İŞ ETİĞİ VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: LİSE ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 83
Yayımlanma Tarihi: 2020-10-29 00:09:17.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 425-436
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşmenin getirdiği değişim ve dönüşüm rüzgârları iş dünyasının her alanını etkilediği gibi eğitim sistemini de etkilemiştir. Siyasal, sosyal, kültürel sahalardaki çelişkilerin, tersliklerin, ani değişimlerin hız kesmeden devam ettiği enformasyon devrinde, eğitim de, yapı ve işlevsellik yönünden, küreselleşmenin getirdiği değişim ve dönüşüm rüzgârlarından etkilenen bir sistem olma özelliği taşımaktadır. Günümüzde eğitim sisteminden arzu edilen, bir taraftan teknolojik değişimlere ayak uydururken bir taraftan da küreselleşmenin meydana getirdiği sosyal meselelere çözüm üreten bir sistem olarak görevini yerine getirmesidir. Kişileri ahlaki, sosyal, psikolojik ve ruhsal olarak topluma kazandırma amacı olan eğitim ve öğretim hizmetlerinde iş etiğinin benimsenmesi önem arz etmektedir. Bu düşünceden hareketle bu araştırma ile, lise öğretmenlerinin iş etiği algısının yüksek olmasının iş tatminini artıracağı hipotezinin kanıtlaması ve buna bağlı olarak lise öğretmenlerinin iş etiği algısının iş tatmini açısından önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Bu düşünceden hareketle bu araştırma ile, lise öğretmenlerinin iş etiği algısının yüksek olmasının iş tatminini artıracağı hipotezinin kanıtlaması ve buna bağlı olarak lise öğretmenlerinin iş etiği algısının iş tatmini açısından önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Bu araştırmanın amacı öğretmen algılarına göre iş etiği ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul ilinin Pendik ilçesindeki liselerde görev yapmakta olan 403 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada İş Etiği Algısı Ölçeği ve İş Tatmini Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri, aritmetik ortalama, standart sapma ve korelasyon analizi ile çözümlenmiştir. Bulgulara göre öğretmenlerin iş etiği algılarının yüksek, iş tatmini algılarının ise orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca iki değişken arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The changes and transformations brought by globalization have affected all areas of the business world as well as the education system In the information era where contradictions, reversals and sudden changes in political, social and cultural fields continue without slowing down, education has the feature of being a system affected by the change and transformation winds brought about by globalization in terms of structure and frostiness. Today, what is desired from the education system is that produces solutions to the social problems caused by globalization while keeping up with technological changes. It is important to adopt business ethics in education services which aim to bring people to society as moral, social, psychological and spiritual. Based on this idea the study was aimed to emphasize the importance of high school teachers 'perception of Business Ethics in terms of business satisfaction and to prove the hypothesis that high school teachers' perception of business ethics will increase their satisfaction. The aim of this study is to examine the relationship between work ethics and job satisfaction according to teachers' perceptions. Relational survey model was used in the research. The sample of the study consists of 403 teachers working in high schools in Pendik district of Istanbul. Work Ethics Perception Scale and Job Satisfaction Scale were used in the study. The research data were analyzed by arithmetic mean, standard deviation and correlation analysis. According to the findings, it was determined that teachers' perceptions of work ethics were high, and their job satisfaction perceptions were medium. In addition, a positive significant relationship was found between the two variables.

Keywords


 • Atayman, V. (derleyen.) (2005). Etik. İstanbul: Donkişot Yayınları.

 • Aliç, M. (1996). Eğitim Sisteminin Amaçlarının Gerçekleştirilmesinde Eğitim Yöneticisinin İşlevleri. Çağdaş Eğitim Dergisi, C./S. 0(217): 12-16.

 • Alsat, O. Ç. (2016) Çalışan Motivasyonunu Etkileyen Faktörlerin İş Tatminine Etkisini Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. Avcı, N. ve Akdemir, I. (2014) The Impact of Corporate Social Responsibility on Job Satisfaction in Hotels. Ege Akademik Bakış Dergisi, C./S. 14(1): 125-135.

 • Awan, K. Z.; Abbas, M.; Qureshi, I. ve Shahzad, K. (2014). Exploring the Relationship Between Islamic Work Ethics, Employee Work Performance and the Mediation Role of Organizational Commitment. Journal of Asian Development Studies, C./S. 3(3): 64-81.

 • Başaran, İ. E. (1993). Türkiye Eğitim Sistemi. Ankara: A. Ü Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.

 • Bektaş, Ç. ve Köseoğlu, M. A. (2008). İş Etiği ve İş Etiğinin Yayılım Süreci. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C./S. 13(1): 145-158.

 • Blenegen, M. A, (1993). Nurses’ Job Satisfaction: A Meta-Analysis of Related Variables. Nursing Research Journal, C./S. 42(1): 31-44.

 • Baycan, A. (1985). An Analysis of the Several Aspects of Job Satisfaction Between Different Occupational Groups, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Buchholz, Rogene A. ve Sandra B. Rosenthal. (1998). Business Ethics: The Pragmatic Path Beyond Principles to Process. Usa: Prentice Hall.

 • Cevizci, A. (2002). Etiğe Giriş. İstanbul: Paradigma Yayınları.

 • Downey, H. K.; Hellriegel, D. ve Slocum J. W. (1975). Congruence Between Invidual Needs, Organizational Climate, Job Satisfaction And Performance. Journal Academy of Management, 18(1): 149-155.

 • Evkaya, C. (2019). Lise Öğretmenlerinde İş Etiği Ve İş Tatmini Algısının Karşılaştırılmalı Analizi: Pendik Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

 • Ferrell, O.C.; Linda, F. ve John P. Fraedrich (2004). Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases. Newyork: Sixth Edition.

 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.

 • Koh, H. C. ve El'fred, H. Y. (2004). Organisational Ethics and Employee Satisfaction and Commitment. Management Decision.

 • Köklü, N.; Büyüköztürk Ş. ve Bökeoğlu, Ö. Ç. (2007). Sosyal Bilimler İçin İstatistik, (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • Lee, L.; Wong, P. K.; Der Foo, M. ve Leung, A. (2011). Entrepreneurial Intentions: The Influence of Organizational and Individual Factors. Journal of Business Venturing, 26(1): 124-136.

 • Locke, Edwin A. (1976). The Nature and Causes of Job Satisfaction."Handbook of Industrial and Organizational Psychology (1976). S. 317.

 • Massie, J. ve Douglas, J. (1992). Managing: A Contemporary Introduction, Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall.

 • Mc Hugh, F. P. (1992). İş Ahlakı. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği.

 • Özgener, Ş. (2000). Ahlâk ve Sosyal Sorumluluk, İmalat Sanayinde Bir Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • Özlem, D. (2004). Mantık: Kalsik/Sembolik Mantık, Mantık Felsefesi. İstanbul: İnkılap Yayınevi.

 • Pettijohn, C.; Pettijohn, L. ve Taylor, A. J. (2008). Salesperson Perceptions of Ethical Behaviors: Their Influence on Job Satisfaction and Turnover Intentions. Journal of Business Ethics, 78(4): 547-557.

 • Rathi, N. Ve Rastogi, R. (2008). Job Satisfaction and Psychological Well-Being. The Icfai University Journal Of Organizational Behavior, 7(4): 47-57.

 • Spector, P. E. (1997). Job Satisfaction: Application, Assessment, Causes, and Consequences, (Vol.3). Sage Publications.

 • Şen, B. (2009). Kentsel Dönüşüm: Kavramsal Karmaşa ve Neoliberalizm. İktisat Dergisi, C./S. 0(499): 37- 48.

 • Tannenbaum, R. ve Schmidt, W. H. (1973). How to Choose A Leadership Pattern. Boston: Harvard Business Review.

 • Valentine, S.; Godkin, L.; Fleischman, G. M. ve Kidwell, R. (2011). Corporate Ethical Values, Group Creativity, Job Satisfaction and Turnover Intention: The Impact of Work Context on Work Response. Journal of Business Ethics, 98(3): 353-372.

 • Weiss, D. J.; Dawis, R. V.; England, G. W. ve Lofquist, L. H. (1967). Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire: Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation. Minneapolis: Industrial Relations Center, University of Minnesota.

 • Viswesvaran, C. ve Deshpande, S. P. (1996). Ethics, Success, and Job Satisfaction: A Test of Dissonance Theory in India. Journal of Business Ethics, 15(10): 1065-1069.

 • Vitell, S. J. ve Singhapakdi, A. (2008). The Role of Ethics Institutionalization in Influencing Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Esprit de Corps. Journal of Business Ethics, 81(2): 343-353.

 • Vural, B. (2004). Yetkin- İdeal-Vizyoner Öğretmen. İstanbul: Hayat Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics