MÜZİK PERFORMANS KAYGISI ENVANTERİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 81
Number of pages: 153-163
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Kenny, Davis ve Oates (2004) tarafından geliştirilen ve Kenny (2009) tarafından revize edilen Kenny Müzik Performans Kaygısı Envanterini (K-MPKE) Türkçe’ye uyarlayarak geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını gerçekleştirmektir. K-MPKE müzik performansı sergilen kişilerin performans öncesi deneyimleri ve altta yatan psikolojik savunmasızlıkları ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Alan ve dil uzmanlarının katkısıyla ölçeğin Türkçeye uyarlanması tamamlandıktan sonra, veriler uygun örnekleme yoluyla 2018-2019 eğitim öğretim yılında, üç farklı üniversitenin müzik bölümlerine devam etmekte olan 321 mesleki müzik eğitimi alan lisans öğrencisinden toplanmıştır. Envanter, doğrulayıcı faktör analizi, geçerlik, güvenirlik ve çeviri-geri çeviri yöntemleriyle incelenmiştir. Envanterin yapı geçerliğini test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve üç faktörlü yapının model veri uyum oran değerlerinin mükemmel bir uyuma işaret ettiği görülmüştür. Tüm alt boyutlar ve envanterin tamamında maddeler en az .20 ve üzeri madde-toplam korelasyon değerine sahiptir. Envanterin alt boyutlarında maddeler arası ortalama korelasyon değerleri ise .28 (Psikolojik kırılganlık) ile .43 (Erken Yaşantılar) arasında değişirken, envanterin tamamının maddeler arası ortalama korelasyon değeri .31’dir. Envanterin alt boyutlarının Cronbach alpha iç tutarlılık katsayıları .60 (Erken Yaşantılar) ile .92 (Yakın Somatik Kaygı) arasında değişirken, envanterin tamamının Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı .94’tür. Elde edilen sonuçlar, uyarlaması yapılan envanterin, Türkiye’de müzik performans kaygı düzeyinin ölçülmesinde geçerli ve güvenilir olarak kullanılabilecek bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to adapt the Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPKE) developed by Kenny, Davis and Oates (2004) and revised by Kenny (2009) into Turkish and to perform validity and reliability studies. K-MPKE has been developed to measure the pre-performance experiences and underlying psychological vulnerabilities of music performers. After the adaptation of the scale to Turkish was completed with the contribution of field and language experts, the data were collected from 321 professional music education undergraduate students attending the music departments of three different universities in the 2018-2019 academic year, using appropriate sampling. The inventory was analyzed using confirmatory factor analysis, validity, reliability and translation-back translation methods. Confirmatory factor analysis was performed to test the construct validity of the inventory and it was seen that the model data fit ratio values of the three-factor structure indicated a perfect fit. In all sub-dimensions and the entire inventory, items have an item-total correlation value of at least .20 and above. In the sub-dimensions of the inventory, mean correlation values between items vary between .28 (Psychological fragility) and .43 (Early Experiences), while the average correlation value between items for the entire inventory is .31. While the Cronbach alpha internal consistency coefficients of the sub-dimensions of the inventory vary between .60 (Early Experiences) and .92 (Near Somatic Anxiety), the Cronbach alpha internal consistency coefficient of the whole inventory is .94. The obtained results, inventory adjustments made have shown that there is a reliable and valid measurement tool that can be used to measure the level of musical performance anxiety in Turkey.

Keywords