LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ VE FİZİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI
HIGH SCHOOL STUDENTS’ LEARNING STYLES AND ATTITUDES TOWARDS PHYSICS COURSE

Author : Hatice GÜZEL -Yasemin DURGUT
Number of pages : 1-13

Abstract

Bu araştırma, 4MAT öğretim yöntemine göre yapılan öğretimin lise öğrencilerinin fizik dersine yönelik tutumuna etkisini, öğrencilerin öğrenme stilleri ile fizik dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2016-2017 öğretim yılında yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir kamu lisesinde öğrenim gören lise 2. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada ön-test, son-test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek için, Kolb Öğrenme Stilleri Ölçeği, Başarı Testi ve Fizik Tutum Ölçeği kullanılmıştır Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmış anlamlılık düzeyi p 0.05 olarak kabul edilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov testi ile analiz edilmiştir. Test sonucu normal dağılıma uymayan veriler için Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis-H testi kullanılarak analizler yapılmıştır. Öğrencilerin öğrenme stillerinin birbirinden farklı olduğu bulunmuştur. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son- test tutum puanlarının arttığı görülmüştür. Fakat artış oranı hem deney hem de kontrol grubunda aynı düzeyde olmuştur. Bu sonuca bakarak deney grubunda uygulanan 4MAT öğretim yönteminin öğrenci tutumlarında kontrol grubuna uygulanan geleneksel yönteme göre bir fark yaratmadığı söylenebilir. Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin fizik dersine karşı tutumlarının farklı olduğu görülmüştür. Deney grubunda sağduyulu (3. Tip) öğrenme stiline sahip öğrencilerin derse yönelik tutumları en olumlu olurken, kontrol grubunda ise dinamik (4. Tip) öğrenme stiline sahip öğrencilerin derse karşı tutumları en olumlu olmuştur.

Keywords

Öğrenme Stili, Tutum, 4MAT Öğretim Yöntemi, Fizik Dersi, Öğrenciler

Read: 112

Download: 62