MASA TENİSİ SPORCULARININ SOYSAL ÖZ-YETERLİK VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 81
Yayımlanma Tarihi: 2020-10-25 20:57:26.0
Language : Türkçe
Konu : Beden Eğitimi ve Spor
Number of pages: 727-736
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, masa tenisi sporcularının soysal öz-yeterlik ve problem çözme becerileri arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, betimsel bir çalışmayı içermektedir. Araştırmada verilerin analizleri istatistik paket programıyla bilgisayarda gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar araştırmanın örneklemi olan, 2018-2019 sezonunda Türkiye şampiyonalarına katılan 399 masa tenisi sporcusu ile sınırlı olmuştur. Sonuçlara göre; masa tenisi sporcularının yaş kategorileri yönünden toplam problem çözme konusunda gençler ve büyükler kategorisi puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Toplam öz-yeterlik konusunda yaş kategorilerine göre gençler ve büyükler kategorisi puanları arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Bu fark büyükler kategorisi sporcularının puanlarının, gençler kategorisi sporcularının puanlarından, daha yüksek olmasından kaynaklanmıştır. Cinsiyet kategorileri yönünden toplam problem çözme konusunda gençler ve büyükler kategorisi puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Toplam öz-yeterlik konusunda cinsiyet kategorilerine göre gençler ve büyükler kategorisi puanları arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır. Yapılan varyans analizi sonucunda, toplam problem çözme konusunda yaşam yerlerine göre masa tenisi sporcularının puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu fark şehirde yaşayan sporcuların ile ilçe ve altında yaşayan sporcuların puanlarının, büyükşehirde yaşayan sporcuların puanlarından daha yüksek olmasından kaynaklanmıştır. Toplam öz-yeterlik konusunda yaşam yerlerine göre masa tenisi sporcularının puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu fark ilçe ve altında yaşayan sporcular ile büyükşehirde yaşayan sporcuların puanlarının, şehirde yaşayan sporcuların puanlarından daha yüksek olmasından kaynaklanmıştır. Toplam problem çözme ve toplam öz-yeterlik konusunda aile gelir düzeylerine göre masa tenisi sporcularının puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Toplam problem çözme konusunda mesleki deneyimlerine göre masa tenisi sporcularının puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu fark 1-3 yıllık mesleki deneyime sahip sporcuların, 4-7 yıllık mesleki deneyime sahip sporcuların puanlarının ve 8-11 yıllık mesleki deneyime sahip sporcuların puanlarının, 12 ve üzeri yıllık mesleki deneyime sahip sporcuların puanlarından daha yüksek olmasından kaynaklanmıştır. Toplam öz-yeterlik konusunda mesleki deneyimlerine göre masa tenisi sporcularının puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu fark 1-3 yıllık mesleki deneyime sahip sporcuların, 12 ve üzeri yıllık mesleki deneyime sahip sporcuların puanlarının ve 8-11 yıllık mesleki deneyime sahip sporcuların puanlarının, 4-7 yıllık mesleki deneyime sahip sporcuların puanlarından daha yüksek olmasından kaynaklanmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to determine whether there is a relationship between social self-efficacy and problem solving skills of table tennis athletes. The research includes a descriptive study. The analysis of the data was carried out on the computer with the statistical package program. The research results that were obtained from the sample of the study, is limited to 399 table tennis athletes who participated in the 2018-2019 season championship in Turkey. According to the results; in terms of age categories of table tennis athletes, there was no significant difference between the youth and adult category scores in total problem solving. Regarding total self-efficacy, a significant difference between the youth and adult category scores can be seen in regard to age categories. This difference was due to the fact that the scores of the senior category athletes were higher than the scores of the junior category athletes. In addition, in terms of gender categories, no significant difference was found between the scores of youth and adults category in terms of total problem solving. The research clearly shows that in terms of total self-efficacy, there was no significant difference between the youth and adult category scores by gender categories, too. As a result of the variance analysis, a significant difference was found between the scores of table tennis athletes according to their place of residence in total problem solving. This difference was due to the fact that the scores of the athletes living in the urban cities and the athletes living in the district or below, were higher than those of the athletes who live in bigger metropolitan cities. In terms of total self-efficacy, a significant difference was found between the scores of table tennis athletes according to their habitat. This difference was due to the fact that the scores of athletes living in the district or below and the scores of the athletes living in the big metropolitan cities had higher scores than of the athletes living in the urban cities. In terms of total problem solving and total self-efficacy, no significant difference was found between the scores of table tennis athletes according to their family income levels. According to professional work experience in problem solving, a significant difference was found between the scores of table tennis athletes. This difference resulted from the scores of athletes with 1-3 years of professional experience, the scores of athletes with 4-7 years of professional experience, and the scores of athletes with 8-11 years of professional experience, than those of athletes with 12 years of professional experience. According to their professional experience on total self-efficacy, a significant difference was found between the scores of table tennis athletes. This difference resulted from the scores of athletes with 1-3 years of professional experience, the scores of athletes with 12 years of professional experience and the scores of athletes with 8-11 years of professional experience, than those of athletes with 4-7 years of professional experience.

Keywords


 • Alemdağ C. (2015). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Epistemolojik İnançları, Akademik Öz- Yeterlikleri ve Öğrenme Yaklaşımları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

 • Altun. S. (2013). Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımlarının Üniversite Türüne, Öğrenim Görülen Alana Ve Cinsiyete Göre İncelenmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt:2 Sayı:2, S: 227-233.

 • Bandura, Albert (1994). “Encyclopedia of Human Behavior”, Academic Press, Cilt 4, s. 71-81.

 • Bilgici. G. B. (2016). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygılarının İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Biricik. Y. S. (2015). Beden Eğitimi Ve Spor Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Akademik Öz- yeterliklerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Spor Yönetimi Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum.

 • Çuhadar. C. Gündüz. Ş. ve Tanyeri. T. (2013). Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Ders Çalışma Yaklaşımları Ve Akademik Öz-yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9. 1., Mersin.

 • Durdukoca. Ş. F. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz-yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(1). 69-77, Bolu.

 • Demir, M. (2019) Lise Öğrencı̇lerı̇nı̇n Problem Çözme Becerileri̇, Algılanan Stres Ve Yaşam Doyumu Düzeyleri̇ Arasındaki̇ İlı̇şkı ̇nı̇n İncelenmesi̇. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi ̇, T.C. İstanbul Sabahattı̇n Zaı ̇m Ünı̇versı̇tesı̇ Sosyal Bı̇lı̇mler Enstitüsü ̈, İstanbul.

 • Denney NW, Pearce KA (1989) A developmental study of practical problem solving in adults. Psychol Aging, 4:438-442.

 • Dönmez, K., H. (2010). Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin (1., 2., 3., Ve 4. Sınıf) Sosyal Öz-Yeterlikleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Ekici, Fatma Yaşar (2017). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Ve Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi, International Journal of Social Sciences and Education Research Online, http://dergipark.gov.tr/ijsser Volume: 3(1).

 • Heidrich SM, Denney NW (1994). Does social problem solving differ from other types of problem solving during the adult years? Exp Aging Res, 20:105-126.

 • Hittinger, S. M. (2018). The Relationship Between Stress, Social Problem Solving, and Psychological Distress in Mothers of Daughters with Eating Disorders. Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements of the Degree of Doctor of Psychology, Philadelphia College of Osteopathic Medicine, USA.

 • İleri, M.(2019). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Öz-yeterliklerinin Gelecek Beklentisi Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.

 • Oğuz, A. (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz-yeterlik İnançlarının İncelenmesi, VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir.

 • Özer, D. (2010). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.

 • Öztürk, A., Bayazıt, B., & Gencer, E. (2016). Investigation Of Empathic Tendency And Problem Solving Skills Of Judo Athletes (Sample Of Center Of Olympic Preparation In Trabzon). SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health & Medical Sciences, (18).

 • Pekel, A. (2016) Spor Yöneticiliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerinin Akademik Öz-yeterlikleri ve Üniversite Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

 • Şahin, O. (2019). Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmen Adaylarında Akademik Öz-Yeterlik Ve Mesleki Kaygı Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

 • Şeker S. (2014). Müzik Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz-yeterlik Düzeyleri İle Çalgı Çalışmaya İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, E-Journal of New World Sciences Academy, 9: (3): 135-149.

 • Şeker, E. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri İle Akademik Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Binalı Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.

 • Tekeli. Ş. C. (2017). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adayları İle Diğer Öğretmen Adaylarının Sosyal Görünüş Kaygısı ve Akademik Öz-yeterlik Düzeylerinin Karşılaştırılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.

 • Thornton WL, Paterson TS, Yeung SE (2013) Age Differences İn Everyday Problem Solving: The Role Of Problem Context. Int J Behav Dev, 37:13-20.

 • Türk, N. (2009). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleklerine İlişkin Öz-yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

 • Türkçapar, Ü. (2007). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri İle Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Strese Karşı Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Türkçapar, Ünal (2015). Üniversite Öğretmen Adayı Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences Vol 9, Issue 2.

 • Uzun, K. (2016). Akademik Öz Yeterliğin Yordayıcıları: Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Endişe İle İlgili Olumlu İnanç ve Akademik Kontrol Odağı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.

 • Ünsal, G., H. (2019). Spor Yapan Ve Yapmayan Lise Öğrencilerinin Özgüven, Öz-Yeterlik Ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

 • Varol, B. (2007). Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Öz- yeterlikleri (Niğde Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

 • Yılmaz, G., Yılmaz, B. ve Türk, N. (2010). Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Mesleklerine İlişkin Öz-yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi (Nevşehir İli Örneği), Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 12(2). 85-90.

                                                                                                    
 • Article Statistics