SENSE AND SENSIBILITY (AKIL VE TUTKU) ADLI ROMANI FEMİNİST İMGELER IŞIĞINDA OKUMAK
READING THE NOVEL SENSE AND SENSIBILITY (AKIL VE TUTKU) IN THE LIGHT OF FEMINIST IMAGES

Author : Duygu AYDEMİR -Hanife Nalan GENÇ
Number of pages : 193-211

Abstract

İngiliz yazar Jane Austen’ın temel izleğine aşkı alan ve ilk yayımlanan romanı Sense and Sensibility mektup formatında yazılmıştır. Üç cilt halinde yayımlanmış olan yapıt üzerinde 1790’lardan 1811 yılına kadar pek çok düzeltme yapılmıştır. Farklı dillere çevirisi yapılmış olan roman gerek başlığı gerekse anlatı yapısıyla sosyal, ekonomik, düşünsel, ahlaki ve etik açıdan İngiliz toplumunun normlarını yansıtmaktadır. Bu ölçütler toplumsal cinsiyet rolleri ve kadının gerek ailevi gerekse toplumsal yaşam içinde üstlendiği rolleri, işlevini ve konumunu sergilemesi bakımından oldukça önemlidir. Bu çalışmada söz konusu roman, anlatı yapısına doğrudan yerleştirilen veya dolaylı olarak sızdırılan feminist imgeler aracılığıyla okunmaya çalışılacaktır. İngiliz Yazını klasiklerinden biri olarak değerlendirilen roman özellikle de yazıldığı dönem itibariyle önemli feminist düşünceler içermekte, kadına karşı bakış açısı ve ona yüklenen roller bakımından farklı açılımlar yapmaktadır. Roman gerek bir kadın yazar tarafından kaleme alınması gerekse başkişilerin kadın olması yönüyle pek çok feminist imgeye sahiptir. Romanı bu imgeler ışığında okumak romanın yazıldığı dönem koşulları ve toplum yapısı hakkında bilgilendirici olmasının yanında değişen kadın algısının yansımalarını göstermesi bakımından da günümüz yazın çalışmalarına model olacak niteliklere sahiptir. Çalışmada feminist yöntembilim ilkeleri bağlamında romanda yer alan evlilik, miras, aile kavramlarının toplumsal cinsiyet algısıyla kazandıkları anlamlar bulgulanmaya çalışılmıştır. Bu algıda özellikle kadının konumu örtük ya da açık biçimde içerdikleri göndermeler bakımından değerlendirilmiştir. Romanın ana eksenini kadın ve kadınlık olgusu oluşturduğundan yapıtın anlamsal ve biçimsel özellikleri feminist imgelerle değerlendirilecektir. Romanın basitleştirilmiş ve dil öğretimine uyarlanabilecek dilsel özellikleri söz ettiğimiz imgelerin yalnızca yazınsal ve feminist öğretiler bakımından değil aynı zamanda eğitsel yönden de varsıl olabileceğini göstermektedir. Bu yüzden romanı feminist imgeler ışığında okumak geniş bir bakış açısı sunmayı hedeflemektedir.

Keywords

Jane Austen, Sense and Sensibility, Kadın, Feminizm, İmge

Read: 82

Download: 61