GÜZEL SANATLAR LİSESİ VİYOLONSEL ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ ÇALGI PERFORMANSI ÖZ YETERLİK İNANCINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 84
Number of pages: 335-346
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar Lisesi viyolonsel öğrencilerinin bireysel çalgı çalışma alışkanlıklarının çalgı performansı öz yeterlik inancına etkisini incelemektir. Araştırmada betimsel nitelikte genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin yedi bölgesinde bulunan çeşitli illerdeki amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle seçilmiş 14 Güzel Sanatlar Liselerinin müzik bölümü 1., 2., 3., ve 4. sınıf düzeyinde eğitim alan 128 viyolonsel öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama araçlarında ilk olarak öğrencilerin demografik özellikleriyle ilgili bilgi sahibi olmak için “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Bireysel Çalgı dersine ilişkin çalgı çalışma alışkanlarını tespit etmek üzere Küçükosmanoğlu, Babacan, Babacan ve Yüksel (2016) tarafından, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında “Bireysel Çalgı Çalışma Alışkanlıkları Ölçeği” ve çalgı performansı öz-yeterlik düzeylerini tespit etmek üzere Girgin’in (2015) geliştirdiği “Çalgı Performansı Öz-yeterlik İnancı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmaya katılan viyolonsel öğrencilerinin bireysel çalgı çalışma alışkanlıklarının çalgı performansı öz yeterlik inancına etkisi çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda Güzel Sanatlar Lisesi viyolonsel öğrencilerinin, çalgı çalışma alışkanlıklarının çalgı performansı öz yeterlik inancına etkisinin olumlu yönde olduğu tespit edilmiştir. Güzel Sanatlar Lisesi viyolonsel öğrencilerinin, çalgı çalışma alışkanlıklarının çalgı performansı öz yeterlik inancına etkisini değişkenlere göre incelediğimizde ise cinsiyet ve çalışma süreleri değişkenlerinde anlamlı bir farklılık bulunduğu ve öğrenim gördükleri sınıf ve öğrenim gördükleri bölgeler değişkenlerinde herhangi bir farklılaşmanın olmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the effect of individual musical instrument study habits of Fine Arts High School cello students on musical instrument performance self-efficacy belief. In this research descriptive general survey model was used. The sample of the research is comprised of 128 cello students studying at 1st, 2nd, 3rd, 4th grades of 14 Fine Arts High School chosen with maximum variation sampling method of purposive sampling methods from several provinces located in 7 regions of Turkey.As data collection tool, firstly, “Personal Information Form” was used to obtain information about students demographic characteristics. In order to determine musical instrument study habits related to individual musical instrument subject,“Individual Musical Instrument Study Habits Scale” developed by Küçükosmanoğlu, Babacan, Babacan and Yüksel (2016) in 2014-2015 Academic Year and in order to determine musical instrument performance self-efficacy levels, “Musical Instrument Performance Self-Efficacy Belief Scale” dveloped by Girgin (2015) were used. The effect of individual musical instrument study habits of cello students participating in the research on musical instrument performance self-efficacy belief was examined in terms of several variables. It was determined that the effect of individual musical instrument study habits of Fine Arts High School cello students on musical instrument performance self-efficacy belief was positve. When we examined the effect of individual musical instrument study habits of Fine Arts High School cello students on musical instrument performance self-efficacy belief according to the variables, it was determined that there were significant differences in gender and study time variables and no differentiation in the variables of their class levels and the region they study in.

Keywords