LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ VE FİZİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

Author :  

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 81
Yayımlanma Tarihi: 2020-09-17 23:53:01.0
Language : Türkçe
Konu : Fizik Eğitimi
Number of pages: 1-13
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, 4MAT öğretim yöntemine göre yapılan öğretimin lise öğrencilerinin fizik dersine yönelik tutumuna etkisini, öğrencilerin öğrenme stilleri ile fizik dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2016-2017 öğretim yılında yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir kamu lisesinde öğrenim gören lise 2. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada ön-test, son-test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek için, Kolb Öğrenme Stilleri Ölçeği, Başarı Testi ve Fizik Tutum Ölçeği kullanılmıştır Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmış anlamlılık düzeyi p 0.05 olarak kabul edilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov testi ile analiz edilmiştir. Test sonucu normal dağılıma uymayan veriler için Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis-H testi kullanılarak analizler yapılmıştır. Öğrencilerin öğrenme stillerinin birbirinden farklı olduğu bulunmuştur. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son- test tutum puanlarının arttığı görülmüştür. Fakat artış oranı hem deney hem de kontrol grubunda aynı düzeyde olmuştur. Bu sonuca bakarak deney grubunda uygulanan 4MAT öğretim yönteminin öğrenci tutumlarında kontrol grubuna uygulanan geleneksel yönteme göre bir fark yaratmadığı söylenebilir. Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin fizik dersine karşı tutumlarının farklı olduğu görülmüştür. Deney grubunda sağduyulu (3. Tip) öğrenme stiline sahip öğrencilerin derse yönelik tutumları en olumlu olurken, kontrol grubunda ise dinamik (4. Tip) öğrenme stiline sahip öğrencilerin derse karşı tutumları en olumlu olmuştur.

Keywords

Abstract

This research was carried out to determine the effect of teaching according to 4MAT teaching method on high school students' attitude towards physics course and the relationship between students' learning styles and their attitudes towards physics course. The research was carried out in the 2016-2017 academic year. The study group of the research consisted of high school 2nd grade students studying in a public high school. In the research, quasi-experimental design with pre-test post-test control group was used. In the research, Kolb Learning Style Inventory, Achievement Test and Physical Attitude Scale were used to determine the learning styles of the students. SPSS program was used in the analysis of the data and the significance level was accepted as p<0.05. Whether the data showed normal distribution was analyzed with the Kolmogorov-Smirnov test. For the data that do not conform to the normal distribution of the test results, analyzes were performed using Mann-Whitney U and Kruskal Wallis-H test. It was found that the learning styles of students are different from each other. It was observed that the post-test attitude scores of the experiment and control group students increased. However, the ratio of increase was at the same level in both the experimental and the control group. Considering this result, it can be said that the 4MAT teaching method applied in the experimental group does not make a difference in student attitudes compared to the traditional method applied to the control group. It has been observed that students with different learning styles have different attitudes towards physics course. While the attitudes of students with common sense (Type 3) learning style towards the course were the most positive in the experimental group, the attitudes of students with dynamic (Type 4) learning style towards the course were the most positive in the control group.

Keywords


 • Akpınar, M. (2006). Öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarının fizik dersi akademik başarısına etkisi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Aktaş, İ. (2011). 4MAT öğretim yöntemine dayalı öğretimin ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin maddenin yapısı ve özellikleri ünitesindeki başarı, motivasyon ve öğrenme stillerine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.

 • Aktaş, Palas İ. (2007). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin öğrenme stillerinin okul başarıları, beden eğitimi dersine yönelik tutumları ve demografik özellikleriyle ilişkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

 • Altınışık, S. ve Orhan, F. (2002). Sosyal bilgiler dersinde çoklu ortamın öğrencilerin akademik başarı ve derse karşı tutumlarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23,41-49.

 • Ardıç, E.Ö. (2013). 8. Sınıf geometrik cisimler konusunun öğretiminde 4MAT öğretim modelinin etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

 • Arkonaç. S. A (2005). Psikoloji: zihin süreçleri bilimi. Alfa Yayınları.

 • Baş, G. ve Beyhan, Ö. (2012). İngilizce dersinde yansıtıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 128-142.

 • Bohner, G. ve Wanke, M (2002). Attitudes and attitude change. Routledge:1st Edition.

 • Bozkurt, O. ve Aydoğdu, M. (2009). İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi dersinde Dunn ve Dunn Öğrenme Stil modeline dayalı öğretim ile geleneksel öğretim yönteminin öğrencilerin akademik başarı düzeyleri ve tutumlarına etkisinin karşılaştırılması. İlköğretim Online, 8(3), 741-754.

 • Can, A. (2013). SPSS ile Bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.

 • Cerit-Berber, N. ve Karakaya, A. (2018). Bilim merkezi etkinliklerinin bilimsel tutuma olan etkisinin araştırılması.II Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu Tam Metin Kitabı (22-24 Ekim 2018- Konya/ Türkiye), 780-786, Palet Yayınları, Konya.

 • Çalışkan, H. ve Kılınç, G. (2012). The relationship between the learning styles of students and their attitudes towards social studies course. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 55. 47-56.

 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.

 • Dalkıran, G., ve Kesercioğlu, T. (2005, 28-30 Eylül). Kavram haritaları ile kavramsal değişim metinlerinin öğrencilerin fen bilgisi dersine olan tutumlarına etkisi ve öğrenci görüşleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi. Denizli.

 • Demirkaya, H. (2003). Coğrafya öğretiminde 4MAT Öğretim Sisteminin Lise Coğrafya Derslerindeki Başarı ve Tutumlar Üzerine Etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Delaney, A. (2002). Better teaching model? Middle school science classroom using the 4MAT instructional strategy vs. lessons created without this model.( Unpublished masters’ thesis), University of North Texas. USA.

 • Denizoğlu, P. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimi öz yeterlik inanç düzeyleri, öğrenme stilleri ve fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

 • Dikkartın, T. F. (2006). Geometri öğretiminde 4MAT öğretim modelinin öğrenci başarısı ve tutumları üzerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

 • Dikmen, M. Tuncer, M.ve Şimşek, M.(2018).Öğrenme stilleri ile öğrenmeye yönelik tutum arasındaki ilişki. .Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 388-400.

 • Driskill, W. C. (1998). Effectiveness of the 4MAT instructional design on personal and cognitive attitudes of students, Unpublished Ph. D. Thesis, The University of Texas at Austin, USA.

 • Elçi, A. N. (2008). Öğrenme stillerine uygun olarak seçilen öğrenme yönteminin öğrencinin başarısına, matematiğe yönelik tutumuna ve kaygısına etkileri. (Yayımlanmamış doktora tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

 • Ergin, S. (2011). Fizik eğitiminde 4mat öğretim yönteminin farklı öğrenme stillerine sahip lise öğrencilerinin iş, güç ve enerji konusundaki başarısına etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Erdoğan, Y. Bayram, S. ve Deniz,L. (2008). Factors that ınfluence academıc achıevement and attitudes in web based education International Journal of Instruction, 1(1), 31-47.

 • Erdoğan, Ş. (2008). Fizik derslerindeki başarılı ve başarısız öğrencilerin öğrenme ve düşünme stillerinin karşılaştırılmas. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

 • Erol, B. (2013). İlköğretim matematik öğretmenliği 2. sınıf öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumları ile öğrenme stilleri arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

 • Gencel, İ. E. (2006). Öğrenme Stilleri, Deneyimsel Öğrenme Kuramına Dayalı Eğitim, Tutum ve Sosyal Bilgiler Program Hedeflerine Erişi Düzeyi. (Yayınlanmamış doktora tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

 • Gürsoy, T. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

 • Güven, M. (2004). Öğrenme Stilleri İle Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

 • Hançer, A. H. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik dersine yönelik tutumları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 33 (354), 11- 18.

 • İpek, C. ve Bayraktar Ş. (2004). Aday Öğretmenlerin Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlere Bakışları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1. 35-50.

 • Jackson, P. R. (2001). The Effects of Teaching Methods and 4MAT Learning Styles on Community College Students’ Achievements, Attitudes and Retention in Introductory Microbiology, (Unpublished Ph. D. Thesis), Lynn University, USA.

 • Karadeniz-Bayrak, B. (2014). A research on students’ learning styles and their attitudes toward science and technology. Journal of Theoretical Educational Science. 7(1). 1-15.

 • Karakuyu, Y. ve Tortop, H. S. (2010). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Fizik Dersine Yönelik Tutum ve Başarılarına Etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10(1), 47-55.

 • Kazazoğlu, S. (2013). Türkçe ve İngilizce Derslerine Yönelik Tutumun Akademik Başarıya Etkisi. Eğitim ve Bilim. 38(170), 294-307.

 • Klenetsky, P. S. (1997). The Effect of 4MAT Training on Teachers’attitudes Towards Student Behaviours Associated With Creativity. (Unpublished Ph. D. Thesis), Florida Atlantic University, USA.

 • Koç, D. (2007). İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Fen Başarısı ve Tutumu Arasındaki İlişki (Afyonkarahisar İli Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

 • Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning: Experience As the Source of Learning and Development. New Jersey: Prentice Hall, Inc., Engle Wood Cliffs, USA.

 • Lee, A.D.(2008). Teaching and Learning the Cycle: An Experiential Model for Intercultural Training for Cross- Cultural Kids. (Unpublished Ph. D. Thesis), Biola University, USA.

 • McCarthy, B. (1987). The 4MAT System: Teaching to Learning Styles With Right/ Left Mode Techniques. Barrington: Excel Inc.

 • McCarthy, B. (2000). About Teaching 4MAT in the Classroom. Illionois: About Learning Inc.

 • Mutlu, M. (2006). Anadolu Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Fen Lisesindeki Öğrencilerin Öğrenme Stilleri İle Biyoloji Dersine Karşı Tutumları Arasındaki İlişki. https://www.ijese.com/V1N2A4x.pdf 5.10.2017.

 • Özyürek, A. ve Eryılmaz, A. (2001). Factors Affecting Students Towards Physics. Eğitim ve Bilim, 26 (120), 21-28.

 • Park, C. ( 2002). Crosscultural Differences in Learning Styles of Secondary English Learners. Bilingual Research Journal. 26(2), 443-461.

 • Peker, M. (2003). Öğrenme Stilleri ve 4MAT Yönteminin Öğrencilerin Matematik Tutum ve Başarılarına Etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Peker, M. ve Mirasyedioğlu, Ş. (2008). Pre-service Elementary School Teachers’ Learning Styles and Attitudes Towards Mathematics. Eurasia Journal of Mathematics. Science & Technolog Education. 4(1), 21-26.

 • Sırmacı, N, (2010). The Relationship Between the Attitudes Towards Mathematics and Learning Styles. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 644–648.

 • Şengören, K. S., Tanel, R., ve Kavcar, N. (2007). Optik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 86-94.

 • Tüysüz, C. ve Tatar, E. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum ve Başarılarına Etkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 97107.

 • Ursin, V. D. (1995). Effects of the 4MAT System of Instruction on Achievement, Products and Attitudes Toward Science of Ninth Grade Students. (Unpublished Ph. D. Thesis). The University of Connecticut, USA.

 • Uysal, F. (2009). İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersi Kesirler Konusunun Öğretiminde 4Mat Öğrenme Stili Modelinin Öğrenci Başarısına Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi

 • Uzuntiryaki, E., Bilgin, İ., ve Geban, Ö. (2003). The Effect Of Learning Styles on High School Students’ Achievement and Attitudes in Chemistry. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching, Philadelphia, PA.

 • Vilia, P. ve Candeias, A. A. (2020). Attitude Towards the Discipline of Physics-Chemistry and School Achievement: Revisiting Factor Structure to Assess Gender Differences in Portuguese High School Students. International Journal of Science Education, 42(1), 133-150.

                                                                                                    
 • Article Statistics