SENSE AND SENSIBILITY (AKIL VE TUTKU) ADLI ROMANI FEMİNİST İMGELER IŞIĞINDA OKUMAK

Author:

Number of pages: 193-211
Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 81

Abstract

İngiliz yazar Jane Austen’ın temel izleğine aşkı alan ve ilk yayımlanan romanı Sense and Sensibility mektup formatında yazılmıştır. Üç cilt halinde yayımlanmış olan yapıt üzerinde 1790’lardan 1811 yılına kadar pek çok düzeltme yapılmıştır. Farklı dillere çevirisi yapılmış olan roman gerek başlığı gerekse anlatı yapısıyla sosyal, ekonomik, düşünsel, ahlaki ve etik açıdan İngiliz toplumunun normlarını yansıtmaktadır. Bu ölçütler toplumsal cinsiyet rolleri ve kadının gerek ailevi gerekse toplumsal yaşam içinde üstlendiği rolleri, işlevini ve konumunu sergilemesi bakımından oldukça önemlidir. Bu çalışmada söz konusu roman, anlatı yapısına doğrudan yerleştirilen veya dolaylı olarak sızdırılan feminist imgeler aracılığıyla okunmaya çalışılacaktır. İngiliz Yazını klasiklerinden biri olarak değerlendirilen roman özellikle de yazıldığı dönem itibariyle önemli feminist düşünceler içermekte, kadına karşı bakış açısı ve ona yüklenen roller bakımından farklı açılımlar yapmaktadır. Roman gerek bir kadın yazar tarafından kaleme alınması gerekse başkişilerin kadın olması yönüyle pek çok feminist imgeye sahiptir. Romanı bu imgeler ışığında okumak romanın yazıldığı dönem koşulları ve toplum yapısı hakkında bilgilendirici olmasının yanında değişen kadın algısının yansımalarını göstermesi bakımından da günümüz yazın çalışmalarına model olacak niteliklere sahiptir. Çalışmada feminist yöntembilim ilkeleri bağlamında romanda yer alan evlilik, miras, aile kavramlarının toplumsal cinsiyet algısıyla kazandıkları anlamlar bulgulanmaya çalışılmıştır. Bu algıda özellikle kadının konumu örtük ya da açık biçimde içerdikleri göndermeler bakımından değerlendirilmiştir. Romanın ana eksenini kadın ve kadınlık olgusu oluşturduğundan yapıtın anlamsal ve biçimsel özellikleri feminist imgelerle değerlendirilecektir. Romanın basitleştirilmiş ve dil öğretimine uyarlanabilecek dilsel özellikleri söz ettiğimiz imgelerin yalnızca yazınsal ve feminist öğretiler bakımından değil aynı zamanda eğitsel yönden de varsıl olabileceğini göstermektedir. Bu yüzden romanı feminist imgeler ışığında okumak geniş bir bakış açısı sunmayı hedeflemektedir.

Keywords

Abstract

Sense and Sensibility, the first novel of British novelist Jane Austen and mostly about affection, was written in the letter format. The work was distributed in three volumes, and numerous amendments were made to it from the 1790s to 1811. The novel, which has been translated into various languages, mirrors the standards of the British society as far as social, monetary, scholarly, good and moral perspectives with its title and narrative structure. These models are significant regarding gender roles and how women perform their roles, capacity and position in both family and public activity. In this respect, the novel highlights feminist images that are either straightforwardly or indirectly embedded into the story structure. The tale, which is viewed as one of the master works of art of the British Literature, contains significant women's considerations as of the time it was composed, and makes various developments as far as the viewpoint towards women and the roles ascribed to them. Considering the novel in the light of these pictures of these images has the qualities to be a model for the work of today's literature in terms of being informative about the conditions and social structure of the period in which the novel was written, as well as showing the reflections of the changing perception of women. In the context of feminist methodology and gender, the meanings of marriage, inheritance and family were tried to be found in the novel. In this perception, especially the position of the woman is appreciated in terms of the references they contain either implicitly or explicitly. Since the main pivot of the novel is the phenomenon of women and femininity, the semantic and formal features of the work are tried to be read with feminist images. The linguistic features of the novel that can be adapted to language teaching show that the images we mentioned can be not only in terms of literary and feminist teachings, but also educational aspects. Therefore, reading the novel in the light of feminist images has given a broad perspective of women over the history.

Keywords