BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRME OLGUSU ÇERÇEVESİNDE ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ VE ÜNİVERSİTELİ GENÇLERDE BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRMENİN PANDEMİ DÖNEMİNDE ARTAN ÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 81
Yayımlanma Tarihi: 2020-09-16 10:49:36.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Hizmet-Sosyoloji
Number of pages: 629-649
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Pandeminin yaşandığı günümüz toplumunda, stresi önleyici etkisi nedeniyle boş zamanları değerlendirme faaliyetlerinin önemi artmaktadır. Açık havada yapılan boş zaman değerlendirme faaliyetleri karantina döneminde sınırlandırılmış olmaktadır. Bu süreçte fiziksel hareketliliğin devamı da kapalı ortamlarla sınırlandırıldığından stres atma fırsatları da kısıtlı olmaktadır.

Kampüse düzenli gidiş gelişleriyle belli düzeyde fiziksel hareketliliğe sahip olan üniversite gençleri pandemi döneminde kampüse gitmekten uzak kalmıştır. Kampüste boş zaman değerlendirme faaliyetlerinin birçoğuna erişim imkânı olan gençler pandemiyle birlikte bu imkânlardan yeterince yararlanamamaktadırlar. Alan yazında Türkiye’de yapılan çalışmalarda, salgın hastalık gibi toplumsal kriz dönemlerinde ve küresel etkileri olan pandemi süreçlerinde gençlerin boş zamanlarına dair değerlendirmelere rastlanılmamıştır. Bu çalışma literatürdeki bu açığı bir nebze olsun giderebilme çabasının bir ürünüdür.

Bu araştırma literatür taraması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Literatürden elde edilen bilgiler ışığında boş zaman değerlendirme olgusu çerçevesinde üniversiteli gençliğin boş zaman değerlendirme durumları değerlendirilmiş, son dönemde yaşanılan koronavirüs pandemisinin boş zamanda yaptığı değişimle birlikte gençlik ve boş zaman değerlendirme olgusu üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Bu çalışmada gençlerin boş zaman kullanımına dair durumları ele alınırken, boş zamanı değerlendirmek için gençler tarafından en çok yapılan faaliyetler, gençlerin boş zaman değerlendirmeye dair tutumları ve boş zaman değerlendirme konusunda gençlerin önlerindeki engeller üzerinde durulmuştur. Ayrıca karantina döneminin gençlerin boş zamanında meydana getirdiği artışa ve özellikle ailelerin gençleri boş zaman değerlendirmeye yönelik yönlendirmelerinin gerekliliğine dikkat çekilmiştir.

Bu araştırmanın amacı, literatürden edinilen bilgiler çerçevesinde üniversite gençliğinin boş zamanı değerlendirme durumlarına ve buna dair karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek, boş zaman değerlendirmenin salgın hastalık döneminde artan önemine işaret etmek ve gençlerin daha sağlıklı bir toplumsallaşma ve kişilik gelişimine ulaşabilmeleri için öneriler getirebilmektir.

Bu çalışmada toplu ölümlere neden olan salgın hastalıklar, etkilediği bireyler açısından dezavantajlı olmaya yol açan toplumsal bir olgu olarak değerlendirilmiştir. Pandemi sürecinde karantina uygulaması nedeniyle sosyolojik olarak aile içi (dolayısıyla grup içi) etkileşimlerin arttığı buna rağmen diğer toplumsal ilişkilerin kısıtlanarak gruplar arası etkileşimin azaldığı bir sürece tanıklık edilmekte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak karantina sürecinde gençlerin boş zamanlarının artmasından hareketle, boş zaman değerlendirme faaliyetlerinin aktif olmaktan çok pasif; grupla olmaktan çok tek başına; kentlerde özellikle çok katlı apartmanlarda yaşayanlarda açık havadan ziyade kapalı ortamlarda yapılan faaliyetler olarak bir dönüşüm geçirdiğine ulaşılmıştır. Karantinada bulunulan süreç boyunca boş zamanı verimli değerlendirmenin önemi konusunda gençleri, ailelerini, eğitimcileri ve toplumu bilinçlendirmeye yönelik yapılacak farkındalık artırma çalışmalarına ihtiyaç bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Çalışmanın gençlere, topluma ve sosyal politika yapıcılara karantina döneminde boş zaman değerlendirmenin önemi konusunda farkındalık oluşturarak katkı sunması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Due to its preventive effect on stress, the importance of recreational activities has increased in today’s society that pandemic has been experienced. Outdoor recreational activities are limited during the quarantine period. Opportunities to relieve stress are also limited because the continuation of physical activity is restricted in closed areas.

University students having physical activity at a certain level through their regular going to campus and coming from there cannot go to campus during this pandemic term. The youth who have the opportunity to reach many of recreational activities in campus are not be able to benefit from these opportunities sufficiently because of pandemic. In the literature among the studies in Turkey, there is no evaluation about the recreational activities of the youth during social crisis terms like pandemic and pandemic processes having global effects. This study is the product of effort that provides removing this gap in the literature to some extent.

This research is carried out via literature survey. In the light of data acquired from the literature, the recreational situations of university students are evaluated within the scope of recreational activities fact and some evaluations are made on the fact of recreational activities and on the change in recreational activities due to Coronavirus pandemic at last period.

 In this study the recreational situations of the youth are discussed and the most popular activities for recreation among the youth, their attitude to these recreational activities and the obstacles in the way of them about this topic are evaluated. In addition, it is remarked that the quarantine period has increased their spare time and especially the families must guide them for recreation.

Within the scope of information obtained from the literature the aim of this study is to draw attention to the recreational situations of university students and the problems they face in this topic, to indicate the rising importance of recreation during pandemic term and to bring forward some proposals which will provide them to reach a healthier socialization and personality development.

In this study, epidemics triggering holocaust are evaluated as a social fact causing being disadvantageous from the aspect of individuals affected. It is found that during the process of pandemic intra-family (consequently intra-group) interaction has increased sociologically whereas other social relations are limited and intergroup interaction has decreased. As a result, starting from this rise in the recreational activities of university students during quarantine process, it is obtained that recreational activities have undergone a transformation as activities that are generally passive and individual rather than being active and in group and carried out in closed places rather than outdoors for these who live in cities especially living in apartment buildings. It is found out that there is a need for the studies which will create and raise awareness about the importance of recreation among students, their families, educators and society during all this time in quarantine.

It is aimed that this study will contribute to the youth, society and creators of social policy about the importance of recreation by creating an awareness related to the topic during the quarantine period.

 

Keywords


 • Akgül, B.M. (2011). Farklı Kültürlerdeki Bireylerin Boş Zaman Aktivitelerine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi: Ankara- Londra Örneği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Gazi Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Akyürek, G., Kars, S. ve Bumin, G. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman İle İlişkili Tutum, Yönetim ve Memnuniyetlerinin İncelenmesi, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 112.

 • Akyüz, H. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.

 • Alay, S. (2000). Relationship Between Time Management and Academic Achievent Of Selected University Student, Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Altan, B. (2019). XIX. Yüzyıl Sonlarında Cizre’de Kolera Salgını ve Yol Açtığı Tahribat, Mukaddime, 10(1): 37-52.

 • Arat, T. ve Çalımlı, Y. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Tercihleri: Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği, Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 2: 77‐98.

 • Ardahan, F. ve Lapa, T. Y. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin Cinsiyete ve Gelire Göre İncelenmesi, Spor Bilimleri Dergisi, 21(4): 129-136.

 • Atalay, A., Akbulut, A.K. ve Yücel, A.S. (2013). Bireylerin Sosyal Algı ve Sosyalleşme Düzeylerinin Gelişiminde Rekreasyonel Uygulamaların Önemi, Uluslararası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 1(1): 18-29.

 • Ay, A. (2020). Orta Doğu Solunum Sendromu Coronavirüsü Salgınları, ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 5(1): 158-167.

 • Balcı, V. ve İlhan, A. (2006). Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere Katılım Düzeylerinin Belirlenmesi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1):11-18.

 • Balkan, İ. İ. (2012). Pandemik Grip, Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi (29): 193-200.

 • Beratlı, N. (2017). Osmanlı’dan Günümüze Kıbrıs’ta Karantina Kurumu, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 52, Ekim, 335-341.

 • Butler, T. H., Hale, V.S., Sumeren, M.V., Sabourin, J. and Levy, P. (2020). Is Exercise the Best Medicine during a COVID-19 Pandemic? Comment on Constandt, B., Thibaut, E., De Bosscher, V., Scheerder, J., Ricour, M., Willem, A. Exercising in Times of Lockdown: An Analysis of the Impact of COVID-19 on Levels and Patterns of Exercise among Adults in Belgium. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 4144. International Journal of Environmental Research and Public Health. 17, 5730; doi: 10.3390/ijerph17165730.

 • Büküşoğlu, N. ve Bayturan, A. F. (2005). Serbest Zaman Etkinliklerinin Gençlerin Psiko-Sosyal Durumlarına İlişkin Algısı Üzerindeki Rolü, Ege Tıp Dergisi, 44(3):173-177.

 • Çelebi, N. (1990). Genç ve Kültürel Bütünleşme, (Haz. Beylü DİKEÇLİGİL ve Ahmet ÇİĞDEM), Aile Yazıları II, Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara.

 • Ergör, G. (2020). Koronavirus Pandemisinin Düşündürdükleri, Turk J Public Health, 18(1):99-102, Erişim Tarihi: 07.07.2020, https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjph/issue/53955/704476

 • Gökçe, B. (1971). Gecekondu Gençliği, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.

 • Freeman, S. and Eykelbosh, A. (2020). COVID-19 and outdoor safety: Considerations for use of outdoor recreational spaces. Vancouver, BC: National Collaborating Centre for Environmental Health. 2020 April: 1-15. at: https://www.researchgate.net/publication/340721289.

 • Gökmen, H., Açıkalın, A. ve Koyuncu, N. (1985). Yükseköğrenim Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinlikleri ve Kendilerini Gerçekleştirme Düzeyleri, Milli Eğitim Basımevi, Ankara.

 • Gülbahçe, Ö. (1996). Boş Zamanları Değerlendirme Alışkanlıkları, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

 • Islam, M.A, Barna, S.D., Raihan, H., Khan, M.N.A. and Hossain, M.T. (2020). Depression and anxiety among university students during the COVID-19 pandemic in Bangladesh: A web-based crosssectional survey. PLoS ONE 15(8): e0238162. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238162

 • Kaplan, Y. ve Çetinkaya, G. (2015). Spor Yoluyla Toplumsallaşma-Yeniden Toplumsallaşma Süreci, International Journal of Science Culture and Sport, 2(Special Issue 2): 120-125.

 • Karaküçük, S. (1997). Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme Kavram Kapsam ve Bir Araştırma, Seren Ofset, Ankara.

 • Karaküçük, S. (1999). Rekreasyon, Boş Zamanları Değerlendirme, Bağırgan Yay. Ankara.

 • Karaküçük, S. ve Gürbüz, B., (2007). Rekreasyon ve Kent(li)leşme, Gazi Kitabevi, Ankara.

 • Kır, İ. (2007). Yükseköğretim Gençliğinin Boş Zaman Etkinlikleri KSÜ Örneği, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2): 307-328.

 • Kılbaş, Ş. (1995). Gençlik ve Boş Zamanı Değerlendirme, Çukurova Üniversitesi Basımevi, Adana.

 • Kırtepe, A. (2011). Fırat Havzasında Bulunan Bazı Üniversitelerde Öğrenim Görmekte Olan Öğrencilerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Etkinliklerine Katılımlarının ve Beklentilerinin Tespiti, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ Fırat Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

 • Kırtepe, A. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Aktivitelere Katılımına Engel Olan Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Turkısh Studies Social Sciences, Volume: 13/18: 901-910.

 • Kim, Y. J. and Cho, J. H. (2020). Correlation between Preventive Health Behaviors and Psycho-Social Health Based on the Leisure Activities of South Koreans in the COVID-19 Crisis. International Journal of Environmental Research and Public Health. 17, 4066; doi: 10.3390/ijerph17114066.

 • Mangır, M. ve Aktaş, Y. (1992). Gecekondu Gençliğinde Boş Zaman Etkinlikleri, Ank. Ün. Ziraat Fak. Yay. No: 1268, Ankara.

 • Naser, A. Y., Dahmash, E. Z., Al-Rousan, R., Alwafi, H., Alrawashdeh, H. M., Ghoul, I., Abidine, A., Bokhary, M.A., Al-Hadithi, H. T., Ali, D., Abuthawabeh, R., Abdelwahab, G. M., Alhartanı, Y. J., AL Muhaisen, H., Dagash, A. and Alyami, H. S. (2020). Mental health status of the general population, healthcare professionals and university students during 2019 coronavirus disease outbreak in Jordan: A cross-sectional study. Brain and Behavior. 10: e01730. 1-13. wileyonlinelibrary.com/journal/brb3.

 • Okuyucu, C., Ramazanoğlu, F. ve Tel, M. (2006). Teknolojik Gelişim İle Serbest Zaman Faaliyetleri İlişkisi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (3): 58-60.

 • Öksüz, E. ve Özmaden, M. (2016). Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Özel Yurtlarda İkamet Eden Öğrencilerin Boş Zaman Faaliyetlerini Değerlendirme Sorunları Üzerine Bir Araştırma (Balıkesir İli Örneği), Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 10, Sayı 1: 7179.

 • Özbay, H. ve Öztürk, E. (1995). Gençlik, Cep Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Kitaplığı, İletişim Yayınları, İstanbul.

 • Özdemir, O., Özşaker, M. ve Ersöz, G. (2016). Serbest Zaman Etkinliği Olarak Egzersiz Yapan Üniversite Öğrencilerinde Güdüsel Yönelim ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisi. Turkish International Journal of Special Education and Guidance and Counselling (TIJSEG), 5(2):13-22.

 • Özkoçak, V., Koç, F. ve Gültekin, T. (2020). Pandemilere Antropolojik Bakış: Koronavirüs (Covid-19) Örneği, Turkish Studies, 15(2):1183-1195.

 • Özmaden, M. (1997). Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda İkamet Eden Öğrencilerin Boş Zaman Faaliyetlerini Değerlendirme Sorunları Üzerine Bir Araştırma (Çanakkale İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Ankara Gazi Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Özşaker, M. (2012). Gençlerin Serbest Zaman Aktivitelerine Katılamama Nedenleri Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(1): 126-131.

 • Sabbağ, Ç. ve Aksoy, E. (2011). Üniversite Öğrencileri ve Çalışanların Boş Zaman Etkinlikleri: Adıyaman Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4): 10-23.

 • Sarı, İ. ve Kaya, E. (2016). Serbest Zaman Tatmini Okul Başarısını Artırır mı? Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tatmini ve Genel Not Ortalaması Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(2): 11-17.

 • Süzer, M. (2000). Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı:8, 123 – 133. Erişim Tarihi: 15.06.2020. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/114893

 • T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI. (2017). Dünya Ülkeleri Ulusal Gençlik Stratejileri Raporu, Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü, Erişim Tarihi: 04.07.2020. http://agri.gsb.gov.tr/Public/Edit/images/IM/7/D%C3%BCnya%20%C3%9Clkeleri%20Gen%C3% A7lik%20Politikalar%C4%B1%20Raporu.pdf

 • T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. (2020a). COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Rehberi, Erişim Tarihi: 30.03.2020. https://www.tahud.org.tr/file/4f42cbfd-bbd9-4bf4-91b0-29698f53f198/COVID19_Rehberi.pdf

 • T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. (2020b). Güncel Durum, Erişim Tarihi: 30.06.2020. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/

 • T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. (2020c). Covid-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Genel Bilgiler, Epidemiyoloji ve Tanı-Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması, 29 Haziran 2020, Erişim Tarihi: 30.06.2020. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID19_REHBERI_GENEL_BILGILER_EPIDEMIYOLOJI_VE_TANI.pdf

 • T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. (2020d). Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Erişim Tarihi: 28.07.2020. https://covid19.saglik.gov.tr/

 • Tekin, M., Yıldız, M., Akyüz, M. ve Uğur, O.A. (2007). Karaman Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere Katılım ve Beklentilerinin İncelenmesi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1): 121–135.

 • Tezcan, M. (1977). Boş Zaman Eğitimi ve Eğitim Politikamız, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, IX, 1-4: 403-414.

 • Tezcan, M. (1982). Sosyolojik Açıdan Boş Zamanların Değerlendirilmesi, Ankara Üni. Eğitim Bilimleri Fak. Yay., No: 116, Ankara.

 • Tezcan, M. (1994). Serbest Zamanların Değerlendirilmesi Sosyolojisi, 4. Baskı, Atilla Kitapevi, Ankara.

 • Tezcan, M. (1997). Gençlik Sosyolojisi ve Antropoloji Araştırmaları, Ankara Üniversitesi EBF. Yay., Ankara.

 • TÜİK, (2019). İstatistiklerle Gençlik-2019 Haber Bülteni, Erişim Tarihi: 11.09.2020. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=bq11fbvJ1htyNtsjzrzq3cphChz2n3PQ 6nltvzyQ3lhXKvwJp0tv!1084066171?id=33731

 • Uygur, A. (2007). Yönetim ve Organizasyon. 2. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

 • Xiao, H., Zhang, Y., Kong, D., Li, S. and Yang, N. (2020). Social Capital and Sleep Quality in Individuals Who Self-Isolated for 14 Days During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in January 2020 in China. Med Sci Monit, 26: e923921. DOI: 10.12659/MSM.923921.

 • Yaşartürk, F. (2013). Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Eğilimlerinin Belirlenmesi (Bartın İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Ankara Gazi Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Zorba, E. (2001). Kamu Personelinin Rekreatif Eğilimleri (Muğla İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Ankara Gazi Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics