KUR’ÂN ÂYETLERİ IŞIĞINDA “SES” KAVRAMI VE SES ANLAMINI İFADE EDEN BAZI KELİMELERİN TESPİTİ VE İNCELENMESİ
THE CONCEPT OF “SOUND” IN THE LIGHT OF THE QUR’AN VERSES AND DETERMINATION AND EXAMINATION OF SOME VERSES IN WHICH SOUND IS MENTIONED

Author : Muhyettin POLAT
Number of pages : 379-393

Abstract

Arapça ’da“ses” kelimesinin karşılığı olarak en yaygın anlamda kullanılan kelime, “savt” (صَوْت) sözcüğüdür.Bu makalede “ses” “صوت” kavramı ve “ses” kavramının anlamını ifade eden bazı kelime ve kavramlar ele alınacaktır. Kur’ân-ı Kerim’de “ses” kavramının ne şekilde işlendiğini bilmek büyük önem arz etmektedir. Bu kelime ve kavramların insan psikolojisi üzerindeki tesirlerine Kur’an’ın bakış açısının ne olduğunu ve bu kavramları, müfessirlerce yapılan çeşitli açıklamalar çerçevesinde inceleyeceğiz. Tespit ettiğimiz kadarıyla Kur’ân-ı Kerim’de, öne çıkan bazı ses kavramları: “savt”, “sayha”, “nida”, “hems”, “kavl”, “saika”, “sahha”, “karia”, “emir”, “muhaseme”, “mükâleme”, “terennüm”, “hacce”, “necva”, “nutuk”, “lafız”, “dua”, “tazarru”, “ezan”, “sûr”, “nâkûr”, “dabha”, “zikr”, “tilavet”, “karınca sesi”, “kuşların sesi” “vahiy sesi”, “meleklerin sesi”, “cinlerin sesi”, “şeytanın sesi”, “cennet sesi”, “cehennem sesi”, “kadın sesi”, “müzik ve çalgı sesi”, ve “hamir” (Eşek) sesi olarak geçmektedir. Bu kavramların hepsini bir makalenin sınırları içerisinde detaylı olarak incelemek mümkün olmadığından, biz bu makalemizde, “savt”, “sayha”, “nida”, “hems”, “saika”, “emir”, “terennüm”, “dua”, “tazarru”, “ezan”, “vahiy sesi”, “sûr”, “nakûr”, “dabha”, “karınca sesi”, “kuşların sesi”, “kadın sesi”, “müzik ve çalgı sesi”, ve “hamir” (eşek) sesi olmak üzere ondokuz başlıktan ibaret belirli kelime ve kavramları incelemeyi uygun gördük. Bu çalışmamızda bu kavramların sözlük ve terim anlamlarının yanısıra bu kavramları, klasik Kur’an tefsirlerinden elde edilen veriler çerçevesinde araştıracağız.

Keywords

Savt, Sayha, Saika, Nida, Nakur

Read: 48

Download: 21