MÜZİK PERFORMANS KAYGISI ENVANTERİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 81
Yayımlanma Tarihi: 2020-09-17 23:46:57.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 153-163
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Kenny, Davis ve Oates (2004) tarafından geliştirilen ve Kenny (2009) tarafından revize edilen Kenny Müzik Performans Kaygısı Envanterini (K-MPKE) Türkçe’ye uyarlayarak geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını gerçekleştirmektir. K-MPKE müzik performansı sergilen kişilerin performans öncesi deneyimleri ve altta yatan psikolojik savunmasızlıkları ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Alan ve dil uzmanlarının katkısıyla ölçeğin Türkçeye uyarlanması tamamlandıktan sonra, veriler uygun örnekleme yoluyla 2018-2019 eğitim öğretim yılında, üç farklı üniversitenin müzik bölümlerine devam etmekte olan 321 mesleki müzik eğitimi alan lisans öğrencisinden toplanmıştır. Envanter, doğrulayıcı faktör analizi, geçerlik, güvenirlik ve çeviri-geri çeviri yöntemleriyle incelenmiştir. Envanterin yapı geçerliğini test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve üç faktörlü yapının model veri uyum oran değerlerinin mükemmel bir uyuma işaret ettiği görülmüştür. Tüm alt boyutlar ve envanterin tamamında maddeler en az .20 ve üzeri madde-toplam korelasyon değerine sahiptir. Envanterin alt boyutlarında maddeler arası ortalama korelasyon değerleri ise .28 (Psikolojik kırılganlık) ile .43 (Erken Yaşantılar) arasında değişirken, envanterin tamamının maddeler arası ortalama korelasyon değeri .31’dir. Envanterin alt boyutlarının Cronbach alpha iç tutarlılık katsayıları .60 (Erken Yaşantılar) ile .92 (Yakın Somatik Kaygı) arasında değişirken, envanterin tamamının Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı .94’tür. Elde edilen sonuçlar, uyarlaması yapılan envanterin, Türkiye’de müzik performans kaygı düzeyinin ölçülmesinde geçerli ve güvenilir olarak kullanılabilecek bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to adapt the Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPKE) developed by Kenny, Davis and Oates (2004) and revised by Kenny (2009) into Turkish and to perform validity and reliability studies. K-MPKE has been developed to measure the pre-performance experiences and underlying psychological vulnerabilities of music performers. After the adaptation of the scale to Turkish was completed with the contribution of field and language experts, the data were collected from 321 professional music education undergraduate students attending the music departments of three different universities in the 2018-2019 academic year, using appropriate sampling. The inventory was analyzed using confirmatory factor analysis, validity, reliability and translation-back translation methods. Confirmatory factor analysis was performed to test the construct validity of the inventory and it was seen that the model data fit ratio values of the three-factor structure indicated a perfect fit. In all sub-dimensions and the entire inventory, items have an item-total correlation value of at least .20 and above. In the sub-dimensions of the inventory, mean correlation values between items vary between .28 (Psychological fragility) and .43 (Early Experiences), while the average correlation value between items for the entire inventory is .31. While the Cronbach alpha internal consistency coefficients of the sub-dimensions of the inventory vary between .60 (Early Experiences) and .92 (Near Somatic Anxiety), the Cronbach alpha internal consistency coefficient of the whole inventory is .94. The obtained results, inventory adjustments made have shown that there is a reliable and valid measurement tool that can be used to measure the level of musical performance anxiety in Turkey.

Keywords


 • Altenmüller, E. and Pherson, G.E (2008). Motor Learning and Instrumental Training. New York: Nova Biomedical Books.

 • Aydın, B. (2017). Konservatuvarda ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören müzik öğrencilerinin müzik performans kaygı düzeyleri ile duygusal zekâ düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İzmir.

 • Başarır, D. (1990). Ortaokul son sınıf öğrencilerinde sınav kaygısı, durumluk kaygı, akademik başarı ve sınav başarısı arasındaki ilişkiler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Brislin, R. W. (1980). Translation and content analysis of oral and written materials. Methodology, 2, 389- 444.

 • Cüceloğlu, D. (2004). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.

 • Çırakoğlu, O. C. (2013). Sahnedeki düşman: Müzisyenlerde performans kaygısı üzerine bir gözden geçirme. Türk Psikoloji Yazıları, 16 (32), 95-104.

 • Ekinci, H. (2013). Müzik öğretmeni adaylarının solo sahne performansına ilişkin özgüven algılarının bazı değişkenler bakımından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dergisi, 2(2), 52-64.

 • Fehm, L. and Schmidt, K. (2006). Performance anxiety in gifted adolescent musicians. Journal of anxiety disorders, 20(1), 98-109.

 • Kenny, D. T. (2008). Music Performance Anxiety. In A. Williamon (Ed.), International Handbook of Musicians’ Health and Wellbeing. UK: Oxford University Press.

 • Kenny, D. T., Fortune, J. M. and Ackermann, B. (2011). Predictors of music performance anxiety during skilled performance in tertiary flute players. Psychology of Music, 41, 306-328.

 • Kenny, D. T. and Osborne, M. S. (2006). Music performance anxiety: New insights from young musicians. Advances in Cognitive Psychology, 2(2-3), 103-112.

 • Kenny, D. T., Driscoll, T. and Ackermann, B. (2016). Is playing in the pit really the pits? Pain, strength, music performance anxiety, and workplace satisfaction in professional musicians in stage, pit, and combined stage/pit orchestras. Medical problems of performing artists, 31(1), 1-7.

 • Morgan, C. D., Wiederman, M. W. and Magnus, R. D. (1998). Discriminant validity of the SCL-90 dimensions of anxiety and depression. Assessment, 5(2), 197-201.

 • Öktem, Ö. (1981), Anksiyetenin Öğrenme ve Hafızaya Etkisi. İstanbul: Güryay Matbaası.

 • Özevin Tokinan, B. (2014). Öğretmen adaylarının müzik performans kaygılarının bireysel özellikler bakımından incelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 9(2), 84-100.

 • Özmenteş, S. (2005). Müzik eğitiminin boyutları ve çalgı eğitimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6( 9), 89-98.

 • Parry, C. W. (2004). Managing the physical demands of musical performance. Musical excellence: Strategies and techniques to enhance performance, pp.41-60. Oxford, UK: Oxford University Press.

 • Sezer, S. (2005). Öğrencinin akademik basarisinin belirlenmesinde tamamlayıcı değerlendirme aracı olarak rubrik kullanımı üzerinde bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 61-69.

 • Sloboda, J. A. (1985). The musical mind: The cognitive psychology of music. New York: Oxford University Press.

 • Uçan, A. (1994). Müzik eğitimi temel kavramlar-ilkeler-yaklaşimlar. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

 • Uçan, A. (1987). Müzik eğitiminde performans testlerinin yeri, önemi ve kullanımı. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 287-307.

 • Wallace, S. T. and Alden, L. E. (1997). Social phobia and positive social events. The price of success. Journal of Abnormal Psychology, 106(3), 416- 417.

                                                                                                    
 • Article Statistics