TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ CAHİT SITKI TARANCI’NIN ÇOCUKLUK ADLI ŞİİRİNİN İÇERİĞİNE YÖNELİK ÇÖZÜMLEMELERİ

Author:

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 80
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 49-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Türkçe öğretiminin temel yaklaşımı olan metne dayalı öğretim ilkesi çerçevesinde, Türkçe ders kitaplarında sıklıkla yer alan Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Çocukluk” adlı şiirinin içeriğine yönelik olarak Türkçe öğretmen adaylarının çözümlemeleri incelenmiştir. Türkçe öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının derslerde kullanabilecekleri metinleri nasıl anlamlandırdıklarına ilişkin verilerin ortaya konulması hem öğretmen yetiştirme sürecindeki aksaklıkların giderilmesi hem de öğretimin planlanması açısından büyük bir önem arz etmektedir. Nitel esaslı betimsel yapıdaki bu çalışma 2016-2017 akademik yılı güz yarıyılında Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi dersini alan 85 Türkçe öğretmeni adayı ile yürütülmüştür. Veriler söz konusu metni çözümlemeye yönelik olarak öğrencilere yöneltilen 4 soruya verdikleri yazılı cevaplar yoluyla elde edilmiştir. Araştırma kapsamında öğretmen adaylarına yöneltilen sorular şunlardır: 1. Çocukluk adlı şiirin bağlamına göre Affan Dede şiirde neyi ifade etmektedir? 2. “Sattı bana çocukluğumu” ifadesini şiirin bağlamına göre açıklayınız. 3. Şiire göre çocukluk nedir? 4. Şiirin teması nedir? Öğrencilerden toplanan verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada Türkçe öğretmen adaylarının şiirin temasına ve şiirde yer alan ifadelerin anlamına yönelik görüşleri başlıklar hâlinde sunulmuştur. Çalışmada sonuç olarak Türkçe öğretmeni adaylarının tamamına yakınının şiirin temasını bulmada oldukça başarılı oldukları, çocukluk kavramını Cahit Sıtkı Tarancı’nın şiirde vurguladığı şekilde anlamlandırabildikleri, şiirin anahtar ifadelerinden biri olan “sattı bana çocukluğumu” ifadesini doğru anladıkları söylenebilir. Bunun yanında Türkçe öğretmen adaylarının şiirde geçen Affan Dede imgesini doğru yorumlamada beklenen performansı ortaya koyamadıkları görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study, the analyzes of Turkish teacher candidates for the content of the poem “Childhood” of Cahit Sıtkı Tarancı, which is frequently included in Turkish textbooks, within the framework of the text-based teaching principle, which is the basic approach of Turkish teaching, was examined. Revealing the data about how Turkish teachers and prospective teachers make sense of the texts they can use in the lessons is of great importance in terms of both eliminating the problems in the teacher training process and planning the teaching. This qualitative descriptive study was carried out with 85 Turkish teacher candidates who took the Comprehension Techniques II: Listening Education course in the fall semester of the 2016-2017 academic year. The data were obtained through written answers to 4 questions addressed to students to analyze the text in question. The questions posed to prospective teachers within the scope of the research are as follows: 1. What does Affan Dede mean in the context of the poem named Childhood? 2. Explain the expression “sold me my childhood” according to the context of the poem. 3. What is childhood according to poetry? 4. What is the theme of poetry? Content analysis method was used to analyze the data collected from students. In the study, the opinions of the Turkish teacher candidates regarding the theme of the poem and the meaning of the expressions in the poem are presented in titles. As a result, it can be said that almost all of the Turkish teacher candidates are very successful in finding the theme of the poem, they can understand the concept of childhood as emphasized in the poem by Cahit Sıtkı Tarancı, and they understood the phrase “sold me, my childhood” correctly. In addition, Turkish teacher candidates were found to be unable to demonstrate the expected performance in interpreting the image of Affan Dede in poetry.

Keywords