KORONA VİRÜSÜ GÜNLERİNDE İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 81
Yayımlanma Tarihi: 2020-09-14 16:56:17.0
Language : Türkçe
Konu : Halkla İlişkiler, İletişim
Number of pages: 573-593
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada koronavirüs pandemi günlerinde Konya, İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere Türkiye’nin tarımsal, sanayi ve ekonomik en büyük üç şehri yoğunlukta olmak üzere yaşayanların internet ve sosyal medya kullanımının incelenmesi amaçlanmıştır. Günümüz dünyasında internet ve sosyal medya kişi ve kurumların bilgi paylaşımı ve iletişimini kolaylaştıran en temel unsurların başında gelmektedir. 2020 yılının ilk aylarında başlayan Koronavirüs salgın hastalığı tüm dünya ve Türkiye’yi olumsuz yönde etkilemiştir. İletişimin en temel kuramlarından olan kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı çerçevesinde Türk insanının koronavirüs salgın hastalığı sürecinde internet ve sosyal medya kullanımı incelenmektedir. Makale, bu salgın hastalığın yaygın olduğu dönemde Türk insanının internet ve sosyal medya kullanımında ki değişiklikleri araştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma internete ulaşarak kullanan kesim ile gerçekleştirilmiş olup anket sosyal medya üzerinden yaygınlaştırılarak uygulanmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodları (sayı, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. “One sample t-test”, “independent sample t-test” ve “che square” testi uygulanmıştır. Verilerin çözümlemesi IBM SPSS 20.0 paket programında yapılmıştır. Verilerin analizi yüzde 95 güven aralığında, p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. İnternet kullanımı araştırma sonucunda normal dönemdekine oranla artmış olup farklı sosyal medya uygulamalarının bireyler tarafından bu süreçte kullanılmaya başlandığı tespit edilmiştir. Erkek ve kadınlar arasında internet kullanım süresi bakımından bir farklılığın olmadığı görülmüş olup içerisinde sosyal medyanın da sorgulandığı internet kullanım amacında ise anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to investigate the use of internet and social media in the population of Konya, Istanbul and Kocaeli, the three largest agricultural, industrial and economic cities in Turkey during the days of coronavirus pandemic. In today's world, internet and social media are among the most basic elements that facilitate information sharing and communication of individuals and institutions. Coronavirus epidemic disease which started in the first months of 2020 has negatively affected the whole world and Turkey. The use of internet and social media in the coronavirus epidemic disease process of Turkish people is examined within the framework of usage and satisfaction approach which is one of the most basic theories of communication.The article was prepared to investigate the changes in the use of the Internet and social media by Turkish people during the period when this epidemic was widespread. The research was carried out with the public who reached and used the internet, and the questionnaire was disseminated through social media. Descriptive statistical methods (number, percentage, arithmetic mean, standard deviation) were used when evaluating the study data. "One sample t-test", " independent sample t-test" and "che square" test were applied. Data analysis was done in IBM SPSS 20.0 package program. Data analysis was evaluated at 95yüzde confidence interval and p <0.05 significance level. As a result of the research, internet usage has increased compared to the normal period and it has been determined that different social media applications have been used by individuals in this process. It was observed that there was no difference between men and women in terms of internet usage time, and it was revealed that there was a significant relationship in the purpose of internet use, in which social media was also questioned.

Keywords