COVİD-19 SÜRECİNDE UZAKTAN YÜRÜTÜLEN MÜZİK ÖĞRETİMİ UYGULAMALARININ 8-15 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARINDAKİ YANSIMALARI ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 81
Yayımlanma Tarihi: 2020-09-15 13:47:06.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 289-308
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Covid-19 salgını sebebiyle sosyal izolasyon sürecinde çocuklara verilen uzaktan müzik eğitiminin, öğrenme durumlarını ve süreçlerini nasıl etkilediğini anlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma bir genelleme çalışması olmayıp, nitel araştırma geleneğine bağlı bir durum çalışması olarak yapılmıştır. Çalışmanın odaklandığı temel konu, genel olarak ''Covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitimle yürütülen müzik dersleri, çocukların öğrenme süreçlerini nasıl etkilemektedir?'' sorusu ile oluşturulmuştur. Bu soruya cevap bulmak amacıyla, Kayseri T.C. M.E.B. Özel Katre Müzik Kursu bünyesinde uzaktan eğitim alan 8-15 yaş grubu çocuklar çalışmaya dahil edilmiş ve bu öğrencilerin süreç içindeki tutumları, gözlem notları ve öğrenci günlükleri ile takip edilmiştir. Öğrencilerden elde edilen bu veri setine ilave olarak, çocuk gelişimi ve pedagojisi alanında uzman kişilerin görüşlerine başvurulmuştur. Çalışmanın analiz kısmında, elde edilen tüm verilerin çözümlenmesi tematik ve renkli kodlamalarla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan kodlamaların tematik analizinin güvenilirliğini artırmak ve iç-geçerlilik sağlamak için üç uzman meslektaş çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya ek bilgi sağlamak amacıyla nitel çalışmaların açık uçlu soru tipine ilave olarak bu çalışmada uzaktan eğitim modeliyle piyano dersi alan yirmi öğrenciye dersler sırasındaki tecrübelerini ve verilen eğitimin verimliliğini anlamaya yönelik 5 ölçekli 10 soruluk Likert tipi bir anket uygulanmıştır. Araştırma sürecinde elde edilen bulgularla, uzaktan eğitim modeliyle uygulanan müzik derslerinde kesintisiz ve verimli bir süreç sağlanabilmesi için belirli teknolojik aletler ve yüksek hızlı internet altyapısı gerekmektedir. Bu doğrultuda, çocuğun sosyal izolasyon sürecinde düzenli olarak almış olduğu müzik eğitimiyle ortaya çıkan çoklu kazanımların günlük yaşantısını olumlu etkilediği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

This study is done due to understand and describe the effects of on-line music lessons, levels of learning and lecturing sessions during the period of Covid-19's social ısolations. Though it is not a general study of its concept; it's related to a qualitative search on traditional studies. The main subject where this work focuses on, is the question that how does this Covid-19 pandemic effect the students' on-line lessons and levels of learning. In order to find an answer to that question, the students aged 8-15, taking on-line lessons from Kayseri (National Education Ministry) Katre Music School, were included to this study and monitored and watched for their attitudes during the period, within the research notes and students' diaries. In addition to those data sets (notes) taken from the students, some advices, about child development and pedagogy, were also obtained from the consultants and (or) supervisors. When at the part of analyzing of the study, all the obtained datas' analysis were realized by thematic and colored (coloured) codings. To increase the reliability and the validity of the codings that used through the research, 3 colleagues of specialist were also included to the study. To obtain additional knowledge to the study subjoining the open-ended question (quest) types of nitel works, a 10 questioned survey of 5 point Likert scale was used to figure out the efficiency of the education and also the experiences of the 20 students who took piano lessons via the on-line education modeling. Within the conclusions of findings during the research period, it was seen that, to achieve an efficient and uninterrupted process using the on-line education modeling in music lessons, some specific technological devices and high speed internet infrastructures are needed. In this direction, it was concluded as; by taking regular musical education, the multiple earnings positively affected the student's daily life through this isolation time.

Keywords


 • Akkuş, Ü. (2007). Müziğin insan sağlığı üzerindeki yeri ve önemi. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(1), 98-103.

 • Akyürek, G. (2017). Disleksi çocuklarda bilişsel terapinin yürütücü görevler ve aktivite rutinlerine etkisi, [Yayımlanmış Doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

 • Altınölçek, H., 2005. öğrencilerin psikolojik sorunlarını gidermede müziğin terapik etkileri. Bildiri, I. Müzik Öğretmenleri Ulusal Sempozyumu, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, İstanbul. 2-3

 • Arbuckle, F. G. (2018). Loneliness: A global pandemic. health progress. July-August, 15-19.

 • Bailey, J. (2020). Closing schools to slow a pandemic. educational next. Retrieved from https://www.educationnext.org/closing-schools-to-slow-a-pandemic-coronavirus-covid-19public-health/#, Erişim zamanı: 03 Haziran 2020 saat 11:00

 • Beetlestone, F. (1998). Creative Children, Imaginative Teaching. Buckingham: Open University Press.

 • Bilen, S. Özevin, B., & Canakay, E. U. (2011). Orff destekli etkinliklerle müzik eğitimi, (2. Baskı), Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları.

 • Bilişim ve teknoloji, (http://www.teknolojide.com/bilisim-teknolojilerinedir_3254.aspx), Erişim zamanı: 03 Haziran 2020 saat 13:00

 • Boelen, P. A., & Spuij, M. (2013). Symptoms of post-traumatic stress disorder in bereaved children and adolescents: Factor structure and correlates. Journal of abnormal child psychology, 41(7), 1097-1108.

 • Campbell, D. (2002). Mozart Etkisi. Kuraldışı Yayıncılık, İstanbul

 • Craft, A. (2003). Creative thinking in the early years of education. Early Years: An International Journal of Research and Development, 23(2), 143-154.

 • Çalık Çetin G. (2007) Etkinliklerle Müzik Öğretimi (3. Baskı) Ankara, Kök yayıncılık

 • Çetin, C. , & Anuk, Ö. , (2020) Covıd-19 Pandemi Sürecinde yalnızlık Ve Psikolojik Dayanıklılık: Bir Kamu Üniversitesi Öğrencileri Örneklemi, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt 7 sayı 5 yıl, s 170-189

 • De Jong Gierueld, J., Van Tilburg, T. & Dvkstra P. A. (2006). Loneliness and social isolation. In: D.Perlman and A.Vangelisti (Eds.), Cambridge handbook of personal relationships (pp.485500). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

 • Demirova, G. (2008) Piyano Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Dikkat Toplama Yetisine Etkisi [Yayımlanmış Doktora Tezi] Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • Duman, B., & Yakar, A. (2017). Öğretime yönelik duyuşsal farkındalık ölçeği. Cumhuriyet International Journal of Education, 6(1), 200-229.

 • Eriç, M. (1998). Kültür ve Yaratıcılık. İstanbul: Kazancı Yayınları.

 • Gable Robert K. & WOLF Marian B. , (1993) Instrument Develpoment in the Affective Domain: Measuring Attitudes and Values in Corporateand School Setting, (2nd Edition), Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London.

 • Gardner, H. (1993). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. A Subsidiary of Perseus Books, L.L.C. U.S.A. (Tenth-anniversary edition).

 • Gençel, Ö. 2006 Müzikle tedavi. Kastamonu dergisi, 14 (2), 697-706.

 • Grebene, B. (1978) Müzikle Tedavi Ankara: Güven Kitabevi Yayınları.

 • İşman. A. , (2008), Uzaktan Eğitim. (3. Baskı) Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 • Karaçay, B. (2010). Müzik ve beyin. TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Temmuz 2010 Yıl 43 Sayı, 512.

 • Karakelle, S., & Demirtaş, H. O. (2013) Piyano eğitiminde pedagojik yaklaşımlar. (1. Baskı) Ankara: Pegem Akademi.

 • Kaya, Z. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. (2. Baskı) Ankara: Pegem yayıncılık

 • Kayıhan, K , Tönük, S . (2011). Sürdürülebilirlik Bilincinin İnşa Edileceği Binalar Olma Yönü ile Temel Eğitim Okulları . Politeknik Dergisi , 14 (2) , 163-171 .

 • Kayılı, G., & Arı, R. (2011) Examination of the Effects of the Montessori Method on Preschool Children’s Readiness to Primary Education, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimler Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) • Autumn • 2104-2109 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

 • Kıral, G., Mavruk, C. & Kıral, E. (2019). Fiziksel Yetersizlik, Umutsuzluk, Parasal Problem ve Sosyal Sermayenin Yalnızlık Hissi Üzerine Etkisi.Cilt:14, Sayı:20 International Journal of Society Researches ISSN:2528-9527 E-ISSN: 2528-9535.

 • Köksal, S. M. (2006) Kavram öğretimi ve çoklu zekâ teorisi, cilt:14 no:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 473-480.

 • Levendoğlu, N. O. (2004) Teknoloji destekli çağda müzik eğitimi 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta.

 • Lieberman, A. F., Chu, A., Van Horn, P., & Harris, W. W. (2011). Trauma in early childhood: Empirical evidence and clinical implications. Development and Psychopathology, 23(2), 397-410.

 • Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı, http://www.eba.gov.tr/ Erişim 03Haziran 2020 saat 13:50.

 • Otacıoğlu, S. G. (2008). Okul öncesi çocuk merkezli öğrenme ve müzik stratejileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 157-171.

 • Öztürk Demir, E., Kuru, G, Demir Yıldız, C. (2020). Covıd-19 Pandemi günlerinde anneler ne düşünür çocuklar ne ister? Anne ve çocuklarının pandemi algısı. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7 (5), 204-220

 • Rook, K. S. (1984). Research On Social Support, Loneliness, and Social Isolation: Toward An Integration. Review of Personality & Social Psychology.5, 239-264.

 • Sağer, T., Eden ve A., Şallıel, O. (2014). Müzik eğitiminde uzaktan eğitim ve orkestra uygulamaları. İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 4 (9) , 69-79

 • Scheeringa, M. S., Zeanah, C. H., & Cohen, J. A. (2011). PTSD in children and adolescents: toward an empirically based algorithm a. Depression and anxiety, 28(9), 770-782.

 • Skype Limited. (2011). Skype Connect Troubleshooting Guide.

 • Sternberg, R.J., Lubart, T.I. (1995). Defying The Crowd: Cultivating Creativity in a Culture of Conformity. New York: Free Press.

 • Şahan Aktan, B. , Önder, A. , (2018) Okul Öncesi Dönemde Psikolojik Dayanıklılık, Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi , Cilt 4, Sayı 2, 20-30

 • T.C. İçişleri Bakanlığı. (2020). Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Pazar/Satış Yerleri İle İlgili Ek Genelge. https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-salgini-ile-mucadele-kapsaminda-pazarsatis-yerleri-ile-ilgili-ek-genelge , Erişim 11 Mayıs 2020 saat 14:00

 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020). COVID-19 - Yeni Koronavirüs Hastalığı Güncel Durum. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/ Erişim 2 Mayıs 2020 saat 13:00

 • Torun, Ş. (2016) Osmangazi Tıp Dergisi, (özel sayı 1): 66-70 Toward an empirically based algorithm. Depression and anxiety, 28(9), 770-782.

 • Türkiye Çocuk Ve Genç Psikiyatrisi Derneği Covıd-19 (Korona) Virüs Salgını Sırasında Aile, Çocuk Ve Ergenlere Yönelik Psikososyal Ve Ruhsal Destek Rehberi https://www.ankara.edu.tr/wpcontent/uploads/sites/6/2020/03/cogepdercovid-19rehberi30mart2020.pdf.pdf Erişim 21 Haziran 2020 saat 13:00

 • Türkiye Psikiyatri Derneği (2020) https://www.psikiyatri.org.tr/menu/161/cov%C4%B1d-19-ve-ruh- sagligi Erişim 21 Haziran 2020 saat 12:00

 • Uçan, A. (1994). Müzik Eğitimi. Temel Kavramlar – İlkeler – Yaklaşımlar. (2. Baskı) Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

 • Uçan, Ali (1996). İnsan ve Müzik İnsan ve Sanat Eğitimi. (2. Basım) Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

 • Ulutaş, İ. , Ersoy, Ö (2004) Okul Öncesi Dönemde Sanat Eğitimi Cilt:12 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 1-

 • Unıcef (2020). COVID-19 Ebeveyni Olmak, COVID-19 Hakkında Konuşmak. https://868b1700-4f92-4143- a9e14d615770397f.filesusr.com/ugd/d13cc0_2da2137f5a394f77a9686aa13be024b7.pdf

 • Watkins, R., Leigh, D., & Triner, D. (2004). Assessing readiness for e‐learning. Performance Improvement Quarterly, 17(4), 66-79.

 • Wegerif, R. (2007). Teaching thinking: Metaphors and taxonomies. Dialogic Education and Technology: Expanding the Space of Learning, 125-157.

 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (11. Baskı) Ankara: Seçkin yayıncılık

 • Zavaleta, D., Samuel, K. & China, M. (2014). Social Isolation: A conceptual and Measurement Proposal, OPHI Working Paper No. 67, Oxford. Kişisel Görüşmeler: Esra Yıkıcı, Kişisel görüşme, 10 Haziran 2020, Kayseri Tuğçe Kaman Aslan, 18 Nisan 2020, İstanbul, Telefon irtibatı Deniz Kömek, 25 Nisan 2020, Kayseri, Telefon irtibatı

                                                                                                    
 • Article Statistics