MODERNLEŞMENİN EDEBİ ELEŞTİRİSİ IŞIĞINDA AHMET HAMDİ TANPINAR VE THOMAS BERNHARD

Author :  

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 81
Yayımlanma Tarihi: 2020-09-11 23:33:41.0
Language : Türkçe
Konu : Filoloji / Alman Dili ve Edebiyatı
Number of pages: 165-177
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Batı Avrupa’da, Aydınlanma Çağı, Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali gibi devrimsel fikri hareketlerin akabinde gelişen modernleşme harekâtı, Türk toplumunda Tanzimat Fermanı ile başlamış ve Cumhuriyet Türkiye’sinde gelişimini devam ettirmiştir. 19. yüzyıl ile birlikte özellikle eskiden yeniye geçiş süreci olarak tanımlanan ve literatürde kavram olarak da yerini almaya başlayan modernizmle birlikte yazarlar içinde bulundukları ve kendilerini de kapsayan bu dönüşümün eleştirisini yaparken edebi anlatıyı modernleştirmişlerdir. Günümüze kadar uzanan modernleşme tartışmaları, Türk edebiyatında özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde önemli bir yer edinmektedir. Türk edebiyatının önemli değerlerinden biri olan Tanpınar aracılığıyla Türk ulusunun modernizme adapte olma sürecinin önemli bir kesitine tanık olunmaktadır. Almanca yazan yazarlar arasında yer alan Avusturyalı Thomas Bernhard eserlerini Batı Avrupa’nın savaşın etkisini henüz üstünden atmak üzere olduğu bir dönemde kaleme almış ve Tanpınar gibi bireyden topluma uzanan yenilenme sürecine eserlerinde eleştirel bir yaklaşımla yer vermiştir. Karşılaştırmalı edebiyat biliminin yöntemlerine dayalı kaleme aldığımız bu çalışmada, modernizm, Tanpınar ve Bernhard’ın bakış açısı üzerinden analiz edilmiş, benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Her iki yazarın da edebi kurguları ve düşüncelerini aktardıkları diğer metin türleriyle 20. yüzyılın modernleşmesinin bir nevi edebi eleştirisini yapmış oldukları başlıca bulgularımız arasındadır. Bu tespitten yola çıkarak birbirinden farklı dillerde yazan ve doğu-batı ekseninde düşünen iki farklı kültüre mensup yazarın modernleşme olgusu karşısındaki duruşları karşılaştırılarak eserlerinin anlaşılmasına bir katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

In Western Europe, the modernization movement that has developed in the aftermath of the revolutionary ideas of the age of Enlightenment, the Industrial Revolution and the French Revolution has officially started with The Edict of Tanzimat (Ottoman Empire) in Turkish society, and it has continued in the Republic of Turkey. With the modernism, which was defined as the transition process from the old to the new and began to take its place in the literature as a concept in the 19th century, the authors modernized the literary narrative while they were criticizing this transformation that they were in. Modernization debates dating to the present day take an important place in Turkish literature, especially in the works of Ahmet Hamdi Tanpınar. Thanks to Tanpınar, one of the important values of Turkish literature, an important section of the process of adaptation of the Turkish nation to modernism is witnessed. Austrian Thomas Bernhard, one of the German-language authors, wrote his works at a time when Western Europe was about to overcome the impact of the war, and in his works he - just like Tanpinar - critically treated the renewal process unfolding from individuals to society. In this study which is written based on the methods of comparative literature science, modernism was analyzed from the perspective of Tanpınar and Bernhard, with the purpose of detecting the similarities and differences between both authors.

Keywords


 • Akyüz, K. (2015) Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri 1860-1923. İstanbul: İnkılap Kitapevi

 • Akyüz, K. (2015) Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri 1860-1923. İstanbul: İnkılap Kitapevi

 • Arslan, C. (2016). Psikolojinin Edebileşmesi. Arthur Schnitzler ve Hastalık İmgesi. Konya: Çizgi Yayınları Bergson, H. (2011) Metafiziğe Giriş. İstanbul: Paradigma Yayıncılık

 • Bernhard, T. (2014). Kiler. İstanbul: Sel Yayıncılık

 • Bernhard, T. (2015). Beton. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

 • Bernhard, T. (2015). Kireç Ocağı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları Bernhard, T. (2016). Nefes. İstanbul: Sel Yayıncılık

 • Bernhard, T. (2019) Bitik Adam. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları Blaise, P. (2005). Düşünceler. İstanbul: Say Yayınları

 • Çağlar, B. K. (1968). Yahya Kemal’e Dair. Taha Toros Arşivi, Dosya No:182 Doğan, D. M. (1993). Batılılaşma İhaneti. İstanbul: Timaş Yayınları

 • Enginün, İ. ve Kerman, Z. (2018). Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Başbaşa. Dergâh Yayınları

 • Fischer, E. (1990). Sanatın Gerekliliği. Ankara: Verso Yayıncılık A.Ş ve İmge Kitapevi Yayınları Giddens, A. (2020). Modernliğin Sonuçları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları

 • Heidegger, M. (2001). Zaman ve Varlık Üzerine. Ankara: A Yayınevi Hesse, H. (1922). Siddhartha. Berlin: S. Fischer Verlag

 • Höller, H.(2012). Thomas Bernhard. İstanbul: Şule Yayınları

 • Huxley, A. (2019). Cesur Yeni Dünya. İstanbul: İthaki Yayınları

 • Jameson, F. (2005). Modernizm İdeolojisi. İstanbul: Metis Yayınları

 • Kahraman, H. B. (2000). Doğu-Batı Düşünce Dergisi. S.11 Mayıs-Haziran-Temmuz

 • Kantarcıoğlu, S. (2007). Türk ve Dünya Romanlarında Modernizm. İstanbul: Paradigma Yayıncılık Langbaum, R. (1963). The Poetry of Experience. New York: The Norton Library

 • Levend, A. S. (1960). Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi Marx, K. (2018). 1844 El Yazmaları. İstanbul: İletişim Yayınları

 • Ortaylı, İ. (1983). İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. İstanbul: Hil YayınPaz, O. (1993). Modern İnsan ve Edebiyat. İstanbul: Remzi Kitapevi Paz, O. (1997). Öteki Ses. İstanbul: İnkılap Kitapevi

 • Platon (2013). Philebos. İstanbul: Say YayınlarıSarı, A. (2006). Sanat ve Normaldışılık. Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları

 • Sarı, A. (2007). Thomas Bernhard’ın Şiir Dünyası. Ankara: De Ki Basım Yayım Ltd. Şti. Tanpınar, A. .H. (1977). Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul: Dergâh Yayınları

 • Tanpınar, A. H. (1988). 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Çağlayan Kitapevi Tanpınar, A. H. (2001). Yahya Kemal, İstanbul: Dergâh Yayınları

 • Tanpınar, A. H. (2002). Mücevherlerin Sırrı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

 • Tanpınar, A. H. (2008). Saatleri Ayarlama Enstitüsü. İstanbul: Dergâh Yayınları Tanpınar, A. H. (2010). Huzur. İstanbul: Dergâh Yayınları

 • Tanpınar, A. H. (2012). Bütün Şiirleri. İstanbul: Dergâh Yayınları

 • Uçman, A. ve İnci, H. (2008). ‘Bir Gül Bu Karanlıklarda’ Tanpınar Üzerine Yazılar. İstanbul: 3F Yayınevi İnternet Kaynakları

                                                                                                    
 • Article Statistics