MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ ANNELERİN VE ÇOCUKLARININ EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 84
Number of pages: 1-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemizde her yıl tarımda çalışacak işçiler aileleri ile birlikte dönemlik olarak göç etmektedir. Göç eden ailelerin okul çağında olan çocukları okula geç başlamakta, erken ayrılmak zorunda kalmaktadır. Bu durum çocukların eğitiminde aksamalara neden olmakta, çalışmak için mevsimlik göç eden çocukların eğitimden istenilen düzeyde yararlanamamaktadır. Göç eden çocukların eğitiminde ailenin sorumluluğu, özellikle annelerin sorumluluğu önemlidir. Çocuğun eğitimine önem veren ailelerde çocukların daha başarılı olduğu bilinmektedir. Yapılan sınavlarda eğitimli annelerin çocuklarının daha başarılı olduğu ortaya konulmuştur. Çocuğun eğitiminde öncelikle annelerin rolü önemlidir. Okullarda sadece çocukların eğitimi değil özellikle annelerin eğitimi içinde çalışmaların yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Okullar sadece çocuklara değil ailelere de açılmalı, onlara okuma yazma eğitiminden başlayarak, sağlık, tarım, beslenme konusunda eğitimler verilmelidir. Bu çalışmanın amacı öğretmen görüşlerine göre mevsimlik tarım işçisi anne ve çocuklarının eğitime ilişkin problemlerini ortaya koymak, çözüm önerileri geliştirmektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına uygun yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı uzman değerlendirmesi sonucu oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formlarıdır. Araştırmaya verileri mevsimlik göçün yoğun olduğu Güneydoğu Anadolu’da bir ilçedeki ilk ve orta okullar ile Mesleki Eğitim Merkezinde çalışmış veya çalışan 11 öğretmen dahil edilmiştir. Araştırmada mevsimlik tarım işçisi ailelerin, annelerin eğitimi konusunda çalışmalara yer verilmediği, özellikle annelerin okula gelmesinde sıkıntılar bulunduğu, okula geç başlayan erken ayrılan çocuklar için destek eğitimlerinin yetersiz olduğu, onların eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaların istenilen düzeyde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The workers who will work in agriculture every year in our country migrate periodically with their families. School-age children of immigrant families start school late and have to leave early. This situation causes disruptions in the education of children. Education of children who migrate seasonally to work is not at the desired level. The responsibility of the family, especially the responsibility of the mothers, is important in the education of migrant children. It is known that children are more successful in families who care about the education of children. It was revealed in the exams that the children of educated mothers were more successful. The role of mothers is important in the education of the child. There is a need for studies not only for the education of children but also for the education of mothers. Education should be given not only to children but also in families. Starting from literacy education, families should be provided with education on health, agriculture and nutrition. The aim of this study is to reveal the educational problems of seasonal agricultural workers mothers and their children and to develop solutions according to the opinions of the teachers. The research was carried out in accordance with the case study, one of the qualitative research methods. In the research, the data collection tool is semi-structured interview forms created as a result of expert evaluation. The study included 11 primary and secondary schools in a district in Southeastern Anatolia, where seasonal migration was intense, and 11 teachers who worked or worked in the Vocational Training Center. In the study, it was concluded that seasonal agricultural worker families do not include studies on the education of mothers, there are difficulties in the mothers' coming to school, support education is insufficient for the children who leave school late, and the studies about their education are not at the desired level.

Keywords