TÜRKİYE’DE AFET GERÇEKLİĞİ VE COĞRAFYA EĞİTİM-ÖĞRETİMİNİN BU KONUDAKİ ROLÜ

Author:

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 82
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-27 20:18:22.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler-Coğrafya Eğitimi
Number of pages: 43-59
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilindiği üzere Türkiye bir afet ülkesidir. Deprem, heyelan, erozyon, sel ve kuraklık gibi jeolojik, hidrolojik ve meteorolojik kökenli türler ülkemizde en sık rastlanılan afetlerdir. Her yıl afetlerden dolayı Türkiye’de can kaybı ve ciddi miktarda maddi kayıp verilmektedir. Afetin oluşumunu engellemek mümkün değildir fakat afetin yarattığı yıkımı en aza indirebilmek mümkündür. Bunun için yapılması gerekenlerden en önemlisi bilinç ve farkındalık kazandırmaktır. Afet konusunda bilinç ve farkındalığın oluşması beraberinde afete karşı doğru ve detaylı planlama şansını doğurur. Afete karşı gerekli önlemlerin alınması ve şehirlerin afete karşı planlanması da bilinç ve farkındalığın bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Bu bağlamda, bireyde bilinç ve farkındalığın oluşması erken dönemde yani ilkokul ve bilhassa ortaöğretim aşamasında sağlanmalıdır. Bu noktada coğrafya eğitimi ve öğretimi büyük önem arz etmektedir. Coğrafya müfredatında Türkiye’nin bir afet ülkesi olduğu Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında hazırlanan haritalar ile görsel olarak detaylı bir şekilde ele alındığı takdirde, bireyler afete karşı daha bilinçli olarak gelişecektir. Bu çalışmada, Türkiye’nin deprem risk haritası, kuraklık risk haritası, sel afet haritası, heyelan risk haritası vs. gibi önemli afetlerinin görsel sunumu ile Coğrafya eğitim ve öğretiminde afete karşı bilinç ve farkındalık yaratılabilir mi? sorusunun cevabı aranmıştır. Bu bağlamda elde edilen sonuçlar, Türkiye’de hangi afete karşı hangi bölge hassastır? sorusuna önemli yanıtlar sunmaktadır. Aynı zamanda CBS ortamında hazırlanan arazi kullanımı, yerleşme dağılışı, hidrografya, jeoloji ve topoğrafya haritaları sayesinde afetler ile diğer parametreler arasındaki ilişkisellik ortaya konulabilmektedir. Bu bağlamda araştırmamız, coğrafya eğitim ve öğretiminde akademik coğrafya metodolojisinin ve bakış açısının ortaöğretim coğrafya derslerine daha fazla aktarılmasının afet farkındalığı yaratacağı sonucunu vermektedir.

Keywords

Abstract

Turkey is a disaster country. Geological, hydrological and meteorological species such as earthquakes, landslides, erosion, floods and droughts are the most common disasters in our country. Every year, there are casualties and significant material losses in Turkey due to disasters. It is not possible to prevent the formation of the disaster, but it is possible to minimize the destruction caused by the disaster. The most important thing to do for this is awareness and awareness. The formation of awareness and awareness about the disaster also gives you the chance to plan correctly and in detail against the disaster. Taking the necessary measures against the disaster and planning cities against disasters are also the result of awareness and awareness. In this context, the formation of awareness and awareness in the individual should be ensured in the early period, i.e. primary and especially secondary education phase. Geography education and education are of great importance at this point. If the geography curriculum is visually discussed in detail with the maps prepared in the Geographical Information Systems (GIS) environment, where Turkey is a disaster country, individuals will develop more consciously against disaster. In this study, can awareness and awareness be created against disaster in geography education and training with visual presentation of turkey's major disasters such as earthquake risk map, drought risk map, flood disaster map, landslide risk map, etc.? the answer to the question has been searched. In this context, which region is sensitive to the results, which disaster in Turkey is sensitive? important answers to the question. At the same time, the relationality between disasters and other parameters can be revealed by means of land use, settlement dissolution, hydrography, geology and topography maps prepared in the GIS environment. In this context, our research concludes that the methodology of academic geography and the transfer of the perspective to secondary geography courses in geography education and education will create disaster awareness.

Keywords