MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BAĞIMSIZ DENETİM ALANINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELERE BAKIŞ AÇILARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 85
Yayımlanma Tarihi: 2021-04-18 14:26:54.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe-Denetim
Number of pages: 519-540
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bağımsız denetlemenin giderek artan önemi özellikle gelişmiş veya gelişmekte olan bütün ülkelerde daha fazla değer kazanmaktadır. Muhasebe sistemlerinin daha da karmaşık hale gelmesi ve muhasebe işlemlerinin de giderek zorlaşması işletmelerin giderek büyümesi gerçekleşmektedir. İşletmelere ilişkin karar vericilerin, bu karışık sistem çerçevesinde karar verebilmelerini daha da güçleştirmektedir. Bu nedenle işletme yöneticilerinin doğru ve güvenilir bir karar vermeleri için işletmenin mali tablolarının vermiş olduğu verilerin gerçeği yansıtması gerektirmektedir. Yararlanılan mali tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ancak yapılacak denetlemeyle tespit edilmesiyle mümkündür. Denetlenme faaliyetlerini yerine getirecek meslek mensuplarının (SM, SMMM, YMM) mesleki tecrübesi, bilgisi ve diğer özellikleri büyük önem arz etmektedir. Yapılacak olan denetlemenin kaliteli ve güvenilir olması, meslek mensuplarının denetleme risklerini en alt seviyeye düşürülmesiyle gerçekleşebilmektedir. Bu çalışmada öncelikle literatür incelemesi yapılarak muhasebe meslek mensuplarının denetime bakış açılarını ölçmek ve muhasebe meslek mensuplarının bağımsız denetim hakkındaki bilgileri-görüşleri, denetim faaliyetlerine hazır olup olmadıkları ile bağımsız denetimin faydalı olup olmayacağı yönündeki sorulara cevap bulunmaya çalışılmıştır.  Ayrıca çalışmada, bağımsız denetim alanındaki değişikliklerle meslek mensuplarının bakış açılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Elazığ ilinde faaliyet gösteren 250 (bağımlı ve bağımsız tespit edilerek) meslek mensuplarından 155 kişiye ulaşılmış ve yüz yüze görüşme yoluyla anket uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS-22.0 programı kullanılmıştır. Ayrıca verilerin tespiti amacıyla değişkenler arasında t testi ve Tek yönlü (One way) Anova testi yapılarak sonuçlar yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

The growing importance of independent auditing is gaining greater value, especially in all developed or developing countries. As the accounting systems become more complex and accounting transactions become more and more difficult, the growth of enterprises is realized. That makes it difficult for business decision-makers to make decisions within this complex system. For this reason, in order for business managers to make an accurate and reliable decision, the data provided by the entity's financial statements must reflect the truth. Whether the financial statements used reflect the truth or not is only possible by assessing with auduting. Professional experience, knowledge and other characteristics of the members of the profession (SM, SMMM, YMM) that will carry out the auditing activities are of great importance. The quality and reliability of the audit to be performed can be realized by minimizing the audit risks of the independent auditor. In this study, first of all, literature review is conducted to measure the perspectives of accounting professionals to auditing and to answer the questions of professional accountants about their independent auditing, whether they are ready for audit activities and whether independent auditing will be useful. In addition, the study aimed to determine the perspectives of the members of the profession with the changes in the field of independent audit. For this purpose, 155 persons from 250 (dependent and independent) professionals in Elazığ province were reached and a questionnaire was administered through face-to-face interviews. SPSS-22.0 program was used in the analysis of the research data. In addition, in order to determine the data, the results were interpreted by perforning t-test and One-way Anova test among the veriables.

Keywords


 • Apalı, A., Bekci, İ. ve Özlemi ş Özen, Ö. (2020). Muhasebe Meslek Mensuplarının Bağımsız Denetime Bakış Açılarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Batı Akdeniz Bölgesi Örneği. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (16), 173-195.

 • Arıkboğa, D. ve Şişmanoğlu E. (2016). Türkiye’de Bağımsız Denetimde Mesleki Yargı Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, (49), 29-48.

 • Cengiz, S., Dinç, Y. ve Güngör S. (2017). Bağımsız Denetim Kalitesinin Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(9), 171-197.

 • Çandır, D. ve Ünal Uyar, G. F. (2018). Independent Audit Overview of Professional Accountants in Antalya Province. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8 (4), 343-354.

 • Çelik, S. (2013). Muhasebe Meslek Mensuplarının Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına Bakış Açılarının Değerlendirilmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma: Niğde Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Niğde.

 • Demir, Ö. ve Narlıkaya, Z. (2020). Covıd-19 Salgını Sürecinde Muhasebe ve Finans Derslerini Alan Öğrencilerin Uzaktan Eğitime İlişkin Tutumlarının Araştırılması. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(60), 2894-2904.

 • Düşükcan, M., Sezgin, E.E. ve Kaya, E. (2019). Elazığ 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Görev Yapan Sağlık Çalışanlarında İş Streslerinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. Journal of Academic Value Studies (JAVStudies), 5(3), 433-442.

 • Elitaş, C., Karakoç, M. ve Özdemir, S. (2011). Muhasebe Meslek Mensupları Perspektifinden Türkiye Muhasebe Standartları. World Of IFRS Dergisi, (5), 1-13.

 • Enderoğlu, A. D., Konakay, G., Karacan, S. ve Günce, N. (2017). Muhasebe Meslek Mensuplarının Bağımsız Denetime Bakış Açısı. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 10(2), 14-20.

 • Erol Fidan, M. ve Cinit, H. (2013). Türkiye Finansal Raporlama Standartları Çerçevesinde KOBİ Muhasebe Standartlarının Muhasebe Meslek Mensupları Tarafından Algı Düzeylerinin Tespitine Yönelik Uygulama: Eskişehir İli Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), (59), 39-60.

 • Hayran, O. (2012). Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

 • Kılıç, S. (2016). Cronbachs Alpha Reliability Coefficient, Journal of Mood Disorders, 6(1), 47-48.

 • Mohiuddin, G. (2015). A study on audit independence and corporate governance of private commercial bankers of Bangladesh. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 44 (3), 1-12.

 • Özçelik, H., Şenol, H. ve Aktürk, A. (2014). Muhasebe Meslek Mensuplarının Bağımsız Denetim Alanındaki Güncel Gelişmelere Bakış Açıları ve Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), (62), 55-72.

 • Pike, E. J. (2003). Studies on auditing. (P.h.d. Thesis), Wisconsin University, Madison.

 • Sawan, N. and Hamuda, K. (2014). Perceptions of Auditor Independence in Libyan Audit Market. International Business Research, 7(2), 120-128.

 • Sezgin, E.E. ve Düşükçan, M. (2020). Hemşirelerin Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin Performansları Üzerindeki Etkisi: Elazığ İli Örneği. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(3), 1689-1702.

 • Uyar, S. ve Özdemir S. H. (2015). İşletmelerin Bağımsız Denetime Bakış Açılarına İlişkin Bir Araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(3), 117-123.

                                                                                                    
 • Article Statistics