ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK ÖLÇEĞİ (BGFÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 85
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-06 22:10:23.0
Language : English
Konu : Eğitim/ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Number of pages: 309-326
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, bilgi güvenliği farkındalık düzeylerini belirlemeye yönelik üniversite öğrencileri için bir ölçek geliştirmektir. Bilgi güvenliği farkındalığına ilişkin kategori ve göstergeler alanyazın taraması ile tespit edilmiştir. Kategori ve göstergelere ilişkin 90 maddelik soru-havuzu oluşturulmuştur. Daha sonra, taslak ölçek formu, kapsam geçerliği için 23 alan uzmanının görüşüne sunulmuştur. Uzman değerlendirmeleri çerçevesinde yeniden düzenlenen 67 maddelik ölçek, Ankara Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin 34 madde ve 4 alt boyuttan ('mahremiyet ve güvenli gezinme',  'saldırı ve tehditler', 'genel güvenlik' ve 'siber güvenlik' ) oluştuğu belirlenmiştir. Çalışmanın bir sonraki aşamasında, 156 kişiden oluşan ikinci grup verileriyle ile gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi sonucunda geliştirilen ölçeğin 4 faktörlü yapısı doğrulanmıştır. Yapı geçerlik analizi sonunda ölçek dört faktör ve 34 maddeden oluşmakta olup açıklayabileceği toplam varyans% 50,42'dir. Ölçeğin bütününe ait Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ve Spearman-Brown iki yarı test güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Ayrıca düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu ve t-testi kullanılarak üst %27 ile alt %27 grupların madde ortalamaları arasındaki farkların anlamlılığı incelenmiştir. Ölçeğin tümüne ait Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.949 ve Spearman-Brown iki yarı test güvenirlik katsayısı 0.861; her alt ölçek için sırasıyla MGG:0.927/0.833, ST:0.923/0.871, GG:0.821/0.801 ile SZ:0.898/0.887 olarak hesaplanmıştır. Tüm bulgular, üniversite öğrencilerin bilgi güvenliği farkındalık düzeylerini belirlemek için kullanılabilecek güvenirliği ve geçerliği yüksek bir ölçek elde edildiğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to develop a scale for university students to determine information security awareness levels. The categories and the indicators related to information security awareness were determined by the literature review. A question pool of 90-items related to the categories and the indicators was generated. Next, 23 field experts evaluated the draft scale form for the content validity. After that, the 67-point scale, which was redesigned in line with expert assessments, was practiced to the students studying at Ankara University. As a result of exploratory factor analysis, it was determined that the scale consists of 34 items and 4 subscales ('privacy and safe browsing', 'attacks and threats', ‘general security’ and ‘cyberbulling’).A confirmatory factor analysis with the data of the second group of 156 participants was performed at the following stage of the study, and the structure with four factors was confirmed. At the end of the construct validity analysis, the scale consists of four factors and 34 items, and the total variance that it can explain is 50,42%. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient and the Spearman-Brown split-half reliability coefficient were calculated to confirm the reliability of the scale. Besides, the significance of the differences between the upper and lower 27 % group item averages was examined using the corrected item-total correlation and t-test. The Cronbach alpha internal consistency coefficient was 0.949 and the Spearman-Brown split half reliability coefficient was 0.861 for the whole scale, while it was calculated as PSB: 0.927/0.833, AT: 0.923/0.871, GS: 0.821/0.801, and CS: 0.898/0.887 for the sub-scales, respectively. All findings show that a high reliability and validity scale that can be used to determine the levels of information security awareness of university students was obtained.

Keywords