POPÜLER KÜLTÜR İKONU OLARAK MADONNA

Author :  

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 81
Language : Türkçe
Konu : İletişim Araştırmaları
Number of pages: 505-532
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde popüler kültür ve kitle kültürü kavramları birbirinin yerine kullanılmaktadır. Ancak ikisi de birbirinden farklı kavramlardır. Popüler kültür zaman içerisinde dönüşüme uğramıştır. Gündelik yaşamın bir ürünü olan popüler kültüre kitle iletişim araçları da etki etmiştir. Bu çalışmada popüler kültür ve kitle kültürün araştırmacılar tarafından yapılan tanımlamalarına yer verildikten sonra bu iki kavram arasındaki ince çizgi belirlenecektir. Makalede popüler kültürün zaman içerisinde geçirdiği dönüşüm ortaya konulmaya çalışılmıştır. Popüler kültür tarihinin en önemli ikonlardan biri sayılan Madonna, piyasa kurallarını iyi şekilde değerlendirerek kendisini metalaştıran bir ikon olmuştur. Madonna’nın istediği aslında, kadını cinsel bir meta olarak gören ve sadece “beden” ile değerlendiren toplumsal söylemleri abartılı bir biçimde sunarak karşı çıkmaktır. Ancak kitle iletişim araçlarının sunumu aracılığıyla bu durum zaman içerisinde dönüşüme uğramıştır. “Rock’n Roll Comics: Madonna” çizgi romanı da bu dönüşümün görüldüğü kitle iletişim araçlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Madonna’nın, çocukluğundan itibaren, müziğe nasıl yöneldiğine ve müzik kariyeri ile birlikte neler yaşadığına yer veren çizgi romanda Madonna’nın sesi, görünüşü ve tarzıyla nasıl pop ikonu haline geldiğine ilişkin imgeler yar almaktadır. Çalışmada göstergebilimsel yöntem ile çizgi romandaki görseller incelenmiştir. Çalışmanın amacı popüler kültür ikonu olarak karşımıza çıkan Madonna’nın bu özel sayıda kitle kültürüne uygun olarak, sadece kültür endüstrisi sistem kuralları, doğrultusunda verildiğinin ortaya çıkartılmasıdır. Çalışmada, sistemin karşısında yer alan bir ikonun da sistem içerisinde kitle kültürü ürününe dönüşümünün göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle ortaya konulması hedeflenmiştir.

Keywords

Abstract

Today, popular culture and mass culture concepts are used interchangeably. However, both are different concepts. Popular culture has been transformed over time. Mass media has also influenced popular culture, which is a product of daily life. In this study, after describing the popular culture and mass culture definitions made by the researchers, the fine line between these two concepts will be determined. . The article attempts to reveal the transformation of popular culture over time. Madonna, which is considered as one of the most important icons in popular culture history, has become an icon that commodifies itself by evaluating market rules well. In fact, what Madonna wants is to exaggerate the social rhetoric that sees women as a sexual commodity and evaluates them only with the "body". However, this situation has been transformed over time through the presentation of mass media. Comic book "Rock’s Roll Comics: Madonna" appears as one of the mass media that this transformation is seen. Images about how Madonna has become a pop icon with her voice, appearance and style in the comic book, which includes how Madonna has turned to music since childhood and what she has experienced along with her music career. In the study, visuals in the comics were analyzed by semiotic method. The aim of the study is to reveal that Madonna, which is the popular culture icon, is given only in accordance with the culture industry system rules in accordance with this special number of mass culture. In the study, it is aimed to reveal the transformation of an icon opposite the system to the mass culture product within the system by semiotic analysis method.

Keywords


 • Adorno, T. W. (2011). Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi. Çev: Nihat Ülner, Mustafa Tüzel, Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Adorno, T. W. (2009). Minima Moralia. İstanbul: Metis Yayınevi.

 • Adorno, T. W. (2001). The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture. Ed. by J. M. and Bernstein, London and New York: Routledge.

 • Adorno, T. W. And Horkheimer, M. (2010). Aydınlanmanın Diyalektiği. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

 • Aristoteles. (1987). Poetika. Çev. İsmail Tunalı, İstanbul: Remzi Kitabevi.

 • Aydoğan, F. (2004). Popüler Kültür ve Popüler Müzik. Medya ve Popüler Kültür Üzerine Yazılar (Düşlerimizi Artık Televizyon Kuruyor). İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri.

 • Benjamin, W. (1993). Pasajlar. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Berger, A. A. (2012). Kültür Eleştirisi: Kültürel Kavramlara Giriş. İstanbul: Pinhan Yayınevi.

 • Barkın, O. ve Özkartal, M. (2018). Göstergebilimsel Çözümleme Yöntemiyle Kadına Yönelik Şiddet Afişlerinde Anlam Aktarımı Sorunu. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, TÜBAD. Cilt 3, Sayı 2, Aralık.

 • Can, H. (2006). Aristoteles’te Katharsis Kavramı. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi).

 • Dellaloğlu, B. F., Soykan, Ö. N. ve Keskin, F. (2003). Bir Giriş - Adorno Yüz Yaşında, Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe Dergisi. Sayı: 36, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Gans, H. J. (2007). Popüler Kültür ve Yüksek Kültür. Çev: Emine Onaran İncirlioğlu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Hobsbawm, E. (2008). Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991 Aşırılıklar Çağı. İstanbul: Everest Yayınları.

 • İnal, A. Tabloid Habercilik. http://ilefarsiv.com/etik/wp-content/uploads/ayse-inal-tabloid- habercilik.pdf, Ankara, 2010, 163-178, Erişim tarihi: 09.06.2016.

 • Kuyucu, M. (2016). Theodor W. Adorno’nun Perspektifinden Popüler Türk Müziğinde Standartlaşma Sorunsalı. TRT Akademi Eğlence Endüstrisi Sayısı. Sayı: 1, Ocak.

 • Loren, T. (1990). Rock ‘N’ Roll Comics: Madonna. Illustrators: Greg Fox, Mary Kelleher. San Diego- California: Revolutionary Comics publishing, November.

 • McLuhan, M. (2013). Gutenberg Galaksisi “Tipografik İnsanın Oluşumu”. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Mutlu, E. (2004). İletişim Sözlüğü. İstanbul: Ayraç Kitabevi.

 • Oktay, A. (1994). Türkiye’de Popüler Kültür. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Oskay, Ü. (1982). Müzik ve Yabancılaşma. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

 • Oskay, Ü. (2008). Popüler Kültürün Toplumsal Ortamı ve İdeolojik İşlevleri Üzerine. Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Oskay, Ü. (2000). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri. İstanbul: Der Yayınları.

 • Oskay, Ü. (2005). İletişimin ABC’si. İstanbul: Der Yayınları.

 • Öztürk, M. (2005). Pelikülden Dijital Teknolojiye Film Sanatı. (Ders notu olarak hazırlanmış makale).

 • Parsa, S. and Parsa, A. F. (2012). Göstergebilim Çözümlemeleri. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.

 • Sparks C. and Tulloch J. (2000). Tabloid Tales: Global Debates Over Media Standards. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishing.

 • Tanilli, S. (2006). Uygarlık Tarihi. İstanbul: Alkım Yayınevi.

 • Türkoğlu, N. (2007). Toplumsal İletişim: İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara - Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar. İstanbul: Kalemus Yayınları.

 • Wicke, P. (2006). Mozart’tan Madonna’ya Popüler Müziğin Bir Kültür Tarihi. Çev: Serpil Dalaman, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics