İNTERNET REKLAMLARININ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 85
Number of pages: 493-517
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, internet ortamında reklam yayını yapan banner, pop-up ve arama motoru reklamlarının tüketici üzerindeki satın alma davranışına etkisi üzerine bir araştırmadır. Bu çalışma, üç ana bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın birinci bölümünde internet ve reklam hakkında lteratür taraması yapılarak teorik bilgiler elde edilmiştir. İkinci bölümde araştırmanın diğer konusu olan tüketici davranışları konusu üzerine yine literatür taraması yapılarak teorik bilgiler yer almıştır. Üçüncü bölümde çalışmanın uygulama kısmı yer almış, bu kapsamda 3 ana hipotez ve her ana hipotezin altında 5’er adet alt hipotez olmak üzere toplam 18 hipotez belirlenmiştir. Çalışmada, Banner Reklamlarına Yönelik Tutum ölçeği ile Satın alma karar süreci ölçeği kullanılmış ve uygulama bölümüne veri oluşturmak için 672 kişiye anket çalışması uygulanmıştır. Anket İzmir, Manisa ve Uşak illerinden, 18 yaş ve üstü ve en az bir kere online alışveriş yapmış bireyler katılmıştır. Cevaplanan anketlerin sonuçları SPSS programına girilmesi sonucu analizler yapılmıştır. Bunlarla birlikte demografik özellikler ile internet kullanım özelliklerinin frekans analizi, güvenirlik analizi, banner reklamları, pop-up reklamları, arama motoru reklamları ile satın alma davranışı ölçeklerinin frekans analizi ve yine banner reklamları, pop-up reklamları, arama motoru reklamları ile satın alma davranışı ölçeklerinin ortalaması ve standart sapma değerleri saptanmış ve yorumlanmıştır Ayrıca çalışmada üç ana ve onüç alt hipotezler regrasyon analizi yapılarak test edilmiştir. Elde edilen test sonuçlarına göre toplam 18 olan hipotezden 17’si kabul edilmiş, 1’i de red edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study is a research on the effect of banner, pop-up and search engine ads that broadcast advertisements in the internet environment on the purchasing behavior of the consumer. This study consists of three main parts. In the first part of the study, theoretical information about the internet and advertising was obtained by scanning the literature. In the second part, the theoretical information about consumer behavior, which is the other subject of the research, was made by scanning the literature again. In the third part, the application part of the study was included, in this context, a total of 18 hypotheses, including 3 main hypotheses and 5 sub-hypotheses under each main hypothesis, were determined. In the study, the Attitude towards Banner Ads scale and the Purchasing decision process scale were used and a survey was applied to 672 people to create data in the application section. Individuals from İzmir, Manisa and Uşak provinces aged 18 and over and who have made online shopping at least once participated in the survey. Analyzes were made as a result of entering the results of the answered questionnaires into the SPSS program. In addition to these, demographic features and frequency analysis of internet usage characteristics, reliability analysis, frequency analysis of banner ads, pop-up ads, search engine ads and purchase behavior scales, and again banner ads, pop-up ads, search engine ads and purchase behavior scales Mean and standard deviation values ​​were determined and interpreted. In addition, three main and thirteen sub-hypotheses were tested by performing regression analysis in the study. According to the test results, 17 of the 18 hypotheses were accepted and 1 was rejected.

Keywords