POPÜLER KÜLTÜR İKONU OLARAK MADONNA
MADONNA AS A POPULAR CULTURE ICON

Author : Özge GÜRSOY ATAR
Number of pages : 505-532

Abstract

Günümüzde popüler kültür ve kitle kültürü kavramları birbirinin yerine kullanılmaktadır. Ancak ikisi de birbirinden farklı kavramlardır. Popüler kültür zaman içerisinde dönüşüme uğramıştır. Gündelik yaşamın bir ürünü olan popüler kültüre kitle iletişim araçları da etki etmiştir. Bu çalışmada popüler kültür ve kitle kültürün araştırmacılar tarafından yapılan tanımlamalarına yer verildikten sonra bu iki kavram arasındaki ince çizgi belirlenecektir. Makalede popüler kültürün zaman içerisinde geçirdiği dönüşüm ortaya konulmaya çalışılmıştır. Popüler kültür tarihinin en önemli ikonlardan biri sayılan Madonna, piyasa kurallarını iyi şekilde değerlendirerek kendisini metalaştıran bir ikon olmuştur. Madonna’nın istediği aslında, kadını cinsel bir meta olarak gören ve sadece “beden” ile değerlendiren toplumsal söylemleri abartılı bir biçimde sunarak karşı çıkmaktır. Ancak kitle iletişim araçlarının sunumu aracılığıyla bu durum zaman içerisinde dönüşüme uğramıştır. “Rock’n Roll Comics: Madonna” çizgi romanı da bu dönüşümün görüldüğü kitle iletişim araçlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Madonna’nın, çocukluğundan itibaren, müziğe nasıl yöneldiğine ve müzik kariyeri ile birlikte neler yaşadığına yer veren çizgi romanda Madonna’nın sesi, görünüşü ve tarzıyla nasıl pop ikonu haline geldiğine ilişkin imgeler yar almaktadır. Çalışmada göstergebilimsel yöntem ile çizgi romandaki görseller incelenmiştir. Çalışmanın amacı popüler kültür ikonu olarak karşımıza çıkan Madonna’nın bu özel sayıda kitle kültürüne uygun olarak, sadece kültür endüstrisi sistem kuralları, doğrultusunda verildiğinin ortaya çıkartılmasıdır. Çalışmada, sistemin karşısında yer alan bir ikonun da sistem içerisinde kitle kültürü ürününe dönüşümünün göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle ortaya konulması hedeflenmiştir.

Keywords

Popüler Kültür, Kitle Kültürü, Müzik, Madonna, Göstergebilim

Read: 41

Download: 21