyumu ve öğretmene mesleki sosyal destek ile ilgili görüşleri. (Doctoral dissertation). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

 • Tengilimoğlu, D., & Yiğit, A. (2005). Hastanelerde liderlik davranışlarının personel iş doyumuna etkisini belirlemeye yönelik bir alan çalışması [Determining the effects of leadership behaviors on the job satisfaction of personnel in hospitals: A field study]. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

 • Tiliouine, H., Cummins, R. A., & Davern, M. (2006). Measuring wellbeing in developing countries: The case of Algeria. Social Indicators Research, 75(1), 1-30.

 • Tingaz, E. O. (2013). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği ile bazı öğretmen adaylarının duygusal zekâ ve mutluluklarının karşılaştırılması [The comparison of emotional intelligence and happiness of the preservice teachers in the department of Physical Education and Sports Teaching with some preservice teachers in other departments]. (Unpublished master’s thesis). Gazi University, Ankara, Turkey.

 • Tosyalı, M. (2010). Evli bireylerde bağımlı ve özerk (sosyotropik-otonomik) kişilik özellikleri, empati ve mutluluk düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi [The relationship between dependent and ındependent (sociotropic-autonomic) personality characteristics, empathy and happiness level in married persons]. (Unpublished master’s thesis). Ege University, İzmir, Turkey.

 • Tuzgöl-Dost, M. (2004). Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri [Subjective well-being levels of university students]. (Doctoral dissertation). Hacettepe University, Ankara, Turkey.

 • Tuzgöl-Dost, M. (2006). Subjective well-being among university students. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(31), 188-197.

 • Tümkaya, S. (2011). Humor styles and socio-demographic variables as predictor of subjective well-being of Turkish university students. Egitim ve Bilim, 36(160), 158-170.

 • Uyguç, N., Arbak, Y., Duygulu, E., & Çıraklar, N. (1998). İş ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin üç temel varsayım altında incelenmesi. DE Üİİ BF Dergisi, 13(2), 193-204.

 • Uz-Baş, A. (2011). Investigating levels and predictors of life satisfaction among prospective teachers. Eurasian Journal of Educational Research, 44, 71-88.

 • Ünal, S., Karlıdağ, R., & Yoloğlu, S. (2001). Hekimlerde tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerinin yaşam doyumu düzeyleri ile ilişkisi [Relationships between burnout, job satisfaction and life satisfaction in physicians]. Klinik Psikiyatri, 4, 113-118.

 • Vara, Ş. (1999). Yoğun bakım hemşirelerinde iş doyumu ve genel yaşam doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi. (Unpublished master’s thesis). Ege University, İzmir, Turkey.

 • Wood, W., Rhodes, N., & Whelan, M. (1989). Sex differences in positive well-being: A consideration of emotional style and marital status. Psychological Bulletin, 106(2), 249-264

 • Wright, S. L. (2005). Loneliness in the workplace. (Doctoral dissertation). Retrieved from https://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/handle/10092/1368/thesis_fulltext.pdf?sequence=1&isAllow ed=y

 • Wright, S. L., Burt, C. D. B., & Strongman, K. T. (2006). Loneliness in the work place: Construct definition and scale development, New Zealand Journal of Psychology, 35(2), 59-68.

 • Yalom, I. (2001). Varoluşçu psikoterapi [Existential psychotherapy] (Z. İyidoğan-Babayiğit, Çev.). İstanbul: Kabalcı.

 • Yıldırım, F. (2007). İş doyumu ile örgütsel adalet ilişkisi [The relationship between organizational justice and job satisfaction]. Sosyal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 62(1), 253-278.

 • Yılmaz-Boylu, A. (2012). Adalet Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışan personelin yaşam doyumu, iş doyumu v mesleki tükenmişlik düzeylerinden cinsiyet ve hizmet süresi değişkenlerinde göre incelenmesi [Study on some variables of the relationship between justice, business satisfaction and life satisfaction of the staff working in the ınstitutes of the justice ministry]. Adalet Dergisi, 44, 123-141.

 • Yılmaz, E., & Altınok, V. (2009). Okul yöneticilerinin yalnızlık ve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi [Examining the loneliness and the life satisfaction levels of school principals]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 15 (59), 451–469.

 • Yılmaz, E., & Aslan, H. (2013). Öğretmenlerin iş yerindeki yalnızlıkları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examination of relationship between teachers' loneliness at workplace and their life satisfaction]. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 59-69.

 • Yılmaz, E. (2011). An investigation of teachers’ loneliness in the workplace in terms of human values they possess. African Journal of Business Management, 5(13), 5070-5075.

 • Yiğit, R., Dilmaç, B., & Deniz, M. E. (2011). İş ve yaşam doyumu: Konya Emniyet Müdürlüğü alan araştırması [Job and life satisfaction: a survey of Konya police department]. Polis Bilimleri

 • Zizek, S. S., Treven, S., & Cancer, V. (2015). Employees in Slovenia and their psychological well-being based on Ryff’s model of psychological well-being. Social Indicators Research, 121(2), 483-502.

                                                                                                    
 • Article Statistics