TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ CAHİT SITKI TARANCI’NIN ÇOCUKLUK ADLI ŞİİRİNİN İÇERİĞİNE YÖNELİK ÇÖZÜMLEMELERİ
POEM ANALYSIS CONDUCTED BY PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON CAHIT SITKI TARANCI’S “CHILDHOOD”

Author : Serdar DERMAN
Number of pages : 49-70

Abstract

Bu çalışmada Türkçe öğretiminin temel yaklaşımı olan metne dayalı öğretim ilkesi çerçevesinde, Türkçe ders kitaplarında sıklıkla yer alan Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Çocukluk” adlı şiirinin içeriğine yönelik olarak Türkçe öğretmen adaylarının çözümlemeleri incelenmiştir. Türkçe öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının derslerde kullanabilecekleri metinleri nasıl anlamlandırdıklarına ilişkin verilerin ortaya konulması hem öğretmen yetiştirme sürecindeki aksaklıkların giderilmesi hem de öğretimin planlanması açısından büyük bir önem arz etmektedir. Nitel esaslı betimsel yapıdaki bu çalışma 2016-2017 akademik yılı güz yarıyılında Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi dersini alan 85 Türkçe öğretmeni adayı ile yürütülmüştür. Veriler söz konusu metni çözümlemeye yönelik olarak öğrencilere yöneltilen 4 soruya verdikleri yazılı cevaplar yoluyla elde edilmiştir. Araştırma kapsamında öğretmen adaylarına yöneltilen sorular şunlardır: 1. Çocukluk adlı şiirin bağlamına göre Affan Dede şiirde neyi ifade etmektedir? 2. “Sattı bana çocukluğumu” ifadesini şiirin bağlamına göre açıklayınız. 3. Şiire göre çocukluk nedir? 4. Şiirin teması nedir? Öğrencilerden toplanan verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada Türkçe öğretmen adaylarının şiirin temasına ve şiirde yer alan ifadelerin anlamına yönelik görüşleri başlıklar hâlinde sunulmuştur. Çalışmada sonuç olarak Türkçe öğretmeni adaylarının tamamına yakınının şiirin temasını bulmada oldukça başarılı oldukları, çocukluk kavramını Cahit Sıtkı Tarancı’nın şiirde vurguladığı şekilde anlamlandırabildikleri, şiirin anahtar ifadelerinden biri olan “sattı bana çocukluğumu” ifadesini doğru anladıkları söylenebilir. Bunun yanında Türkçe öğretmen adaylarının şiirde geçen Affan Dede imgesini doğru yorumlamada beklenen performansı ortaya koyamadıkları görülmüştür.

Keywords

Şiir Çözümlemesi, Türkçe Öğretmeni Adayları, Cahit Sıtkı Tarancı

Read:684

Download: 237

Atıf Bulunamadı