SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI KONUSUNDAKİ ARAŞTIRMALAR

Author:

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 81
Number of pages: 15-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitimde teknolojinin kullanımı günümüzde hem kaçınılmaz hem de etkili öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi açısından gerekli bir olgudur. Bu nedenle çeşitli alanların öğretiminde teknoloji kullanımına dair yapılan araştırmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Öğrencileri hayata hazırlama hususunda rol üstlenen sosyal bilgiler dersinin etkili öğretiminde de teknoloji kullanımı önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle sosyal bilgiler eğitiminde teknoloji kullanımı konusu birçok araştırmacının dikkatini çekmiş, konu hakkında önemli oranda literatür oluştuğu görülmüştür. Bu araştırmada ülkemizde sosyal bilgiler ve teknoloji konusunda yapılan araştırmaların çeşitli değişkenler açısından analiz edilmesi hedeflenmiştir. Konu hakkında yapılan araştırmaların incelenmesi ile literatürde var olan eğilimlerin belirlenmesi, yeni ve özgün araştırmalar üretilmesine katkı sağlanması beklenmektedir. Nitel araştırma yöntemini esas alan bu çalışma tarama desenine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında 35’i makale, 38’i yüksek lisans tezi ve 9’u doktora tezi olmak üzere toplam 82 çalışma doküman incelemesi yöntemine dayalı olarak incelenmiştir. Bu çalışmalar araştırmacılar tarafından geliştirilen yayın sınıflandırma formu aracılığıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda konu hakkındaki çalışmaların 2006 yılından itibaren sayıca büyük artış gösterdiği ve çalışmalarda ağırlıklı olarak nicel araştırma yönteminin kullanıldığı görülmüştür. Çalışmaların çoğunlukla tarama şeklinde desenlendiği, çalışma grubu olarak ise en çok öğretmenlerin tercih edildiği tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmaların büyük oranda katılımcıların tutum ve görüşlerini belirleme amacına yönelik olarak gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Today, the use of technology in education is an essential and inevitable phenomenon in terms of realizing effective teaching activities. For this reason, the number of researches on the use of technology in teaching various subjects is increasing day by day. The use of technology has an important place in the effective teaching of social studies course which has great role in preparing students for life. So, the use of technology in social studies education has attracted the attention of many researchers and it has been observed that a significant amount of literature has been created on the subject. In this study, it is aimed to analyze the researches in our country on social studies and technology in terms of various variables. By examining the researches on the subject, it is expected to determine the trends in the literature and contribute to the production of new and original researches. This study, which is based on qualitative research method, was conducted based on the survey design. Within the scope of the research, a total of 82 researches, 35 of which are articles, 38 of which are master's theses and 9 of which are doctoral theses, were examined based on the document analysis method. These studies were analyzed through the publication classification form developed by the researchers. Descriptive analysis and content analysis methods were used to analyze the data. As a result of the analysis, it has been observed that the researches on the subject have increased significantly since 2006 and mainly the quantitative research method has been used. It was determined that the researches were mostly designed according to survey design and teachers were preferred as the study group. In addition, it was determined that the researches were carried out generally for the purpose of determining the attitudes and opinions of the participants.

Keywords