CUMHURBAŞKANI İSMET İNÖNÜ’NÜN MECLİS AÇIŞ KONUŞMALARINDA SOSYAL POLİTİKALARA YAKLAŞIMI

Author :  

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 81
Yayımlanma Tarihi: 2020-09-14 17:02:23.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal ve Beşeri Bilimler / Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Number of pages: 457-472
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Meclis açış konuşmaları, İkinci Dünya Savaşı ve çok partili hayata geçiş sürecini kapsaması bakımından oldukça önemli bir dönemi kapsamaktadır. Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na girmemesine rağmen savaşa girmiş gibi etkisini ağır bir şekilde hissetmiştir. Diğer politikalar gibi sosyal politikalar da ekonomide ve toplumsal yapıda yeni bir yapılanma sürecinin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Savaşın etkileriyle ortaya çıkan karaborsacılık, stokçuluk, enflasyon gibi çeşitli uygulamaların sosyal hayata yönelik önemli etkileri olmuştur. Böylece ekonomik politikalar gibi sosyal politika uygulamaları da toplumun memur, işçi ve küçük köylü kesimlerini öncelikli olarak ilgilendirmiştir. İnönü’nün Meclis açış konuşmaları Meclis’e bilgi vermek ve hükümete yol göstermek niteliğinde olmuştur. İnönü’nün Meclis aracılığı ile kamuoyunu da bilgilendirmeye yönelik konuşmalarında sosyal politikalara yönelik önemli değerlendirmeler yer almıştır. Bu kapsamda İnönü konuşmalarında sosyal politikalar yönünden çeşitli kavramlar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu kavramlar vergilendirme sistemi, toprak reformu, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve çalışma hayatının düzenlenmesine yönelik çeşitli mevzuat düzenlemeleri şeklinde olmuştur. Ayrıca İnönü Meclis açış konuşmalarında hükümetçe alınan ekonomik tedbirlerin gerekliliğini ifade etmiş, halktan tasarrufta bulunmaları ve destek vermeleri temennisinde bulunmuştur. İnönü’nün konuşmalarında üzerinde durduğu sosyal politika konuları daha sonraki dönemlerin sosyal politikalarının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.

Keywords

Abstract

President Ismet Inonu’s opening speeches of the Assembly comprises a very important period in terms of containing the Second World War and the transition to multi-party system. Although Turkey did not get involved in the Second World War, it felt the impact heavily as ifit got involved. Social policies, like other policies, emerged as a product of a new structuring process in the economy and social structure. Several economic measures taken to reduce the effects of the war had important impacts on social life such as black-marketeering, stockpiling and inflation. In this way, social policy implementations, like economic policies, primarily concerned civil servants, workers and small peasants of the society. Inonu's opening speeches of the Assembly had the characteristics of informing the Assembly and guiding the government. Inonu made significant evaluations towards social policies in these speeches which were also intended to inform the public through the Assembly. Within this scope, Inonu's speeches focused on various concepts from the point of social policies. These concepts were taxation system, land reform, struggling with infectious diseases and various legislative arrangements to adjustment of working life. In the opening speeches of Assembly, Inonu expressed the necessity of the economic measures taken by the government and desired public to save on and support. Social policy issues that Inonu emphasized in his speeches played an important role in shaping the social policies of later periods.

Keywords


 • Kitaplar Akandere, Osman, Milli Şef Dönemi, 2. Baskı, İz Yayıncılık, İstanbul, 2016. Aktar, Ayhan, Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları, 10. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010. Alaca, Eray, Ansiklopedik Tarih ve Tarih Eğitimi Sözlüğü- 1. Efe Akademi, İstanbul, 2019. -----------------, Orta Asya’dan Günümüze Türk Tarihi ve Kültürü M.Ö. 5000-M.S. 2018, 2. Baskı, Pegem

 • Akademi, Ankara, 2019. Aydemir, Şevket Süreyya, İkinci Adam, Cilt: 2, Remzi Kitabevi, Ankara, 1968. Buğra, Ayşe, Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika, İletişim Yayınları, 9. Baskı, İstanbul, 2018. Çavdar, Tevfik, Türkiye Ekonomisinin Tarihi 1900-1960, İmge Kitabevi, Ankara, 2003. Koçak, Cemil, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), Cilt: 2, 3. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007. -------------------, İkinci Parti Türkiye'de İki Partili Siyasi Sistemin Kuruluş Yılları (1945-1950), Cilt: 1, İletişim

 • Yay. İstanbul, 2010. -------------------, Rejim Krizi Türkiye’de İki Partili Siyasi Sistemin Kuruluş Yılları (1945-1950), Cilt: 3, İletişim

 • Yayınları, İstanbul, 2013. Pamuk, Şevket, Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme, 2. Baskı, Türkiye İş

 • Bankası Yayınları, İstanbul, 2009, s. 197-213; Talas, Cahit, Türkiye’nin Açıklamalı Sosyal Politika Tarihi, Bilgi Kitabevi, Ankara, 1992. Tekeli, İlhan-İlkin, Savaşın İçinden Geleceğine Yönelen İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi, Cilt: 3, 2. Baskı,

 • İletişim Yayınları, İstanbul, 2018. Timur, Taner, Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş, 3. Baskı, imge Kitabevi, Ankara, 2003. Toker, Metin, Tek Partiden Çok Partiye, Milliyet Yayınları, (yayım yeri yok), 1970.

 • ‘Milli Kalkınma Partisi’”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı. 4, 1998. ss.

 • 157-191. ---------------------------, “1946 Genel Seçimleri ve Sonuçları Üzerinde İktidar ve Muhalefet

 • 2010, ss. 1-26. Çevik, Zeki, “Cumhuriyet Türkiye’sinde Toprak Reformu ve Uygulamaları”, Türkler, Cilt: 17, (Ed.

 • Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, ss. 677-686. Metinsoy, Murat, “İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Yardım Sevenler Cemiyeti: Ankara’dan Türkiye’ye

 • 2018, ss. 94-143. Uçar, Fuat, “İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarına Bir Örnek: İzmir Yardım

 • Sevenler Derneği”, TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 33, 2017, ss.

                                                                                                    
 • Article Statistics