ULUSLARARASI TERÖRİZMİN BİR HEDEFİ OLARAK SİVİL HAVACILIK

Author :  

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 81
Yayımlanma Tarihi: 2020-10-25 22:35:21.0
Language : Türkçe
Konu : Uluslararası İlişkiler
Number of pages: 691-703
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Terörizm, genellikle çağın karakterine uyum sağlayarak ortaya çıkan bir olgudur. Dönemin karakterine, mekana, hedef kitleye vb. değişkenlere göre farklılaşabilen terör eylemleri yaşamın hemen her alanında çeşitli olumsuz etkilere sebebiyet verebilmektedir. Terörizm faaliyetleri, çağımızın en önemli gelişmelerinden biri olan ve ulusal ve uluslararası alanda hizmet veren sivil havacılık sektörü için de büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Hatta terör olayları Sivil Havacılık sektörünün zaman zaman gelişmesini engellemiş ve sektörde durgunluk dönemleri yaratmış, tercih edilmemesine neden olmuş ve böylece sivil havacılık sektörünü ekonomik, ticari, sosyal ve psikolojik açıdan etkilemiştir. Sivil Havacılık sektöründe gerçekleşen terör saldırıları, sektörün doğası gereği ırk ve ülke ayrımı gözetmeden birçok insanı etkilemiş ve sansasyonel boyutlara ulaşmıştır. Terörün korku ve dehşet salarak toplumsal huzuru bozma, günlük hayatın akışını engelleme, insanların yasal otoriteye olan güvenlerinde zedelenmeye sebep olma gibi özellikleri göz önünde bulundurulduğunda sivil havacılık sektöründe meydana gelen terör eylemlerinin terörün bu amaçalarına hizmet eder nitelikte eylemler olduğu görülmektedir. Sivil havacılık sektörünün uluslararası boyutu da hesaba katıldığı zaman terör eylemlerinden kaynaklanan bu olumsuz etkilerin yansıması daha çok göze çarpmaktadır. Bu çalışmada, sivil havacılığın gelişimi ve tarihçesi ulusal ve uluslararası boyutları ile incelenmiştir. Terörizm faaliyetlerinin ortaya çıkmasından başlayarak sivil havacılık sektörünü etkileyen olaylara örnekler verilmiş ve konuyla ilgili sonuç ve çözümler öne sürülmüştür.

Keywords

Abstract

Terrorism is a phenomenon that often emerges by adapting to the character of the era. Terrorist acts, which can vary according to variables such as the character of the period, the place, the target audience, etc. can cause various negative effects in almost every area of life. Terrorism activities constitute a great danger for the civil aviation sector, too, which is one of the most important developments in our age and serving nationally and internationally. In fact, the terrorist incidents have prevented the development of the Civil Aviation sector from time to time and created periods of stagnation, causing it to be not preferred and thus affecting the civil aviation sector in economic, commercial, social and psychological terms. Terror attacks that took place in the Civil Aviation sector affected many people regardless of race and country because of the nature of the sector and reached at remarkable dimensions. Considering the characteristics of terrorism such as disrupting social peace by inflicting fear and terror, blocking the flow of daily life, causing damage to people's trust in legal authority, it is seen that terrorist acts in the civil aviation sector serve these purposes. When the international dimension of the civil aviation sector is taken into account, the reflection of these negative effects caused by terrorist acts is more noticeable. In this study, the development and history of civil aviation with its national and international dimensions have been examined. Starting from the emergence of terrorism activities, the events that have affected the civil aviation sector have been stated by giving examples, and the results and solutions regarding the issue have been put forward.

Keywords


 • Bahar, E., Altınay, M., & Küçükaltan, D. (2016). Uluslararası ilişkilerdeki kırılmaların sivil havayolu taşımacılığına yansımaları: Türkiye’deki havalimanlarına karşılaştırmalı bir yaklaşım.

 • Bak, G., & Eşidir, O. V. (2018). Şiddet unsuru olarak terör olaylarının medyada haberleştirilmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, ASEAD Cilt 5 Sayı 7, 1-12.

 • Bal, İ. (2006). Terör Nedir, Neden Terörist Olunur?. İhsan Bal (Der.) Terörizm, Ankara, Usak Yayınları, 7-23.

 • Compernolle, V., Najdovski, T., De Bouyalski, I., & Vandekerckhove, P. (2018). Lessons for blood services following the Brussels terrorist attacks in March 2016. ISBT Science Series, 13(1), 47-50.

 • Ergil, D. (1992). Uluslararası terörizm. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 47(03).

 • Gerede, E. (2006). Havacılık Emniyeti ve Havacılık Güvenliği Kavramları Arasındaki İlişki ve Farkların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, İşletme İktisadi Enstitüsü Dergisi Yönetim, Yıl: 17 Sayı: 54, Haziran, 26-37.

 • Gillen, D., & Morrison, W. G. (2015). Aviation security: Costing, pricing, finance and performance. Journal of Air Transport Management, 48, 1-12.

 • Hall, C. M. (2002). Travel safety, terrorism and the media: The significance of the issue-attention cycle. Current Issues in Tourism, 5(5), 458-466.

 • Harrison, J. (2009). International Aviation and Terrorism: Evolving Threats, Evolving Security. New York: Routledge.

 • Jenkins, B. M. (1989). The terrorist threat to commercial aviation. (No. RAND-P-7540). Rand Corp Santa Monica Ca.

 • Jimenez, H., Stults, I., & Mavris, D. (2009). A morphological approach for proactive risk management in civil aviation security. In 47th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition, 1-12.

 • John, P. S. (1991). Air piracy, airport security, and international terrorism: Winning the war against hijackers. New York, NY: Quorum Books.

 • Kartal, A. B. (2018). Uluslararası Terörizmin Değişen Yapısı ve Terör Örgütlerinin Sosyal Medyayı Kullanması: Suriye’de DAEŞ ve YPG Örneği. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 14(27), 39-77.

 • Kaya, İ. S. (2016). Chıcago Sözleşmelerinin Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(2), 187-200.

 • Korkmaz, C. A., Bütün, E. (2018) Havacılık Güvenliği İçin Güvenlik Mülakatı Uygulaması. Journal of Aviation, 2(1), 56-63.

 • Kuyucak, F. (2010). Türk Havacılığında Kadın. 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar Cilt III (Ed. Füsun Çoban Döşkaya).

 • Lee, A. J., & Jacobson, S. H. (2011). The impact of aviation checkpoint queues on optimizing security screening effectiveness. Reliability Engineering & System Safety, 96(8), 900-911.

 • Mirbabaie, M. & Zapatka, E. (2017). Sensemaking in Social Media Crisis Communication: A Case Study on the Brussels Bombings in 2016. ECIS 2017 Proceedings.

 • Özsoy, D. & Yavaş, V. (2012). Türk Sıcak Hava Balonculuğu: Dünü, Bugünü ve Yarını, I. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, İzmir.

 • Öztürk, S. & Çelik, K. (2009). Terörizmin Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 1(2), 85-106.

 • Tamasi, G. & Demichela, M. (2011). Risk Assessment Techniques For Civil Aviation Security, Reliability Engineering & System Safety, 96(8), 892-899.

 • Türk, A. (2017). 21. Yüzyılda Terör Konsepti ve Havacılık Güvenliği, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Yayınlanmamış Havacılık Uzmanlığı Tezi.

 • Ünlü, S. (2009). 11 Eylül Olaylarının Uluslararası Sivil Havacılık Güvenliğine Etkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.

 • Yüksel E. & Yıldırım, O. (2016). İşid Terörü Haberleri ve Okuyucu Değerlendirmeleri. İnif E-Dergi, Cilt 1, Sayı 2, 21-37.

 • Yüksel, H. (2014). Sivil Havacılığın Gelişimi ve Küreselleşme Sürecine Katkıları: Türkiye Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 5(11), 1-20. WEB KAYNAKLARI

 • DHMİ G.M. Havacılık Güvenliği Eğitmen El Kitabı, Revize1, https://www.dhmi.gov.tr/Lists/DosyaYonetimiList/Attachments/270/HavacilikGuvenligiEgitme nElKitabi.pdf (Erişim Tarihi: 03.07.2019)

 • Tekel S. (2017). Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Terörizm

 • http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads, pdf (Erişim Tarihi: 03.07.2019)

                                                                                                    
 • Article Statistics