MEHMED EMİN VAHÎD PAŞA’NIN MİNHÂC-I RUMÂT ADLI ESERİNDE GEÇEN OKÇULUK TERİMLERİ ÜZERİNE
ABOUT THE ARCHERY TERMS FROM MEHMED EMİN VAHÎD PASHA’S MİNHÂC-I RUMÂT

Author : İlhan UÇAR - Sefanur AKYILDIZ
Number of pages : 117-138

Abstract

Türk milletinin okçulukla tanışması çok uzun yıllara dayanmaktadır. İslamiyet’ten önce olduğu gibi İslamiyet’ten sonra da varlığını sürdürmüştür. Eskiden okçuluk daha çok askerî amaçlı yapılırken günümüzde ise eğlence unsuru ve spor amaçlı varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Okçuluğun esasları ile ok ve yay yapımı üzerine birçok eser yazılmış, okçulukla ilgili Hz. Muhammed’in söylediği pek çok hadis toplanmıştır. Böylece Türk Okçuluğu etrafında birçok geleneğin ve büyük bir kültürün oluşması sağlanmıştır. Minhâc-ı Rumât da okçulukla ilgili kaleme alınan eserlerden biridir. Eser, 1804 yılında Osmanlı devlet adamı ve sefiri olan Mehmed Emin Vahîd Paşa tarafından yazılmıştır. Yedi bölümden oluşan eserin içerisinde pek çok hadis ve ayet yer almaktadır. Eserinde Vahîd Paşa; tefsir, hadis, fıkıh, siyer gibi alanlarda bu alanların usta kişilerine danışarak eserini kaleme aldığını belirtmiştir. Eserinde ok ve yay, menziller, ok atış usûlleri, ok atmanın fazileti, usta okçular, okçuluk üzerine söylenmiş hadisler, ok meydanlarında uygulanan âyîn ve âdâb kuralları, menzil yarışmaları gibi birçok konuya yer vermiştir. Okçuluk hakkında yazılmış eserlere bakıldığında okçuluk tarihinin Hz. Âdem ile başladığı görülmektedir. Mehmed Emin Vahîd Paşa da eserinde Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar birçok peygambere ve kıssaya yer vermiştir. Bu makalede Geleneksel Türk Okçuluğu ile ilgili genel bir bilgi verilerek Minhâc-ı Rumât’taki okçuluk terimleri ve kavramları anlatılmaya çalışıldı. Böylece Geleneksel Türk Okçuluğu için ayrı bir değer taşıyan Minhâc-ı Rumât’taki terimlerin tanınması ve kazanılması sağlanacaktır.

Keywords

Türk Okçuluğu, Okçuluk Terimleri, Mehmed Emin Vahîd Paşa, Minhâc-ı Rumât

Read:1004

Download: 523

Atıf Bulunamadı