SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ, PSİKOLOJİK İYİ OLMA VE OKUL İKLİMİNE YÖNELİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 82
Number of pages: 97-111
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin duygusal zekâ, psikolojik iyi olma ve okul iklimine yönelik algıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi, Manisa ili Sarıgöl ilçesinde görev yapan 87 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. İlçede görev yapan bütün öğretmenlere ulaşılmış ve 87 öğretmenden veriler toplanmıştır. Araştırma 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Veriler “Bar-On Duygusal Zekâ Ölçeği”, “Psikolojik İyi Olma Ölçeği” (PİOÖ) ve “Örgüt İklimi Betimleme Anketi” ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesi amacıyla SPSS 23.0 programı kullanılmıştır. Öncelikle normallik varsayımlarına bakılarak duygusal zekâ puanlarının normal dağılmadığı, psikolojik iyi olma ve okul iklimi puanlarının normal dağıldığı belirlenmiştir. Verilerin analizinde, parametrik testlerden bağımsız örneklem t testi, ANOVA ile non-parametrik testlerden Mann-Whitney U Testi, Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Ayrıca değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesinde korelasyon analizi yapılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, sınıf öğretmenlerinin demografik özellikleri açısından duygusal zekâ puanlarının yaşlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği, ancak cinsiyet, okuldaki çalışma yılı ve meslekteki kıdeme göre anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Psikolojik iyi olma puanlarının cinsiyet, yaş, kıdem, okuldaki çalışma yılı açısından farklılık göstermediği ortaya konulmuştur. Okul iklimine yönelik algılarında ise demografik değişkenlere göre anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Araştırmanın sonucunda, psikolojik iyi olma ile duygusal zekâ arasında ilişki olduğu, okul iklimine yönelik algı ile diğer değişkenler arasında ilişki olmadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of the research is to examine the relationship between the teachers' perceptions of emotional intelligence, psychological well-being and school climate. The research was carried out with relational survey model. The sample of the study consists of 87 classroom teachers working in the province of Manisa, Sarıgöl. All teachers working in the district were reached and data were collected from 87 teachers. The research was carried out in the 2018-2019 academic year. The data were collected with "Bar-On Emotional Intelligence Scale", "Psychological Well-Being Scale" (PIQ) and "Organizational Climate Description Survey". SPSS 23.0 program was used to analyze the data. First of all, it was determined by looking at the assumptions of normality that emotional intelligence scores were not distributed normally, and psychological well-being and school climate scores were normally distributed. In the analysis of the data, sample t test independent from parametric tests, Mann-Whitney U Test, Kruskal-Wallis test from ANOVA and non-parametric tests were used. As a result of the analysis of the data, it was concluded that emotional intelligence scores differ significantly in terms of demographic characteristics of classroom teachers according to their ages, but not in terms of gender, year of work at school and seniority in the profession. It has been demonstrated that psychological well-being scores do not differ in terms of gender, age, seniority, and school year. No significant difference was found in their perceptions of school climate according to demographic variables As a result of the research, it has been observed that there is a relationship between psychological well-being and emotional intelligence, there is no relationship between perception of school climate and other variables.

Keywords