POPÜLER KÜLTÜR İKONU OLARAK MADONNA

Author:

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 81
Number of pages: 505-532
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde popüler kültür ve kitle kültürü kavramları birbirinin yerine kullanılmaktadır. Ancak ikisi de birbirinden farklı kavramlardır. Popüler kültür zaman içerisinde dönüşüme uğramıştır. Gündelik yaşamın bir ürünü olan popüler kültüre kitle iletişim araçları da etki etmiştir. Bu çalışmada popüler kültür ve kitle kültürün araştırmacılar tarafından yapılan tanımlamalarına yer verildikten sonra bu iki kavram arasındaki ince çizgi belirlenecektir. Makalede popüler kültürün zaman içerisinde geçirdiği dönüşüm ortaya konulmaya çalışılmıştır. Popüler kültür tarihinin en önemli ikonlardan biri sayılan Madonna, piyasa kurallarını iyi şekilde değerlendirerek kendisini metalaştıran bir ikon olmuştur. Madonna’nın istediği aslında, kadını cinsel bir meta olarak gören ve sadece “beden” ile değerlendiren toplumsal söylemleri abartılı bir biçimde sunarak karşı çıkmaktır. Ancak kitle iletişim araçlarının sunumu aracılığıyla bu durum zaman içerisinde dönüşüme uğramıştır. “Rock’n Roll Comics: Madonna” çizgi romanı da bu dönüşümün görüldüğü kitle iletişim araçlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Madonna’nın, çocukluğundan itibaren, müziğe nasıl yöneldiğine ve müzik kariyeri ile birlikte neler yaşadığına yer veren çizgi romanda Madonna’nın sesi, görünüşü ve tarzıyla nasıl pop ikonu haline geldiğine ilişkin imgeler yar almaktadır. Çalışmada göstergebilimsel yöntem ile çizgi romandaki görseller incelenmiştir. Çalışmanın amacı popüler kültür ikonu olarak karşımıza çıkan Madonna’nın bu özel sayıda kitle kültürüne uygun olarak, sadece kültür endüstrisi sistem kuralları, doğrultusunda verildiğinin ortaya çıkartılmasıdır. Çalışmada, sistemin karşısında yer alan bir ikonun da sistem içerisinde kitle kültürü ürününe dönüşümünün göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle ortaya konulması hedeflenmiştir.

Keywords

Abstract

Today, popular culture and mass culture concepts are used interchangeably. However, both are different concepts. Popular culture has been transformed over time. Mass media has also influenced popular culture, which is a product of daily life. In this study, after describing the popular culture and mass culture definitions made by the researchers, the fine line between these two concepts will be determined. . The article attempts to reveal the transformation of popular culture over time. Madonna, which is considered as one of the most important icons in popular culture history, has become an icon that commodifies itself by evaluating market rules well. In fact, what Madonna wants is to exaggerate the social rhetoric that sees women as a sexual commodity and evaluates them only with the "body". However, this situation has been transformed over time through the presentation of mass media. Comic book "Rock’s Roll Comics: Madonna" appears as one of the mass media that this transformation is seen. Images about how Madonna has become a pop icon with her voice, appearance and style in the comic book, which includes how Madonna has turned to music since childhood and what she has experienced along with her music career. In the study, visuals in the comics were analyzed by semiotic method. The aim of the study is to reveal that Madonna, which is the popular culture icon, is given only in accordance with the culture industry system rules in accordance with this special number of mass culture. In the study, it is aimed to reveal the transformation of an icon opposite the system to the mass culture product within the system by semiotic analysis method.

Keywords