BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRME OLGUSU ÇERÇEVESİNDE ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ VE ÜNİVERSİTELİ GENÇLERDE BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRMENİN PANDEMİ DÖNEMİNDE ARTAN ÖNEMİ

Author:

Number of pages: 629-649
Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 81

Abstract

Pandeminin yaşandığı günümüz toplumunda, stresi önleyici etkisi nedeniyle boş zamanları değerlendirme faaliyetlerinin önemi artmaktadır. Açık havada yapılan boş zaman değerlendirme faaliyetleri karantina döneminde sınırlandırılmış olmaktadır. Bu süreçte fiziksel hareketliliğin devamı da kapalı ortamlarla sınırlandırıldığından stres atma fırsatları da kısıtlı olmaktadır.

Kampüse düzenli gidiş gelişleriyle belli düzeyde fiziksel hareketliliğe sahip olan üniversite gençleri pandemi döneminde kampüse gitmekten uzak kalmıştır. Kampüste boş zaman değerlendirme faaliyetlerinin birçoğuna erişim imkânı olan gençler pandemiyle birlikte bu imkânlardan yeterince yararlanamamaktadırlar. Alan yazında Türkiye’de yapılan çalışmalarda, salgın hastalık gibi toplumsal kriz dönemlerinde ve küresel etkileri olan pandemi süreçlerinde gençlerin boş zamanlarına dair değerlendirmelere rastlanılmamıştır. Bu çalışma literatürdeki bu açığı bir nebze olsun giderebilme çabasının bir ürünüdür.

Bu araştırma literatür taraması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Literatürden elde edilen bilgiler ışığında boş zaman değerlendirme olgusu çerçevesinde üniversiteli gençliğin boş zaman değerlendirme durumları değerlendirilmiş, son dönemde yaşanılan koronavirüs pandemisinin boş zamanda yaptığı değişimle birlikte gençlik ve boş zaman değerlendirme olgusu üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Bu çalışmada gençlerin boş zaman kullanımına dair durumları ele alınırken, boş zamanı değerlendirmek için gençler tarafından en çok yapılan faaliyetler, gençlerin boş zaman değerlendirmeye dair tutumları ve boş zaman değerlendirme konusunda gençlerin önlerindeki engeller üzerinde durulmuştur. Ayrıca karantina döneminin gençlerin boş zamanında meydana getirdiği artışa ve özellikle ailelerin gençleri boş zaman değerlendirmeye yönelik yönlendirmelerinin gerekliliğine dikkat çekilmiştir.

Bu araştırmanın amacı, literatürden edinilen bilgiler çerçevesinde üniversite gençliğinin boş zamanı değerlendirme durumlarına ve buna dair karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek, boş zaman değerlendirmenin salgın hastalık döneminde artan önemine işaret etmek ve gençlerin daha sağlıklı bir toplumsallaşma ve kişilik gelişimine ulaşabilmeleri için öneriler getirebilmektir.

Bu çalışmada toplu ölümlere neden olan salgın hastalıklar, etkilediği bireyler açısından dezavantajlı olmaya yol açan toplumsal bir olgu olarak değerlendirilmiştir. Pandemi sürecinde karantina uygulaması nedeniyle sosyolojik olarak aile içi (dolayısıyla grup içi) etkileşimlerin arttığı buna rağmen diğer toplumsal ilişkilerin kısıtlanarak gruplar arası etkileşimin azaldığı bir sürece tanıklık edilmekte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak karantina sürecinde gençlerin boş zamanlarının artmasından hareketle, boş zaman değerlendirme faaliyetlerinin aktif olmaktan çok pasif; grupla olmaktan çok tek başına; kentlerde özellikle çok katlı apartmanlarda yaşayanlarda açık havadan ziyade kapalı ortamlarda yapılan faaliyetler olarak bir dönüşüm geçirdiğine ulaşılmıştır. Karantinada bulunulan süreç boyunca boş zamanı verimli değerlendirmenin önemi konusunda gençleri, ailelerini, eğitimcileri ve toplumu bilinçlendirmeye yönelik yapılacak farkındalık artırma çalışmalarına ihtiyaç bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Çalışmanın gençlere, topluma ve sosyal politika yapıcılara karantina döneminde boş zaman değerlendirmenin önemi konusunda farkındalık oluşturarak katkı sunması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Due to its preventive effect on stress, the importance of recreational activities has increased in today’s society that pandemic has been experienced. Outdoor recreational activities are limited during the quarantine period. Opportunities to relieve stress are also limited because the continuation of physical activity is restricted in closed areas.

University students having physical activity at a certain level through their regular going to campus and coming from there cannot go to campus during this pandemic term. The youth who have the opportunity to reach many of recreational activities in campus are not be able to benefit from these opportunities sufficiently because of pandemic. In the literature among the studies in Turkey, there is no evaluation about the recreational activities of the youth during social crisis terms like pandemic and pandemic processes having global effects. This study is the product of effort that provides removing this gap in the literature to some extent.

This research is carried out via literature survey. In the light of data acquired from the literature, the recreational situations of university students are evaluated within the scope of recreational activities fact and some evaluations are made on the fact of recreational activities and on the change in recreational activities due to Coronavirus pandemic at last period.

 In this study the recreational situations of the youth are discussed and the most popular activities for recreation among the youth, their attitude to these recreational activities and the obstacles in the way of them about this topic are evaluated. In addition, it is remarked that the quarantine period has increased their spare time and especially the families must guide them for recreation.

Within the scope of information obtained from the literature the aim of this study is to draw attention to the recreational situations of university students and the problems they face in this topic, to indicate the rising importance of recreation during pandemic term and to bring forward some proposals which will provide them to reach a healthier socialization and personality development.

In this study, epidemics triggering holocaust are evaluated as a social fact causing being disadvantageous from the aspect of individuals affected. It is found that during the process of pandemic intra-family (consequently intra-group) interaction has increased sociologically whereas other social relations are limited and intergroup interaction has decreased. As a result, starting from this rise in the recreational activities of university students during quarantine process, it is obtained that recreational activities have undergone a transformation as activities that are generally passive and individual rather than being active and in group and carried out in closed places rather than outdoors for these who live in cities especially living in apartment buildings. It is found out that there is a need for the studies which will create and raise awareness about the importance of recreation among students, their families, educators and society during all this time in quarantine.

It is aimed that this study will contribute to the youth, society and creators of social policy about the importance of recreation by creating an awareness related to the topic during the quarantine period.

 

Keywords