COVİD-19 SÜRECİNDE UZAKTAN YÜRÜTÜLEN MÜZİK ÖĞRETİMİ UYGULAMALARININ 8-15 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARINDAKİ YANSIMALARI ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 81
Number of pages: 289-308
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Covid-19 salgını sebebiyle sosyal izolasyon sürecinde çocuklara verilen uzaktan müzik eğitiminin, öğrenme durumlarını ve süreçlerini nasıl etkilediğini anlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma bir genelleme çalışması olmayıp, nitel araştırma geleneğine bağlı bir durum çalışması olarak yapılmıştır. Çalışmanın odaklandığı temel konu, genel olarak ''Covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitimle yürütülen müzik dersleri, çocukların öğrenme süreçlerini nasıl etkilemektedir?'' sorusu ile oluşturulmuştur. Bu soruya cevap bulmak amacıyla, Kayseri T.C. M.E.B. Özel Katre Müzik Kursu bünyesinde uzaktan eğitim alan 8-15 yaş grubu çocuklar çalışmaya dahil edilmiş ve bu öğrencilerin süreç içindeki tutumları, gözlem notları ve öğrenci günlükleri ile takip edilmiştir. Öğrencilerden elde edilen bu veri setine ilave olarak, çocuk gelişimi ve pedagojisi alanında uzman kişilerin görüşlerine başvurulmuştur. Çalışmanın analiz kısmında, elde edilen tüm verilerin çözümlenmesi tematik ve renkli kodlamalarla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan kodlamaların tematik analizinin güvenilirliğini artırmak ve iç-geçerlilik sağlamak için üç uzman meslektaş çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya ek bilgi sağlamak amacıyla nitel çalışmaların açık uçlu soru tipine ilave olarak bu çalışmada uzaktan eğitim modeliyle piyano dersi alan yirmi öğrenciye dersler sırasındaki tecrübelerini ve verilen eğitimin verimliliğini anlamaya yönelik 5 ölçekli 10 soruluk Likert tipi bir anket uygulanmıştır. Araştırma sürecinde elde edilen bulgularla, uzaktan eğitim modeliyle uygulanan müzik derslerinde kesintisiz ve verimli bir süreç sağlanabilmesi için belirli teknolojik aletler ve yüksek hızlı internet altyapısı gerekmektedir. Bu doğrultuda, çocuğun sosyal izolasyon sürecinde düzenli olarak almış olduğu müzik eğitimiyle ortaya çıkan çoklu kazanımların günlük yaşantısını olumlu etkilediği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

This study is done due to understand and describe the effects of on-line music lessons, levels of learning and lecturing sessions during the period of Covid-19's social ısolations. Though it is not a general study of its concept; it's related to a qualitative search on traditional studies. The main subject where this work focuses on, is the question that how does this Covid-19 pandemic effect the students' on-line lessons and levels of learning. In order to find an answer to that question, the students aged 8-15, taking on-line lessons from Kayseri (National Education Ministry) Katre Music School, were included to this study and monitored and watched for their attitudes during the period, within the research notes and students' diaries. In addition to those data sets (notes) taken from the students, some advices, about child development and pedagogy, were also obtained from the consultants and (or) supervisors. When at the part of analyzing of the study, all the obtained datas' analysis were realized by thematic and colored (coloured) codings. To increase the reliability and the validity of the codings that used through the research, 3 colleagues of specialist were also included to the study. To obtain additional knowledge to the study subjoining the open-ended question (quest) types of nitel works, a 10 questioned survey of 5 point Likert scale was used to figure out the efficiency of the education and also the experiences of the 20 students who took piano lessons via the on-line education modeling. Within the conclusions of findings during the research period, it was seen that, to achieve an efficient and uninterrupted process using the on-line education modeling in music lessons, some specific technological devices and high speed internet infrastructures are needed. In this direction, it was concluded as; by taking regular musical education, the multiple earnings positively affected the student's daily life through this isolation time.

Keywords